Elvene fra Tien Shan-massivet forsyner vann til folk, dyr og natur på de store sletteområdene i Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Xinjiang-provinsen i Kina. (Foto: Thorben Dunse)

Vannkilder i fare for å forsvinne

Isbremassen i Sentral-Asia har minsket med nærmere en tredel de siste 50 årene. Det kan få alvorlige konsekvenser for vanntilførselen til befolkningen i området.

Smeltevann fra de mektige isbreene og snøen i høyfjellsområdet Tien Shan er livsviktige vannkilder for millioner av mennesker i Sentral-Asia. Elvene fra fjellene forsyner vann til befolkningen på de store sletteområdene i Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Xinjiang-provinsen i Kina.

Men nå står breene i fare for å forsvinne, og med det også vanntilførselen i de mer varme og tørre periodene av året.

Isbremassen i Tien Shan-massivet har minsket med hele 27 prosent fra 1961 til 2012, viser en studie som nylig er publisert i Nature Geoscience.

Varmere klima og mer smelting

Forskerne forklarer isbrekrympingen med høyere temperaturer og mer smelting på sommerstid. Vintrene i Tien Shan er generelt tørre og kalde, og av mindre betydning for breene enn sommeren.

– Vi antar at varmere sommerklima i Sentral-Asia er hovedgrunnen til isbreminkingen, både i form av mer smelting og at en mindre andel av sesongnedbøren kommer som snø, sier forsker Geir Moholdt ved Norsk Polarinstitutt. Han er en av forskerne bak studien.

Fjelltopp ved Abramovbreen i Kirgisistan. (Foto: Thorben Dunse)

Unik innsikt i utilgjengelige breer

Forskere fra flere europeiske land har analysert feltmålinger, satellittdata og glasiologiske modeller for å danne seg et best mulig bilde av breenes endringer i Tien Shan over de siste 50 årene.

Metodene gir forskerne unik innsikt i tilstanden til isbreene, flere av dem svært utilgjengelige breer i høyder på opp mot 7000 meter.

Resultatene tyder på at den totale krympingen av Tien Shans breer tilsvarer omtrent 300 kubikkilometer is eller en gjennomsnittlig tynning på 20 meter. Endringene er størst i lavereliggende områder nær fronten av breene og minst i høyereliggende områder i øvre del av breene.

Fatale konsekvenser

De mektige isbreene i Tien Shan går en usikker fremtid i møte.

– Hvis framtidige klimaprognoser i Sentral-Asia slår til, forventer vi at breene i regionen vil minke ytterligere, i verste fall halveres i volum innen 2050, sier Moholdt.

– Avrenningen av smeltevann fra breene vil sannsynligvis øke i samme periode, men etter hvert avta på grunn av breenes reduserte størrelse.

Krympingen av isbreene i Sentral-Asia er ikke enestående på kloden. De siste tiårene har isbreer over hele verden krympet, og hovedårsaken antas å være menneskeskapt global oppvarming. Klodens isbreer blir regnet av FNs klimapanel (IPCC) som klimasensitive og en nøkkelindikator for klimaforandringer.

Konsekvensene av brekrympingen kan være fatale, ifølge IPCC. Smeltevann fra breer og snø i fjellet er viktig vannkilde for mennesker, landbruk, industri og vannkraftproduksjon over hele verden. Isbreer kan være kilde for alvorlige naturkatastrofer og bidrar i økende grad til at havnivået stiger.

Isbremassen i Tien Shan-massivet har minsket med hele 27 prosent fra 1961 til 2012. Bildet viser Abramovbreen, en av breene i studien. (Foto: Thorben Dunse)

Klodens isbreer krymper

Forskerne mener nå at krymping av klodens isbreer skjer i høyere tempo enn det som er observert tidligere, også i Arktis.

– Isbreer i Tien Shan har mistet i gjennomsnitt 40–50 centimeter is i året. Isbreer på Svalbard og i russisk Arktis har mistet 10–20 centimeter i året. Breene i arktisk Canada og på Grønland var tidligere relativt stabile, men har nå smeltet kraftig siden årtusenskiftet, forteller Moholdt.

Den 50 år lange tidsserien av breendringer i Tien Shan er unik i et regionalt perspektiv. Det finnes lite tilsvarende data fra breområdene langs Pamir-Kararkoram-Himalaya fjellkjeden på vest- og sørsiden av Tibet-platået.

Satellittobservasjoner analysert av Universitetet i Oslo viser at breene også der har minket raskt, men disse dataene eksisterer kun fra etter årtusenskiftet.

– Står vi i fare for å miste klodens isbreer innen vår levetid?

– Enkelte steder kan det skje, men i de fleste regioner, som i Tien Shan, vil det fortsatt være igjen mindre breer på de høyeste fjellene. De arktiske iskappene er generelt mye tykkere enn de alpine breene slik at de har mer å ta av og vil slik vare lenger, sier Moholdt.

Referanse:

Farinotti mfl: Substantial glacier mass loss in the Tien Shan over the past 50 years. Nature Geoscience, august 2015, doi: 10.1038/ngeo2513. Sammendrag

Powered by Labrador CMS