Nå er kanskje så mye som hver fjerde ansatt i barnehagene over 50 år. Andelen eldre blir større for hvert år.
Nå er kanskje så mye som hver fjerde ansatt i barnehagene over 50 år. Andelen eldre blir større for hvert år.

Seniorene har overtatt i barnehagene

Men mange av dem slutter i jobben før de når vanlig pensjonsalder.

Over 20 000 kvinner i alderen 50 til 67 år jobber nå i en barnehage. Under tusen menn på samme alder har sånn jobb.

Men veldig mange av disse kvinnene forsvinner ut av arbeidslivet som uføre, langtidssykemeldte eller på arbeidsavklaringspenger. Sammen med dem forsvinner både arbeidskraft og kompetanse.

Nå har et forskningsprosjekt sett nærmere på hvorfor barnehageansatte over 50 år slutter i jobben – og hva som skal til for å holde på dem.

Mange over 50 år

Noen år tilbake var en barnehageansatt helst en kvinne i 20- eller 30-årsalderen.

Nå blir det stadig vanligere at barnehageansatte er kvinner over 50 år.

– Vi er helt avhengig av at seniorene fortsetter å trives og heller vil komme på jobb hver dag enn å slutte eller bli pensjonister, sier Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk.

Forskerne Tove Midtsundstad og Roy A. Nilsen ved forskningsinstituttet Fafo har på vegne av Senter for seniorpolitikk, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet spurt over 5000 av disse seniorene flere spørsmål.

Trives godt på jobb

Generelt trives barnehageansatte veldig godt på jobben. Klart færre enn tidligere slutter. Det gjelder både yngre og eldre ansatte.

Likevel er det et faktum at et stort antall kvinner forlater jobben i barnehagen mange år før de fyller 67 år. Mange forlater jobben for å gå over til uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller langvarig sykefravær.

Stress, lav bemanning og mye støy trekkes fram av mange seniorer som negativt med barnehagejobben.
Stress, lav bemanning og mye støy trekkes fram av mange seniorer som negativt med barnehagejobben.

Slutter på grunn av arbeidsbelastningen

– Det dreier seg mye om fysiske og psykiske arbeidsbelastninger, fortalte forsker Tove Midtsundstad da hun la fram resultatene fra undersøkelsen på et strømmet webinar.

– Seks av ti svarer at arbeidet i barnehagen er fysisk krevende. Syv av ti mener at de har for mye å gjøre. Over en tredel mener at arbeidet er psykisk krevende, oppsummerte Fafo-forskeren.

Flere trekker i tillegg fram stress, lav bemanning og mye støy.

Det finnes også dem som slutter fordi de ønsker seg andre utfordringer. Men det er få seniorer som slutter i en barnehage for å gå over til en annen jobb.

I tillegg er det ikke helt uvanlig å slutte fordi ektefellen (mannen) er blitt pensjonist og ekteparet ønsker seg mer fritid sammen.

Støy er et stort problem

Særlig blir støy i barnehagen trukket fram som et problem av mange eldre arbeidstagere.

– Nærmere åtte av ti barnehageansatte peker i undersøkelsen på at støy er et stort eller et nokså stort problem. Lignende resultater er kommet fram i tidligere undersøkelser, sier Midtsundstad.

I denne nye undersøkelsen svarer litt over halvparten at det er satt i verk tiltak i barnehagen deres for å redusere støyen. Et lite flertall blant disse mener at dette har bidratt mye eller nokså mye til å redusere støyen.

Men i nesten halvparten av barnehagene er det altså ikke satt i verk slike tiltak, ifølge dem som svarte på undersøkelsen.

– Her er det en jobb å gjøre, kommenterer Midtsundstad.

Tove Midtsundstad er forsker hos Fafo.
Tove Midtsundstad er forsker hos Fafo.

Høyt sykefravær

Høyt sykefravær blant ansatte kan være et vanskelig tema å ta opp.

Likevel finner forskerne at dette er noe de barnehageansatte snakker mye om seg imellom.

Denne undersøkelsen viser at drøyt halvparten av barnehage-seniorene ukentlig eller enda oftere, opplever at det er sviktende bemanning på jobben på grunn av høyt sykefravær. Dette bidrar igjen til lav bemanning.

Trives både med arbeid og miljø

Fafo-forskeren er samtidig opptatt av hvorfor det finnes mange seniorer som velger å bli i jobben som barnehageansatt.

Hovedårsaken er at de trives så godt, finner hun.

– De trives både med arbeidsoppgavene og med miljøet på jobben.

Svært mange svarer i tillegg at de trives med å jobbe med barn.

Mange svarer at de føler seg verdsatt på jobben.

De fleste sier om jobben sin at den er både utfordrende og givende, og at det er godt samsvar mellom kompetansen de har og oppgavene de får ansvar for.

Fafo-undersøkelsen viser også at de aller fleste barnehageansatte føler at de har et godt forhold til sin nærmeste overordnede. De fleste mener at de har mye frihet i jobben.

La seniorene få ta pauser

Forskerne ba deltagerne i spørreundersøkelsen om tips eller råd for hvordan barnehagene kan bli bedre arbeidsplasser for seniorer. Så mange som 2000 av deltagerne i undersøkelsen svarte på dette.

Ett tips forskerne nå bringer videre til barnehager som vil holde på seniorer som ansatte, er å gi disse mulighet til å ta små pauser i en hektisk arbeidshverdag. Bare 1 av 3 i denne undersøkelsen svarer at de har mulighet til å ta slike korte pauser.

Noe som også går igjen i rådene, er å øke grunnbemanningen i barnehagene og sørge for at det blir færre barn per ansatt. Redusert arbeidstid vektlegges også av mange.

– Vi ser at generelle tiltak som kan være til fordel for alle ansatte i barnehagene også trekkes fram som gode tiltak for seniorer, sier Midtsundstad.

Referanse:

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen: «Seniorer i barnehagesektoren. Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker», Fafo-rapport 2020:18. Rapporten.

Powered by Labrador CMS