Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– 40-årene er en spennende livsfase, men basert på studien fra New Zealand vet vi at mange også opplever denne livsfasen som utfordrende, sier sosiologiprofessor Willy Pedersen.
– 40-årene er en spennende livsfase, men basert på studien fra New Zealand vet vi at mange også opplever denne livsfasen som utfordrende, sier sosiologiprofessor Willy Pedersen.

Hvordan går det med 40-åringene i Norge?

PODCAST: De har fulgt over to tusen nordmenn tett i over 28 år, fra de var unge til godt voksne i 40-årene. Nå vil forskerne ha svar på hvorfor noen havner utenfor samfunnet.

Hvordan er det å vokse opp i Norge? Forskere har fulgt over 2600 nordmenn fra de var i tenårene til de nå er i 40-årene, over hele 28 år.

De har stilt dem spørsmål om blant annet familieliv, utdanning, seksualitet, psykisk helse, sosial integrasjon og rus.

Nå starter den femte runden med omfattende spørreundersøkelser i prosjektet Ung i Norge. Dette forskningsprosjektet har gitt forskerne ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet et innblikk i hva som preger deltagernes liv i ulike livsfaser.

I denne runden er det tid for helt andre spørsmål.

– I årets undersøkelse ønsker vi blant annet å se på utenforskap. Når en kommer inn i 40-årene blir det tydeligere hvem som har problemer med å finne fotfeste i samliv, familie og jobb, sier prosjektleder og professor i psykologi Tilmann von Soest.

Gjennom Ung i Norge kan forskerne studere hvorfor noen havner utenfor, hvordan de har det og hva disse personene tenker om sin situasjon.

Hvordan føles det å stå utenfor samfunnet?

Sosiologiprofessor Willy Pedersen var med på å starte studien tidlig på 1990-tallet. Et lignende forskningsprosjekt foregår på New Zealand, ledet av blant annet professor Terrie Moffitt, som også er med på å analysere dataene fra Norge.

– 40-årene er en spennende livsfase, men basert på studien fra New Zealand vet vi at mange også opplever denne livsfasen som utfordrende.

– De fleste har funnet sin plass i livet, men ofte kommer det også en følelse av endelighet, at mulighetene snevres inn, og en del opplever en tristhet over at livet ble annerledes enn de så for seg, sier Pedersen.

Mange menn blir aldri fedre

Psykologiprofessor von Soest er selv i 40-årene, og han synes at det er interessant å følge personer i sin egen aldersgruppe.

– Dataene kan også brukes for å belyse hvordan deltagernes holdninger og verdier endrer seg i løpet av livet, sier han.

– Før denne siste runden med datainnsamling har jeg vært opptatt av de spenningene en ser i mange land, hvor politisk uro koples til skepsis til elitene.

Han forteller at det særlig ser ut til å gjelde en del menn med lav utdanning. En nokså stor gruppe menn får heller aldri barn.

– Vi tenker oss altså at det kan være en slags kjønnet utenforskap. Hvilke veier finner vi inn i dette? Hvilke holdninger ligger under? Dette er politisk brennbare spørsmål i dag, sier von Soest.

Vil følge deltagerne resten av livet

Forskerne håper at prosjektet kan følge deltagerne resten av livet og at nye generasjoner av forskere kan bruke data fra prosjektet. De forteller at hvilke temaer de anser som viktige endrer seg etter deltagernes livsfaser.

I tillegg til de omfattende spørreundersøkelsene, følger de deltagerne gjennom såkalte registerdata.

I år er det 15 år siden forskerne sist var i kontakt med deltagerne. Da var de i midten av 20-årene. Forskerne er forberedt på at mye kan ha skjedd i livene deres på disse årene.

– Forrige gang var det mange studenter, og noen hadde akkurat begynt å jobbe. De var i en fase der de prøvde å finne sin egen identitet og plass i samfunnet.

– I dag har de fått familie og barn og er etablert i arbeidslivet. Men en del har opplevd samlivsbrudd, og det er mange som strever med å få en jobb de trives med og som ikke har lykkes i å nå egne mål, sier von Soest.

Finner faktorer for livskvalitet

Gjennom Ung i Norge kartlegges en rekke temaer, og studien var blant annet tidlig ute med å spørre ungdom om deres psykiske helse. Resultatet fra 1992 har blitt sammenlignet med resultatene fra de nyere Ungdata-undersøkelsene som NOVA-forskere gjennomfører årlig.

