Generell befolkningsøkning og høyere andel eldre betyr også at det blir flere med demens i Norge, selv om andelen som blir demente går noe ned. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Demensforekomst i Norge høyere enn tidligere antatt

Antall personer med demens ligger mellom 84 000 og 104 000, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, men tallene er usikre.

I rapporten «Forekomst av psykisk helse i Norge», skrevet på oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet (HOD), påpeker Folkehelseinstituttet (FHI) at forekomsten av demens er høyere enn tidligere antatt. Ifølge FHI har det vært vanlig å anta at omtrent 70 000 personer, eller 1,4 prosent av befolkningen lider av demens i Norge. Det estimatet er basert på én enkelt undersøkelse gjort i Nederland for 20 år siden.

– Tallene vi har på demens er ikke gode og det er en utfordring at vi ikke har norske tall. Vi har nå økt anslaget fra 70 000 til mellom 84 000 og 104 000, sier avdelingsdirektør Anne Reneflot ved avdeling for psykisk helse ved FHI til NTB.

Flere eldre

Både i Norge og internasjonalt har det vært ventet en økning i antall demenstilfeller. Årsaken har vært at både generell befolkningsvekst og økning i forventet levealder gjør at det blir stadig flere eldre.

Forskningssjef Geir Selbæk ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse påpeker at de usikre tallene gjør det vanskelig å planlegge for arbeidet med demens.

– Det pågår for tiden en befolkningsundersøkelse i Norge på demens som sluttføres våren 2019. Da vil vi vite mer, når vi i løpet av 2019 for første gang får et norsk tall på dette, sier han.

Bedring

Ifølge Selbæk er andelen eldre som får demens muligens på vei ned, selv om antallet øker.

– Flere undersøkelser internasjonalt tyder på at andelen demens blant de eldre går ned. Det er ikke noen entydig årsak til hvorfor det er slik. En mulig forklaring er reduksjon i forekomst av en del risikofaktorer, som høyt blodtrykk. Vi har sett noe bedre hjerte- og karhelse, med bedre blodgjennomstrømning i hjernen. Samlet kan dette ha noe å si, sier han.

Powered by Labrador CMS