Nytelse, rot og uavhengighet

Fremtidens eldre vil være mer opptatt av selvutvikling, opplevelse og nytelse. De vil være mindre opptatt av å holde det rent og ryddig og følge skikk og bruk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hver generasjon er stadig mindre tradisjonsorienter og mer opptatt av selvutvikling og opplevelser, ifølge Nils Petter Strand ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Funnene hans viser også at aldersforskjellene er større blant kvinner enn blant menn.

- Det er nærliggende å tolke dette som en effekt av kvinnefrigjøring og økt likestilling, skriver Strand.

Tradisjon og trygghet

Han har laget en rapport som tar for seg forskjeller i verdiorientering blant personer i alderen 40-80 år.

Sammenliknet med andre bakgrunnsvariabler som kjønn, utdanning, inntekt og boligtetthet, viser undersøkelsen at alder har en kraftig effekt på verdiorientering.

Eldre aldersgrupper setter verdier som tradisjon, konformitet og trygghet høyere enn de middelaldrende.

De middelaldrende har de et sterkere fokus på selvutvikling og nytelse, og er i større grad positive til endringer.

NorLAG

Datamaterialet er hentet fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) og samlet inn i 2002/2003.

NorLAG er en tematisk bred spørreundersøkelse om personer i andre halvdel av livet.

Den delen av studien som er brukt i denne undersøkelsen har et utvalg på 4169 personer mellom 40 og 81 år.

Rapporten er en omarbeidet utgave av Strands masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo (2006).

De ulike aldersgruppene er imidlertid enige om at det er viktig å være hjelpsomme og å ta hensyn til andre.

Verdier som makt og suksess har generelt liten oppslutning, skriver NOVA på sine egne nettsider.

Økt utdanningsnivå

- Tidsepoker med store samfunnsendringer, som etterkrigstiden, fører trolig til generasjonsforskjeller i verdisyn, sier Strand.

Resultater fra undersøkelsen gir også gode indikasjoner på at det foreligger betydelige generasjonseffekter, spesielt som følge av økende utdanningsnivå.

Aldersgruppene i det undersøkte materialet har, generasjon for generasjon, beveget seg vekk fra et konservativt og tradisjonsorientert verdisyn.

Bevegelsen går i retning av et mer endringsorientert verdisyn - hvor opplevelser og selvutvikling står sentralt.

Morgendagens eldre

- I løpet av de nærmeste tiårene vil vi muligens se pensjonister som i stadig større grad bruker pengene sine på nytelsesformål, forteller Strand.

Verdsettingen av det “å kunne nyte livet og skjemme seg selv bort” er den faktoren som avslører de største forskjellene mellom eldre og middelaldrende.

Her skårer de yngste aldergruppene høyest.

Andre enkeltspørsmål som synliggjør store aldersforskjeller er “å følge den skikk og bruk en er blitt lært opp til”, og “at det er ordentlig og rent omkring seg”.

Her skårer de eldste høyest.

- Det kan altså være grunn til å forvente at de neste generasjonene av eldre vil være noe mindre regelbundet og mindre opptatt av orden og forutsigbarhet i omgivelsene enn dagens eldre, sier Strand.

Det betyr ikke at morgendagens eldre vil kaste tradisjonene rett ut vinduet.

- Generelt tyder resultatene på at konserverende verdier som konformitet, tradisjon og trygghet står sterkt i samtlige undersøkte aldersgrupper.

- Samtidig ser det ut til at disse verdienes stilling i samfunnet svekkes gradvis som følge av at hver nye generasjon gir stadig høyere prioritet til selvstimulerende og endringspositive verdier som hedonisme, stimulering og uavhengighet, skriver Strand.

Lenke:

NOVA: Alder og forskjeller i verdisyn
NorLag: Hjemmeside
NOVA: Eldre år

Referanse:

Nils Petter Strand; Verdier på vandring. Aldersforskjeller i verdisyn blant middelaldrende og eldre; NOVA Rapport 15/07.

Powered by Labrador CMS