– Når resultatene fra Ungdata og Ung i Norge sammenlignes kan vi se at selvrapporterte symptomer på psykiske lidelser har økt blant jenter frem til i dag, sier von Soest.

Datamaterialet gjør det også mulig for forskerne å se hva som danner grunnlaget for god livskvalitet og hva som er årsaken til at andre ikke har det godt.

Kunnskapen har blitt brukt til å utvikle forebyggende tiltak mot psykiske lidelser og rusproblemer.

Vet mye om ungdommer

Ung i Norge og Ungdata har til felles at de begge er omfattende spørreundersøkelser med svært mange deltagere. Dermed har NOVAs forskning vært viktig i det norske ungdomsforskningsmiljøet:

– Norge er nok det landet i verden med best data om livssituasjonen for ungdom. Jeg vet ikke om noen andre land som klarer å samle inn og analysere så gode data fra flertallet av våre ungdommer.

– Vi ligger også langt foran de øvrige norske landene. Studiene gjør at vi har mye kunnskap om ungdoms utvikling og hvordan de har det, sier Pedersen.

Samfunnsaktuell forskning

Funnene fra Ung i Norge har fått mye oppmerksomhet i media, blitt brukt i politikkutforming og til å utvikle forebyggende tiltak.

Pedersen trekker frem diskusjonen om homofili som foregikk i kirken for noen år siden som et eksempel:

– Bispekollegiet inviterte meg til et møte fordi de hadde spørsmål om kristne ungdommers seksuelle erfaringer. Jeg kunne fortelle dem at kristne ungdommer, like mye som andre, kunne føle seg tiltrukket til noen av samme kjønn og at de også gjorde slike seksuelle erfaringer.

– Jeg tror disse funnene fra Ung i Norge var viktige innspill til diskusjonen om homofilt samliv i kirken. Kort tid etter åpnet kirken for å vie homofile par, forteller Pedersen.

Folk bruker mye tid på å svare

Pedersen forteller at det har vært intens forskningsaktivitet tilknyttet Ung i Norge siden 1992.

Resultatene fra prosjektet har blitt publisert i mer enn hundre vitenskapelige artikler, og hver undersøkelse har blitt en rik kilde til videre forskning. Nå ser forskerne frem til årets datainnsamling.

– Jeg var med å starte denne studien, og jeg er kanskje mest overrasket over hvor samvittighetsfullt og nøyaktig deltagerne har svart. Vi spør dem om alt mulig rart, alt fra hvordan de hadde det i oppveksten til hvor mye glede de har av seksuallivet.

– Jeg blir nesten litt beveget av å se hvor mye tid de bruker på å besvare spørsmålene våre. Det virker som om de opplever at undersøkelsen er verdifull, sier Willy Pedersen.

Podcast: Viten og snakkis

I denne podcast-episoden intervjuer kommunikasjonsrådgiver Helene Wille Lund prosjektleder og psykologiprofessor Tilmann von Soest og sosiologiprofessor Willy Pedersen om hvordan det er å undersøke folks liv over mange år:

Om Ung i Norge

  • Ung i Norge er den første store longitudinelle (langsgående metode, ofte over flere år) ungdomsundersøkelsen i Norge. Forskere har fulgt deltagerne fra ungdomsårene og inn i godt voksen alder. Målet er å gi et dekkende bilde av sosiale og psykologiske sider ved å vokse opp i Norge.
  • Studien er unik på grunn av det store antallet deltagere, den høye svarprosenten, og den lange oppfølgingstiden. En bruker både spørreskjemaer og registerdata over en rekke ulike forhold, som for eksempel utdanning, tilpassing i arbeidslivet, samliv og kriminalitet.
  • Høsten 2020 gjennomfører forskerne den femte datainnsamlingen ved hjelp av spørreskjemaer i prosjektet. Den første ble gjennomført i 1992 med et representativt utvalg elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. Deretter ble ungdommene fulgt opp i 1994, og i 1999 og 2005.
  • Resultatene fra prosjektet har blitt publisert i mer enn hundre vitenskapelige artikler og en rekke bøker og rapporter. Ung i Norge ledes nå av professor Tilmann von Soest, og en rekke personer fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Universitetet i Oslo er tilknyttet prosjektet.

Se også populærvitenskapelig artikkel i ScienceMag.org fra februar 2018 om den lignende studien på New Zealand. Professor Terrie Moffitt er også en av forskerne som analyserer data fra Ung i Norge: Two psychologists followed 1000 New Zealanders for decades. Here’s what they found about how childhood shapes later life

Powered by Labrador CMS