Seksuell vold og prostitusjon henger sammen med risikoen for HIV. – Det er en viktig forklaring på hvorfor flere funksjonshemmede kvinner har HIV i Afrika, ifølge forsker. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Funksjonshemmede har større risiko for å bli HIV-smittet

Men i mange afrikanske land faller de ofte utenfor hjelpeapparatet.

– Tidligere undersøkelser har antatt at funksjonshemmede er mer utsatt for HIV enn andre. Dette er den første studien som helt klart dokumenterer dette, sier Arne Henning Eide, sjefforsker ved Sintef.

Han har deltatt på en større studie som nettopp er avsluttet, ledet av Université Paris Descartes. Resultatene ble publisert i tidsskriftet Lancet HIV i januar.

– Syv prosent av de med funksjonshemninger som var med i undersøkelsen var HIV-positive mot fire prosent av de som ikke var funksjonshemmede. Forskjellen er så stor at den er statistisk signifikant, sier Eide.

Grundig undersøkelse

I 2009 slo Verdens helseorganisasjon (WHO) sammen med FNs AIDS-program (UNAIDS) alarm om at det var for lite oppmerksomhet og forskning på funksjonshemmedes risiko for HIV-smitte. Ifølge WHO sin gjeldende definisjon er en milliard av verdens befolkning funksjonshemmet.

Denne studien er et svar på dette, ifølge Eide.

Av en gruppe på 50 000 mennesker ble 807 funksjonshemmede intervjuet. I tillegg intervjuet de en kontrollgruppe på 807 personer uten funksjonshemming. Intervjuene skjedde i Yaounde, som er hovedstaden i Kamerun, mellom oktober 2014 og november 2015.

Kontrollgruppe var nøye definert og matchet så godt som mulig de funksjonshemmede i levekår og utdanningsnivå, kjønn og alder.

Forskerne har brukt den mest oppdaterte måten å definere funksjonshemming på og omfattet funksjonshemmede med både hørsel, syn, mentale og fysiske funksjonsproblemer.

Informantene tok HIV-test

– Alle som var med i undersøkelsen, tok en HIV-test. Derfor kan vi si med sikkerhet at funksjonshemmede i denne urbane konteksten har betydelig høyere risiko for å bli smittet enn ikke funksjonshemmede, sier Eide.

Han forteller at tidligere undersøkelser fra andre afrikanske land har vært mindre omfattende og stort sett ikke har basert seg på tester, men svar fra de som blir intervjuet. HIV er gjerne forbundet med stigmatisering, og mange vil av ulike årsaker ikke fortelle at de er smittet.  

Gjelder også andre afrikanske land

– Undersøkelsen er fra Kamerun. Tror du situasjonen er den samme i andre afrikanske land sør for Sahara?

– Ja, ut ifra noen spredte undersøkelser og slik jeg kjenner funksjonshemmedes levekår i mange afrikanske land, tror jeg en ville funnet lignende resultat, sier Eide, som har studert funksjonshemmedes levekår i afrikanske land i 20 år.

Mer utsatt for vold

De som deltok i studien, stilte opp i noe som kalles et livsløpsintervju hvor det ble stilt spørsmål om alt fra levekår og utdanning til forhold, sex og kunnskap om HIV og AIDS.

Studien viser at fem ganger så mange funksjonshemmede kvinner enn de som ikke hadde funksjonshemminger, hadde tatt seg betalt for seksuelle tjenester.

Elleve prosent av de funksjonshemmede kvinnene hadde vært utsatt for seksuell vold, mot sju og en halv prosent av de uten funksjonshemming.

– Seksuell vold og prostitusjon henger sammen med risikoen for HIV. Det er en viktig forklaring på hvorfor flere funksjonshemmede kvinner har HIV, sier Eide.

Er seksuelt aktive

En grunn til at det tidligere har vært forsket lite på dette, og at funksjonshemmede ofte ikke omfattes av AIDS-kampanjer, er myten om at funksjonshemmede ikke er seksuelt aktive.

Men ifølge undersøkelsen hadde 80 prosent av de funksjonshemmede seksuell erfaring, noe som tilbakeviser myten.

Eide er kjent med myten fra andre prosjekter om funksjonshemmedes levekår. Han forteller at funksjonshemmede utsettes for ulik type utestengning, blant annet ekskluderes de ofte fra fattigdomsreduserende tiltak.

Funksjonshemmede ekskluderes

Forskerne bak studien mener at selv om forskere lenge har antatt at funksjonshemmede har større risiko for HIV, følges det ikke opp i mange afrikanske land på grunn av manglende kunnskap blant beslutningstakere.

– Hvordan bør funnene fra en slik studie følges opp?

– Funksjonen til en slik studie er å få fram ny kunnskap, og vi håper det skal føre til økt oppmerksomhet om funksjonshemmedes risiko for HIV for både politikere, bistandsarbeidere og andre i feltet, sier Eide.

– Det er behov for særlig tiltak overfor funksjonshemmede, samtidig som det må sørges for at de ikke ekskluderes fra bredere kampanjer og fattigdomsreduserende tiltak.

Referanse:

Pierre De Beaudrap m.fl: Prevalence of HIV infection among people with disabilities: a population-based observational study in Yaoundé, Cameroon (HandiVIH). The Lancet HIV. April 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3018(16)30209-0

Powered by Labrador CMS