Denne artikkelen er produsert og finansiert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Plan- og bygningsloven skal regulere hvordan vi bruker arealene våre så klimautslippene blir minst mulig.
Plan- og bygningsloven skal regulere hvordan vi bruker arealene våre så klimautslippene blir minst mulig.

Lovene våre blir stadig grønnere

– Vi står overfor en rettsutvikling der hensyn til klima og natur gjør seg gjeldende. Det er viktig at forvaltningen og lokalpolitikerne følger opp, sier jurist.

Noe er i ferd med å skje i jussen. Lovgivningen blir stadig grønnere. Nå er den første fagboken innen juss som bruker ordet klimarett i tittelen lansert i Norge: Klimarett – internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.

Men hva kan en lov med det nøkterne navnet plan- og bygningsloven ha med klima å gjøre? Vi spurte en av bidragsyterne til boka, jurist og dosent Fredrik Holth ved NMBU.

Loven som et redskap for klima

– Da loven kom i 2008, ble den framhevet som et svært viktig virkemiddel for å begrense klimautslipp. Loven kan også være et avgjørende redskap i arbeidet med klimatilpasning, forklarer forskeren.

Da faller det hele på plass. For det er plan- og bygningsloven du forholder deg til når du vil bygge ut hytta og legge vei ned til sjøen. Det er plan- og bygningsloven som regulerer utbyggingen i Bjørvika i Oslo. Og det er plan- og bygningsloven kommunen ser til når Obos søker om å bygge et nytt høyhus i nabolaget ditt.

Ikke minst: Det er byggesektoren som står for 40 prosent av klimagassutslippene i verden. Tar vi med utslipp fra anleggsarbeid og CO2 som frigjøres når vi graver i jorda, særlig i Norge, er nok andelen enda høyere.

Plan- og bygningsloven handler om hvordan vi bruker arealene våre så klimautslippene blir minst mulig.

Planprosesser blir viktige

– Det aller meste av byggevirksomhet skjer med grunnlag i beslutninger etter denne loven. Alt fra hvor vi legger det nye sykehuset og skolen, hvordan vi bygger ut veiene våre til hytteutbygging i fjellområdene. Hva gir hyttebyggingen i seg selv av utslipp og hva medfører den av økte utslipp når vi reiser med bil fram og tilbake til hytta?

Holth fortsetter:

– Planprosesser er den riktige og kanskje den viktigste arenaen vi har for å takle klimaspørsmålene. Men da er det også av største betydning hvordan vi håndhever lovgivningen. Om vi ikke har kunnskap om virkemidlene i loven eller ikke bruker dem, oppnår vi ikke lovgivers intensjon om bruk av arealplanlegging for å redusere klimagassutslipp og gjøre den nødvendige klimatilpasningen, sier han.

Kunnskap om ulike tiltaks virkning på klimagassutslipp er helt avgjørende for å treffe gode avgjørelser innen arealforvaltningen.

– Klimautslipp kan i seg selv utløse en plikt til å utrede konsekvensene av byggeplanene. Men dette blir ikke alltid fulgt opp i planprosesser i kommunene, forklarer Holth.

Fredrik Holth foreleser i faget plan- og bygningsrett.
Fredrik Holth foreleser i faget plan- og bygningsrett.

Salamander stoppet boligbygging

I 2012 ble planer for boligutbygging stoppet av Oslo tingrett. Det viste seg at boligbyggingen skulle skje i det som var tilholdssted for salamandre, som er en rødlistet art.

Engasjerte innbyggere sa fra til kommunen at det bodde salamandere akkurat der de nye boligene skulle bygges, men likevel ba ikke kommunen utbyggeren om å foreta en konsekvensutredning. Det hadde de i dette tilfellet plikt til etter loven.

Retten ga Ås-beboerne rett og opphevet planen. Det hele endte med at utbyggingsplanene – etter en konsekvensutredning – ble tilpasset. Både salamandre og mennesker fikk sine bosteder, men denne gangen mer i harmoni med hverandre.

En sak skal belyses best mulig

– En konsekvensutredning er egentlig bare en konkretisering av et alminnelig krav til all forvaltningsvirksomhet i Norge, nemlig at en sak skal opplyses best mulig før en avgjørelse treffes, forklarer Holth.

På plan- og bygningsrettens område har lokalpolitikerne gjennom plan- og bygningsloven fått vide fullmakter til å bestemme hvordan arealene skal brukes.

Kravet om å gjennomføre utredninger stopper ikke i seg selv utbygging, kanskje må man bare endre planene slik at påvirkningen på natur og klima blir mindre.

Reglene om å gjennomføre utredninger tvinger politikerne til å prioritere mellom ulike interesser, basert på kunnskap, ikke ren synsing. For oss borgere blir det dermed også synlig hvordan politikerne prioriterer.

– Det er avgjørende for reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og bevaring av natur, at saksbehandlerne, utbyggerne og lokalpolitikerne vet at man har plikt til å konsekvensutrede virkningen av en rekke tiltak og at de følger opp og håndhever disse kravene, sier Holth.

Trenger mer kontroll

Han er kritisk til det han tidvis opplever som manglende håndheving av reglene i plan- og bygningsloven.

Holth mener at vi må ha bedre kontroll med forvaltningen så vi vet at rettsreglene blir håndhevet korrekt. Jussen stiller krav til prosessen og innholdet i utredningene, men politikken bestemmer hvordan vi skal prioritere.

Beslutningstakerne må tenke på virkningene ved all bruk av arealer. Plan- og bygningsloven er tenkt å være en sektorovergripende arena, hvor helhetstankegangen står sentralt.

– Nettopp derfor er også planprosesser etter loven en egnet arena for bevissthet rundt reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og bevaring av natur. Bevisstheten lokalt påvirker eksempelvis summen av potensielle klimagassutslipp både regionalt og nasjonalt, slår juristen fast.

Rettsutvikling i klimafavør

Kanskje finnes det grunnlag for optimisme. Klima- og natursaken vinner stadig terreng i norske rettssaler.

Holth ser for eksempel ikke bare mørkt på Klimasaken som var oppe i Høyesterett i 2020. I mange sammenhenger er saken blitt omtalt som et stort tap for klima- og miljøsaken.

– Ser man imidlertid på mindretallets vurderinger av manglende utredninger, ser vi trolig inn i glasskulen for den videre rettsutviklingen, forklarer han.

Forskeren mener at kravet til gjennomføring av og innholdet i utredninger, vil skjerpes i lovgivningen. Domstolene, gjerne med grunnlag i internasjonale forpliktelser, vil trolig også føre en mer intensiv kontroll med forvaltningen.

– Likevel vil det avgjørende alltid være den politiske viljen til å treffe avgjørelser som tar vare på naturen og reduserer klimagassutslippene, sier Fredrik Holth.

Referanser:

Hans Chr. Bugge (red.): Klimarett - Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Bok på Universitetsforlaget, 2021. (Sammendrag på forlagets nettsider)

Åse Dragland: Bygg står for 40% av verdens utslipp - slik skal det reduseres. Artikkel på tu.no, 2015.

Ole Mathismoen: Forskere avslører: Enorme mengder karbon er lagret i norsk natur. Artikkel i Aftenposten, 2020.

Solveig Wessel: Salamandere stopper utbygging i Ås. Artikkel i Østlandets Blad, 2012.

Powered by Labrador CMS