Religionenes nye og gamle røster

Forfatterne av den nye boken "Norges religionshistorie" peker på at religion i Norge alltid har vært, og fremdeles er, en arena for mange religioner og religiøse impulser. "Norges religionshistorie" beskriver hvordan norrøn, samisk, kristen og annen religion har skapt symboler, tenkemåter og ritualer som har preget folk i Norge gjennom mer enn 1 000 år. Ingen bør etter å ha lest denne boken fremdeles gå rundt å tro at religionsmangfold og religionskonflikter bare hører nåtiden til.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har i de senere år blitt publisert mye ny forskning omkring nyere og eldre religion i Norge. I all hovedsak har dette vært monografier. Ingen har imidlertid før nå tatt på seg oppgaven å lage et overblikk som favner dette mangfoldige og til dels kaotiske feltet på et konstruktivt vis. Det er mangelen i bokmarkedet “Norges religionshistorie” forsøker å være et svar på.

Bidragsytere

I de senere år har stadig flere forskere ønsket å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser for å finne nye og fruktbare innfallsvinkler. Det kjennetegner også denne bokens forfattere.

Kulturhistoriker Arne Bugge Amundsen, som har funksjonen både som redaktør og bidragsyter, dekker sammen med religionshistorikeren Anne Stensvold lutherdommens utvikling i Norge.

Kirkehistorikeren Jan Schumacher tar for seg kristendommen i nyere og eldre middelalder. Religionshistoriker Brita Pollan skildrer den samiske religionens historie.

Stensvold favner også nyreligiøsitet og verdensreligionenes nedslag i Norge, mens arkeologen Brit Solli har ansvaret for behandlingen av førkristen norrøn religion.

"Arne Bugge Amundsen. (Foto: Annica Thomsson)"

Hva forfatterne vil

Forfatterne har ønsket å se historiske perioder og prosesser i et nytt lys. Det er ikke gjort noe forsøk på å lage et harmonisert eller entydig verk.

Her er det mange ulike stemmer som kommer til orde. De har hatt som ambisjon å få frem hovedtrekkene i hva folk i Norge gjennom drøye 1 000 år har tenkt og gjort og hvordan religionene har kommet til uttrykk i ord og handlinger.

Det har vært viktig for forfatterne å få frem hvordan folk i ulike perioder har forholdt seg til hverandre og hvordan de har forstått sin egen virkelighet. Bokens bredde gjør den strengt tatt mer til en kulturhistorie enn det man vanligvis ville omtale som en religionshistorie.

Historiske snittflater

Boken vier mest oppmerksomhet til de periodene hvor det enten har skjedd brudd i religiøse uttrykksformer, eller der konfliktene har vært særlig fremtredende.

De “historiske snittflatene” er belyst dels gjennom å gi en sammenhengende beskrivelse av noen perioder og religionsformer, dels ved å beskrive perioder hvor religioner og religiøse uttrykksformer har vært i konflikt eller gjennomgått store endringer.

Hensikten har vært å peke på at all religion er gjenstand for fortløpende forandring og forhandlinger.

Norrøn førkristen religion og samisk religion er trukket frem som eksempler på det førstnevnte, og den lutherske reformasjonen på 1500-tallet og moderniseringen og pluraliseringen av de religiøse forholdene i Norge på 1800- og 1900-tallet, er fremholdt som eksempler på det sistnevnte.

Det lokale og det nasjonale perspektiv

Det lokale og nasjonale perspektivet har noe ulik vektlegging i boken. Samisk religion har en underforstått geografisk referanse til Norges nordlige landsdeler, samtidig som den beskriver bestemte lokaliteter og hendelser.

I behandlingen av norrøn førkristen religion er den lokale dimensjonen fanget opp gjennom fokuset på regional ulikhet. Norrøn førkristen religion var ingen entydig størrelse.

Det nasjonale perspektivet kommer blant annet til syne i omtalen av middelalderens kristendom. Der veksles det mellom allmenne beskrivelser av de religiøse forholdene før reformasjonen og forholdet mellom situasjonen i Norge og slik det var i utlandet. Samtidig vektlegges det å tydeliggjøre at religiøs praksis i denne perioden også hadde “lokale” former og uttrykk.

Bok:

Arne Bugge Amundsen (red.), Brita Pollan, Jan Schumacher, Anne Stensvold & Brit Solli: Norges religionshistorie. Universitetsforlaget. Oslo 2005.

Videre lesning:

Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud (red): Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800: conference at the Norwegian Institute in Rome 11-14 October 2001. Institutt for kulturstudier, UiO. Unipub forlag. Oslo 2003.

Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud: Norsk fritenkerhistorie. 1500-1850. Humanist forlag. Oslo 2001.

Arne Bugge Amundsen: Folkelig og kirkelig tradisjon. Dåpsforståelser i Norge særlig på 1800-tallet. Doktorgrad (1986). Universitetet i Oslo. Oslo 1987.

Brita Pollan: Noidier: historier om samiske sjamaner. Utvalg, kommentarer og innledende essay av Brita Pollan. Serie: Verdens hellige skrifter. De norske bokklubbene. Oslo 2002.

Brita Pollan (red.) & Just Qvigstad: Samiske beretninger. Innledning, kommentarer og språklig bearbeidelse ved Brita Pollan. Aschehoug forlag. Oslo 1997.

Brita Pollan: Samiske sjamaner: religion og helbredelse. Gyldendal forlag. Oslo 1993.

Jan Schumacher: Kirkehistorisk latinleksikon. Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. Spartacus forlag. Oslo 2002.

Jan Schumacher: Helgener fra vest: fire helgenvitaer fra Irland, England og Orknøyene / oversatt og med innledning av Jan Schumacher. Luther forlag. Oslo 1998.

Jan Schumacher, Bernt T. Oftestad & Tarald Rasmussen: Norsk kirkehistorie. 2. utgave. Universitetsforlaget. Oslo 1993.

Jan Schumacher: Kirken i middelaldersamfunnet (b.2). Serie: Kristendommen i Europa. Tano forlag. Oslo 1987.

Brit Solli: Seid: myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes tid. Pax forlag. Oslo 2002.

Brit Solli: Veøyboka. Bearbeidet utgave av forfatterens doktoravhandling. UiO,1994. Romsdalsmuseet. Molde1999.

Brit Solli: Narratives of encountering religions: On the Christianization of the Norse around 900-1000. I: Norwegian archaeological review. - Vol. 29, no. 2, s. 89-114. 1996.

Brit Solli: Fra hedendom til kristendom: religionsskiftet i Norge i arkeologisk belysning. I: Viking. - B. 58, s. 23-49. Oslo 1995.

Anne Stensvold & Anne Eriksen: Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme. Pax forlag. Oslo 2002.

Anne Stensvold: Religion in television: a view on NRK television from 4th to 10th March 1989. Avhandling (dr.art.). UiB. Bergen 1992.

Powered by Labrador CMS