Forskeren forteller: Sats på voksne for å hjelpe barn

Alvorlige atferdsvansker hos barn kan gi problemer senere i livet. Flere av hjelpetiltakene retter seg mot å bedre samhandlingen mellom voksne og barn. Dette har John Kjøbli forsket på.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes tiltak som kan redusere problemene til barn med atferdsvansker, og mange av disse retter seg mot å styrke og forbedre samhandling mellom voksne og barn.

Det er slike tiltak jeg evaluerer og skrev om i min avhandling for graden Ph.D, som jeg forsvarte tidligere i år.

Like gunstig for jenter og gutter

Jeg har blant annet undersøkt om gutter og jenter profiterte like godt av å motta Parent Management Training – the Oregon model (PMTO).

Dette er en behandlingsmetode der foreldre får hjelp til å snu negativ samhandling i familien ved å trene på ulike foreldreferdigheter. Foreldre får blant annet veiledning i å bruke effektive beskjeder, oppmuntring og grensesetting.

Funnene viste at det var få kjønnsforskjeller i endring av problematferd ved avslutning av PMTO, noe som tyder på at metoden er like virksom for jenter som for gutter.

Barnets behov bestemmer tiltaket

Videre ble en tiltaksmodell for forebygging og tidlig behandling av problematferd evaluert i skolene i en stor kommune på Østlandet. Modellen bestod av fem tiltak: fire rettet mot å endre samspill mellom voksne og barn og et for å styrke sosiale ferdigheter hos barn.

Disse fem tiltakene kunne kombineres ut fra behovene hos det enkelte barn. Et barn som var utagerende og sint både hjemme og på skolen kunne få tilpassede tiltak på begge arenaene.

For eksempel så kunne et barns foreldre motta PMTO, samt at barnets lærer mottok veiledning i forhold til å møte barnets atferdsvansker på hensiktsmessige måter. Tiltakene ble med andre ord skreddersydd ut fra alvorlighetsgraden hos det enkelte barn. Funnene viste at modellen reduserte problematferd i klasserommene og bedret relasjoner elevene imellom.

Foreldrenes samarbeid påvirker

I tillegg undersøkte jeg hvordan samarbeid mellom foreldre påvirker deres barns atferdsvansker.

Funnene tyder på at foreldres grad av samarbeid påvirker barnas atferd indirekte. Dette skjer ved at samarbeidende foreldre i større grad tar i bruk effektive foreldreferdigheter, noe som igjen fører til at barnas atferdsvansker blir redusert.

I tillegg ser det ut til at fedres positive foreldreferdigheter er viktig for å redusere barns atferdsvansker. Dette tyder på at det er viktig å inkludere fedre i tiltak som tar sikte på å redusere atferdsvansker hos barn.

Samlet sett tyder funnene på at det er gunstig for barn med atferdsvansker å motta tiltak som retter seg mot å styrke og forbedre samhandling mellom voksne og barn.

Disse funnene er i tråd med innenlands og utenlands forskning og kan bidra til å utvikle enda bedre tiltak for barn og familier som trenger hjelp.

Referanse

John Kjøbli: Theory- and evidence based interventions for children with conduct problems: Exploring applicability and underlying assumptions in real world settings, doktoravhandling, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2009

Powered by Labrador CMS