Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– Særlig andelen unge gutter som har vært involvert i slåssing i løpet av det siste året, er økende, sier forsker Lars Roar Frøyland.

Hvorfor øker ungdomsvolden?

Lenge var ungdomsvolden på vei ned, men nå er trenden brutt. Den tydeligste endringen i ungdomsvolden finner vi i hovedstaden.

Både spørreundersøkelser og statistikk har i nærmere ti år vist at færre unge er involvert i vold. Men nå tyder mye på at ungdomsvolden øker igjen.

Nasjonale tall fra Ungdata viser en svak økning de siste årene i andelen unge som sier de har blitt truet med vold eller fått sår eller skade på grunn av vold.

– Økningen er ikke veldig markant, men utgjør likevel et brudd i «skikkelighetstrenden» som er observert blant ungdom i løpet av hele 2010-tallet, forteller forsker Lars Roar Frøyland ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet.

I ungdataundersøkelsen for 2020 sier 20 prosent av norske ungdom at de har blitt utsatt for vold fra en jevnaldrende.

Nasjonal statistikk over registrert kriminalitet viser også en økning i antallet unge under 18 år som siktes for voldskriminalitet.

Volden øker mest i Oslo

Den tydeligste endringen i ungdomsvolden finner vi i hovedstaden.

– Tall fra ungdataundersøkelsen i Oslo viser en markant endring hvor særlig andelen unge gutter som har vært involvert i slåssing i løpet av det siste året, er økende, sier Frøyland.

Andelen som rapporterer å ha blitt skadet på grunn av vold, øker også. Samtidig ser vi en merkbar økning i voldskriminaliteten i Oslo, forteller han.

– Den siste rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo viser at nivået av fysisk vold nå er tilbake der det var ved forrige topp i 2007, hvis vi ser bort fra en nedgang i pandemiåret 2020, sier Frøyland.

Gutter 15–17 år mest utsatt

Økningen i registrert voldskriminalitet er særlig tydelig blant gutter i alderen 15 til 17 år.

– Normalt er den fornærmede en av samme kjønn og omtrent i samme alder som voldsutøveren.

Også i undersøkelser hvor ungdommene selv har rapportert, er det gutter i slutten av ungdomsskolen og starten av videregående skole som oftest melder om voldsbruk.

Sosiale medier og filming av vold

Statistikken over registrert voldskriminalitet blant unge i Oslo viser at andelen anmeldelser for fysisk vold som involverer flere enn én mistenkt, har økt de seneste årene.

– Nå utgjør dette over 30 prosent av alle anmeldelser. Særlig øker antallet slike saker i de østlige bydelene i Oslo.

En forklaring på økningen av vold kan være filming av den og deling i sosiale medier.

– Sosiale medier og filming av voldsepisoder kan forsterke allerede eksisterende konflikter. Når slike voldshandlinger legges ut på sosiale medier, blir det også vanskeligere å forholde seg nøytral, sier Frøyland.

– For første gang på mange år henger dessuten unge mer ute med venner. Noe av årsaken til dette kan være at smarttelefonen har gjort unges digitale verden mer mobil, sier han.

De trenger ikke lenger være hjemme for å ha digital kontakt med venner.

Gapet mellom fattig og rik øker

Sosial ulikhet og fattigdom trekkes også frem av forskeren som en mulig forklaring på økningen.

– Det at gapet mellom rik og fattig øker, og at forskjellene mellom de som har og de som ikke har, blir tydeligere, kan være en kime til konflikt, forteller Frøyland.

– Det er vel dokumentert at økende sosial ulikhet bidrar til at samfunnet blir mer oppsplittet og segregert. Bomiljøene blir mer ensartet der rike trekker mot attraktive boligområder, mens mindre velstående må ta til takke med trangbodde leiligheter i mindre gunstige deler av byen.

Det at fattige ofte bor trangt, fører til at unge bruker mye fritid ute på gata.

– Dette i seg selv kan ikke forklare vold og annen kriminalitet, men det kan være medvirkende årsaker, sier Lars Roar Frøyland.

Referanser:

Anders Bakken: Ung i Oslo 2018. NOVA Rapport 6/18, 2018. (Sammendrag)

Anders Bakken: Ungdata 2019: Nasjonale resultater. NOVA Rapport, 2019. (Sammendrag)

Anders Bakken: Ungdata 2020: Nasjonale resultater. NOVA Rapport 16/20, 2020. (Sammendrag)

Lars Roar Frøyland mfl. : Physical fighting and leisure activities among Norwegian adolescents—Investigating co-occurring changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence, 2020.

Lars Roar Frøyland og Tilmann von Soest: Trends in the perpetration of physical aggression among Norwegian adolescents 2007–2015. Journal of Youth and Adolescence, 2018. (Sammendrag)

Oslo kommune og Oslo politidistrikt: Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2019, 2021.

Statistisk sentralbyrå: 09415: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, kjønn og alder (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2002 - 2019.

Powered by Labrador CMS