Når snøen legger seg, blir det lettere å spore ulven. (Foto: Kjetil Schjølberg, Rovdata)

Har påvist ulvekull i Julussa i Hedmark

Vinterens første foreløpige statusrapport fra ulveovervåkinga bekrefter at det er født valpekull i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark.

Overvåkingen av ulv i Skandinavia

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.

Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt hovedansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.

Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.

Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

DNA-laboratoriet ved Grimsö forskningsstation utfører DNA-analyser på svenske prøver.

Vinterens overvåking av ulv i Norge og Sverige er i gang, og til tross for at snøen glimrer med sitt fravær over det meste av ulvens utbredelsesområde i Skandinavia, er det gjort flere funn siden oppstarten 1. oktober.

I Julussa-reviret er det sporet minst seks ulver på snø, og det er dermed bekreftet valpekull i reviret også i år.

I mai i år ble det også påvist et valpekull i grensereviret Rotna. Mye tyder også på at det er født et kull i Slettås-reviret, som i fjor var et grenserevir. Begge grenserevirene er i Hedmark på norsk side av riksgrensen.

– Vi er avhengig av snø og gode sporingsforhold for å få mer kunnskap om status i disse revirene og om forekomst av ulv ellers i landet, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det har vært knyttet mye interesse til om det i sommer er født nye ulvevalper i Østmarka ved Oslo. I så fall vil det være andre året på rad med yngling i området. Det er imidlertid fortsatt uklart om det er født valper i dette reviret i år.

Ulv i flere landsdeler

Innenfor forvaltningsområdet for ulv er det i oktober bekreftet ulv i Rakkestad kommune i Østfold, ved at det er påvist ulveskader på sau. Utenfor forvaltningsområdet er det så langt i vinter dokumentert enslig ulv på sporsnø i Ringsaker kommune, på Koppangkjølen i Stor-Elvdal kommune og i Åmot kommune (alle i Hedmark).

– I tillegg er en ung ulv fra Julussa-reviret som er radiomerket av forskningsprosjektet Skandulv, påvist med én GPS-posisjon lengst sør i Anarjokka Nasjonalpark i Finnmark, før den igjen vandret tilbake til Finland, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Hedmark.

Det er også rapportert om ulveforekomst fra Pasvik (Finnmark), Øyer (Oppland), Førde (Sogn og Fjordane) og Sirdal (Vest-Agder).

Du kan bidra

Overvåkingen venter nå på at det skal legge seg mer snø på bakken, slik at det kan gjennomføres sporinger og samles inn genetisk materiale etter ulvene. Mer snø vil høyst sannsynlig føre til at flere gjør observasjoner av ulv, spor og andre sportegn.

Du kan enkelt delta i overvåkingen ved å melde fra om dine observasjoner på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) eller ved å legge dem inn i rapporteringsløsningen Skandobs, via internett eller app på mobil.

Referanse:

Ulv i Norge pr. 15. november 2014. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2014/2015. Rapport 1.

Powered by Labrador CMS