Rop heller på bedre hjemmetjenester

I Norge mottar nå fire av fem omsorgstjenestene i eget hjem. Det har vært gjennomført store reformer slik at pleie- og omsorgstjenestene kan gis uavhengig av bosted. Studier fra flere land har vist at brukernes tilfredshet og pleiens utfall er bedre for de hjemmebaserte tjenestene enn for tjenester i institusjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne måneden ble en ny stortingsmelding om framtidas omsorgsutfordringer lagt frem. Der varsles 10 000 nye årsverk, behov for mer kompetanse i omsorgstjenesten og mer praksisnær forskning og utvikling på området.

Hjemmetjenesten er en relativt fersk tjeneste. Fra oppstarten i 1970-årene har hjemmetjenesten vært i kontinuerlig vekst og utvikling.

Ny type kompetanse nødvendig

De store utfordringene inspirerte til en ny type samarbeid for å sikre kvaliteten. Fordi utfordringene er nye, må man finne nye løsninger.

Norsk Sykepleierforbund samarbeider med Høgskolen i Vestfold og Horten, Stokke og Nøtterøy kommuner om prosjektet Kompetanse i hjemmetjenesten. Kompetanseprosjektene har utviklet verktøy og styringssystemer for god kvalitet.

Riktig sammensatt kompetanse er viktig

Første kriterium for vellykket hjemmetjeneste er at kompetansen er riktig sammensatt. Pasientenes behov for omsorg kartlegges, og faggruppene fordeles. Pasientenes omsorgsbehov endres hele tida, så prosessen må være kontinuerlig.

Bemanningsbehovet er forskjellig i ulike kommuner, og kan variere mellom avdelinger innen samme kommune. Derfor må bemanningsbehovet beregnes ut fra pasientene i den enkelte avdeling.

Pasientansvarlig sykepleier

Pasientansvarlig sykepleier (PAS) eller annen høgskoleutdannet person er neste kriterium for suksess. Pasienter som trenger mye hjelp må i tillegg ha en hjelpepleier eller omsorgsarbeider som primærkontakt. Slik sikres kontinuitet.

PAS skal være pasientens og pårørendes kontaktperson og sørge for skriftlig plan for og faglig forsvarlighet i hjelpen som gis. I tillegg skal PAS samarbeide med pasientens lege og andre som yter tjenester til pasienten.

Kontinuerlig kompetanseutvikling hos ansatte er også nødvendig. Fagfeltet er i rask utvikling.

Dessuten må det være lett å få hjelp av fagfolk med spesialkompetanse innen lindrende behandling for alvorlig syke, demensomsorg, psykisk helsevern og rusomsorg.

Powered by Labrador CMS