Nordmenn med smartklokke har gått færre skritt etter koronaen enn i 2019, og unge kvinner har størst nedgang. Et unntak er menn mellom 50 og 69, som går mer enn i fjor.

Nordmenn beveger seg mindre enn før koronaen – men sover mer

Halvparten av oss sier vi prioriterer egen helse mer enn før pandemien. Likevel røper treningsklokker at de fleste går mindre enn før. Det gjelder særlig unge kvinner. Og vi sover mer enn i fjor.

Koronapandemien har forandret hverdagen vår som aldri før. Flere har utviklet nye vaner og lagt om livsstilen for å tilpasse seg den nye virkeligheten.

52 prosent mener de prioriterer egen helse mer nå enn før pandemien. Fire av ti nordmenn mener de har utviklet sunnere vaner og et bedre kosthold, ifølge en undersøkelse.

Men samtidig avslører data fra nordmenns aktivitetsklokker at de har beveget seg mindre hittil i år, enn i tilsvarende periode i fjor.

Det viser anonymiserte data fra selskapet Fitbit, som selger smartklokker. Dataene er innhentet mellom mars til august i år, og er sammenlignet med året før.

Det er riktignok forskjeller mellom kjønn og aldersgrupper.

Mer bruk av hjemmekontor kan ha gitt ulike utslag på treningsmengden for kvinner og menn, sier forsker Tormod Skogstad Nilsen ved Norges Idrettshøgskole.

Mange overvurderer hvor aktive de er

- Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom opplevd helseatferd og faktisk aktivitet, sier forsker Tormod Skogstad Nilsen ved Norges Idrettshøgskole.

Mange har en tendens til å tro, eller i hvert fall oppgi, at de er mer aktive enn de faktisk er.

- Vi vil ofte fremstå overfor andre som sunnere enn vi er, sier han.

Mer bruk av hjemmekontor kan ha gitt ulike utslag på aktivitetsmengden for kvinner og menn, mener han.

Unge kvinner mindre aktive enn før

Unge kvinner mellom 18 og 29 har hatt størst nedgang i bevegelse.

De gikk 14 000 skritt daglig i gjennomsnitt i uke 20 i 2019. På samme tid i år gikk de 6000 færre skritt daglig.

Det virker noe selvmotsigende at unge kvinner oppgir å ha mer fokus på helse nå enn før koronaen, men likevel går langt færre skritt.

Forsker Tormod Skogstad Nilsen mener nedgangen i antall skritt kan skyldes mer bruk av hjemmekontor.

Før gikk de kanskje til og fra bussen på vei til og fra jobb, og til og fra kantina i lunsjen. Det er lett å undervurdere effekten av slike daglige rutineaktiviteter.

- Hvis man mister slike rutiner, kan det utgjøre flere tusen færre skritt pr dag, og det er lett å glemme, sier han.

Han forsker på fysisk aktivitet blant kreftsyke. Nå skal han undersøke om kvinner som trener, får mindre risiko for hjertesykdom etter gjennomgått brystkreftbehandling enn andre.

Nilsen samarbeider med forskere fra blant annet OUS og UiO om studien, som er finansiert av Kreftforeningen og Aktiv mot kreft.

Middelaldrende menn mer aktive

Også unge menn på samme alder gikk færre skritt i år, enn i fjor. Men blant dem har aktivitetsnivået falt mindre. Mens de gikk 10 000 daglige skritt i uke 20 i 2019, sank det til 8200 daglige skritt i 2020.

Menn i alderen 50 – 64 år er riktignok et hederlig unntak, de har beveget seg mer.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er basert på anonyme og aggregerte Fitbit-data mellom 24. februar og 29. august 2020 og for samme tidsramme i 2019, som vurderte søvn, aktivitetsnivå og stegdata.

Hvor mange brukere disse stordataene fra smartklokkene er basert på, vil ikke selskapet oppgi. Fordi Fitbit er børsnotert kan de ikke oppgi et nøyaktig antall for brukere de har innhentet data fra i Norge.

Men det skal dreie seg om et femsifret antall, får forskning.no opplyst. Det vil i så fall si minst 10 000 brukere.

Den eksterne forskningen er utført av Course5 Intelligence i august 2020 på tvers av alle voksne over 18 på vegne av Fitbit. De eksterne forskningsresultatene er basert på en undersøkelse gjort blant 14 071 forbrukere i Europa, hvor 1001 var med fra Norge.

Deltakerne i undersøkelsen ble bedt om å dele sin oppfatning av sin personlige helse, stress og livsstilsvaner i kjølvannet av koronapandemien. