Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Den fødende ønsker å kjenne at jordmora virkelig bryr seg om henne, og at hun blir sett og hørt.

Fødende kvinner vil ha ekte og personlig omsorg

En ny norsk studie viser hva som er viktig for kvinner når de skal føde.

«Skulle ønske jeg slapp å føle meg som én av mange. Mer personlig omsorg. Jeg følte meg som et produkt på et samlebånd.»

Slik beskriver en kvinne hvordan hun opplevde omsorgen på sykehuset da hun skulle føde.

Hun er en av 8400 kvinner som har deltatt i en studie ved OsloMet, som har undersøkt hva som er viktig for kvinner under fødselen.

Studien er en del av det internasjonale forskningsprosjektet Babies Born Better, og er den største undersøkelsen av kvinners erfaringer med fødselsomsorgen som er gjort i Norge noen gang.

Resultatene viser at kvinner vil ha en omsorg som ivaretar mer enn den medisinske sikkerheten. Kvinner har også sosiale og følelsesmessige behov under en fødsel.

Omsorgen må føles personlig og ekte. Den fødende ønsker å kjenne at jordmora virkelig bryr seg om henne, og at hun blir sett og hørt.

Det er videre viktig for kvinner å føle seg trygge. De ønsker en følelse av kontinuitet i omsorgen, og de ønsker også i større grad at partneren blir involvert og ivaretatt.

Carina Vedeler er selv jordmor og har forsket på hva som er viktig for kvinner under fødselen.

Fødselen setter dype spor

Flere av kvinnene i studien beskrev hvor viktig omsorgen fra jordmor og annet helsepersonell er. Kvinnene skiller mellom omsorgen som føles som ekte og det som føles mer upersonlig.

– Hvis kvinner ikke opplever omsorgen som personlig og respektfull under fødselen, føler de seg veldig sårbare, sier Carina Vedeler. Hun er stipendiat ved OsloMet og står bak studien.

De ønsker å bli sett og hørt, og at jordmora virkelig bryr seg og er der for henne.

En av kvinnene i studien forteller:

«Da vi byttet jordmor, fikk vi en som tok meg på armen, så meg i øynene og sa: Dette går bra.»

– Fødselen er en unik opplevelse for alle kvinner som setter dype spor. Den er med deg videre i livet og kan for mange kvinner være en helsefremmende erfaring. En dårlig fødselsopplevelse derimot kan gjøre at man får en vanskelig start på foreldreskapet, sier Vedeler.

– Alt henger sammen

Hun påpeker at det er mye oppmerksomhet rundt den medisinske sikkerheten i fødsel i Norge, men at kvinner ønsker noe mer enn det. De ønsker å føle seg unike og ikke bare en av mange.

– Kvinner opplever en fødsel som en sammenhengende opplevelse og ikke oppdelt i medisinske faser.

Dette innebærer at mange kvinner også har behov for omsorg i den tidlige delen av fødselen, før de er i aktiv fødsel. For eksempel å få komme til fødestedet når hun selv har behov for det og ikke når hun har et visst antall centimeter åpning.

– Jordmødre må få tid til å følge opp

Kvinnene ønsker å oppleve sammenheng i hele fødselsomsorgen. Det handler både om at det er kjent helsepersonell, men også om samarbeid mellom avdelinger og at de ikke får sprikende informasjon.

En kvinne i studien forteller at hun savnet bedre hjelp med ammingen. Hun sier:

«Jeg følte at personalet hadde dårlig tid og hadde helt ulike meninger om dette. Dette førte til en kaotisk og stressende situasjon.»

– Nok ressurser er ofte en utfordring på de store fødeavdelingene. Jordmødre må få tid til å følge opp kvinnene, også mens de er på barsel, sier Vedeler.

Trygg i den største stunden

De fødende trakk videre fram behovet for å føle seg trygge, samtidig som de vektlegger ulike ting som gjør at de føler trygghet. Noen føler seg tryggest på et stort sykehus, hvor det er all mulig form for overvåkning.

Andre trekker fram den følelsesmessige tryggheten, at det er en kjent jordmor, at de har vært i avdelingen før eller er i kjente omgivelser.

– Vi snakker ofte om trygghet som noe objektivt, men følelsen av trygghet i fødsel er et mer sammensatt fenomen, forklarer Vedeler.

– For eksempel kan det være verdt å se på om man skulle ha den samme jordmora under svangerskapet og fødselen og i tiden etter. Du opplever ikke den samme kontinuiteten hvis du møter ulike jordmødre hele tiden. Da kan det hende at du føler deg mindre trygg.

Savner bedre omsorg for partner

Det er også viktig for kvinnene at partneren eller andre støttepersoner i større grad blir inkludert og ivaretatt. Kvinner vil ha en familieorientert omsorg, viser ett av hovedfunnene i studien.

For kvinnene kan det oppleves som forstyrrende dersom partneren ikke blir inkludert. De trenger støtten fra partneren sin, samtidig som de også trekker fram at partneren har egne behov, da det jo er begge som skal bli foreldre.

– Å gi omsorg og ivareta partneren er også en måte å gi omsorg til fødekvinner på, slik at de ikke må bekymre seg for partnerens behov, sier Vedeler.

– En fødsel er en familiebegivenhet

Mange opplever det som vanskelig hvis partneren må reise hjem fra sykehuset når barnet er født. De vil være sammen og ønsker seg mulighet for familierom.

En av kvinnene beskriver det slik:

«Bedre omsorg for far, både følelsesmessig og fysisk. Han skal automatisk få kunne overnatte den første natten på sykehuset, spesielt hvis babyen blir født sent på kvelden.»

– For de som har hatt dramatiske fødsler eller keisersnitt, er det sjelden at partneren kan overnatte. Disse kvinnene vil jo også gjerne ha partneren sin der, sier Carina Vedeler.

– Det handler om at man skal bli en familie, og at man ønsker å være sammen om det. De som organiserer og jobber i fødselsomsorgen, må i større grad ta inn over seg dette. At en fødsel er en familiebegivenhet.

Referanse:

Carina Vedeler mfl.: What women emphasise as important aspects of care in childbirth - an online survey. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2021. Doi.org/10.1111/1471-0528.16926

Om Babies Born Better

  • Forskningsprosjektet Babies Born Better undersøker kvinners erfaringer med fødselsomsorgen.
  • Studien gjennomføres i en rekke land i Europa.
  • Hensikten er å finne ut hva kvinner synes fungerer bra, slik at fremtidens fødselsomsorg kan forbedres.
  • I perioden 2014–2020 har over 16.000 kvinner i Norge svart på undersøkelsen.
Powered by Labrador CMS