Denne artikkelen er produsert og finansiert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Tre forskere fra NMBU snakker om skogen og presset den er under.

Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

VIDEO: Den norske skogen er både levested for mange truede arter, et yndet sted for friluftsliv og den er en viktig brikke i kampen om klimaendringene.

Ser du skogen for bare trær? Skogen utgjør rundt 40 prosent av Norges landareal. Det meste av denne er påvirket av menneskelige aktiviteter.

Urskog – altså helt urørt skog uten spor av hogst eller inngrep finnes det omtrent ingenting igjen av.

I våre skoger lever 20 000 kjente arter – hele 60 prosent av alle norske arter, og mange av disse er i dag truet av utryddelse.

Trær holder på CO2

Skogen er en viktig brikke i kampen mot klimaendringene. Den er ett prima eksempel på en fornybar ressurs: Trærne binder karbon gjennom fotosyntesen. Når skogen hogges, og trevirket brytes ned eller forbrennes, vil CO2 frigis til atmosfæren.

Dette utslippet blir tatt opp igjen når skogen vokser til på nytt. Denne sirkelen kan i teorien gjentas i det uendelige.

FNs klimapanel trekker fram planting av skog på nye arealer som ett viktig klimatiltak. Det vil både kunne øke opptaket av CO2 i skog og redusere klimagassutslipp i andre sektorer ved at råstoffet fra skogen erstatter fossilt råstoff.

Dette er så viktig at norske politikere bevilger penger til tiltak for karbonbinding i skog: I det norske statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39 millioner kroner til to skogtiltak, gjødsling av skog og tettere planting etter hogst. Tiltakene er lansert i rapporten Klimakur 2020 og i Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk.

Samtidig er det mange som vil ha en bit av skogen. Presset kommer fra alle kanter.

Friluftsliv og rekreasjon

25 prosent av norsk skog er klassifisert som produktiv skog – det vil si skog der det kan drives skogsdrift med økonomisk utbytte. Norge har betydelige skogressurser og skogen er en viktig arbeidsplass for mange.

Skogbruket er en viktig distriktsnæring. Den norske skogindustrien hadde i 2014 en samlet omsetning på 36,5 milliarder kroner.

I tillegg er skogen en viktig del av det norske friluftslivet. Skog er en viktig arena for rekreasjon i Norge, der mange utøver jakt, fiske og annet friluftsliv.

Regjeringen vil at flere skal drive med friluftsliv og begrunner det med at «aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse».

Enkelte ganger kommer friluftslivets preferanser i konflikt med både naturmangfold og skogbruk.

Så hvordan bør skogen forvaltes? Det mangler ikke på interessenter: Alle har ett forhold til skog, enten det er turgåeren, politikeren, skogeieren eller naturverneren.

De fleste er enige i at skogen er viktig, men hva i all verden skal vi gjøre med den?

Referanser:

S. Henriksen og O. Hilmo O: Status for truga artar i skog. Norsk raudliste for artar 2015. Artsdatabanken, 2015.

Powered by Labrador CMS