Åtte nye skogsreservat

Åtte nye skogsreservat er opprettet. To av dem finnes i Nordland, to i Sør-Trøndelag, to i Buskerud, ett i Østfold og ett i Møre og Romsdal.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Viktige skogtyper og leveområder for truede arter inngår i verneområdene, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

"Flensmarka. Typisk blokkmark med eldre trær."


De nye verneområdene omfatter boreal regnskog i Nordland, en utvidelse av Barsteintjernet naturreservat i Møre og Romsdal, samt opprettelse av et nytt naturreservat øst i Østfold.

- Internasjonalt ansvar

- Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogstyper som er sjeldne internasjonalt. Områdene i denne verneplanen omfatter blant annet intakt naturskog med lommer av urskog og kystgranskog, skriver Miljøverndepartementet.

- Norge har et internasjonalt ansvar for kystgranskog. Denne skogstypen har et unikt artsmangfold og forkommer ingen andre steder i Europa, skriver departementet.

Biologisk mangfold

I tillegg fanger verneplanen opp større forekomster av gammel skog og flere truede arter som står på den norske rødlista fra Artsdatabanken.

- Den nye rødlista som ble lagt frem i begynnelsen av desember viser at 48 prosent av de norske artene som er truet, lever i skog, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

"Grytdalen. Utsikt nordover mot Austvatnet og Skilbreidvatnet fra toppen av Kattuglfjellet."


- Økt vern av skog er derfor et viktig tiltak for å nå målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2010, som vi internasjonalt har forpliktet oss til, sier hun.

Frivillig vern

Vernevedtaket omfatter fire områder som er vernet gjennom en ordning med frivillig vern, og fire områder som er en del av arbeidet med å sikre vernekvaliteter på arealene til Statskog SF.

I ordningen “Frivillig vern av skog” har skogeiere aktivt tilbudt skogsareal for vern. Før vernevedtak underskriver den enkelte skogeier en avtale om vern.

- Vernevedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Jeg er svært fornøyd med at skogeierne på denne måten bidrar konstruktivt for å øke skogvernet, sier Bjørnøy.

“Frivillig vern av skog” er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Skogeierforbund og Direktoratet for naturforvaltning.

70 kvadratkilometer

Skogsreservatene ble vedtatt opprettet i statsråd 22. desember 2006. Områdenes samlede areal er cirka 105 kvadratkilometer. Cirka 40 kvadratkilometer er produktiv skog.

Nytt verneareal utgjør 70,1 kvadratkilometer, hvorav 28,1 kvadratkilometer er produktiv skog.

Direktoratet for Naturforvaltning tilrådde i 2005 vern av 36 områder i første fase av verneplanen for Statskog, mens vernevedtaket omfattet 30 områder.

Sluttbehandlingen for de øvrige seks områder ble utsatt. Ett av de seks områdene ble vernet som en del av opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark den 24. november 2006.

Med vedtaket i dag blir ytterligere fire av disse seks områdene vernet.

Følgende områder inngår i vernevedtaket:

Strengivatnet naturreservat (ca 1688 dekar) i Brønnøy kommune, Nordland fylke
Øverengmoen naturreservat (ca 300 dekar) i Hemnes kommune, Nordland fylke
Fuglen naturreservat (ca 2376 dekar) i Halden kommune, Østfold fylke
Sotnakkvatnet naturreservat (ca totalareal 12183 dekar, nytt verneareal 412 dekar) i Molde og Nesset kommuner, Møre og Romsdal fylke (utvidelse av tidligere naturreservat).
Grytdalen naturreservat (ca totalareal 39 900 dekar, nytt verneareal ca 16 600 dekar) i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke (utvidelse av tidligere naturreservat).
Flensmarka naturreservat (ca 42 600 dekar) i Røros og Engerdal kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark fylker.
Kolknuten naturreservat (ca 6550 dekar) i Kongsberg kommune, Buskerud fylke
Veikulåsen naturreservat (ca 4650 dekar) i Gol kommune, Buskerud fylke

Lenker:

Miljøverndepartementet: Pressemelding
Direktoratet for naturforvaltning: Åtte nye skogreservater opprettet
Miljøverndepartementet: Faktaark om de åtte nye naturreservatene (PDF)
Miljøverndepartementet: Områdene som inngår i vernevedtaket - Norgeskart (PDF)
Miljøverndepartementet: Kongelig resolusjon - Verneplan for skog 2006 (PDF)

Powered by Labrador CMS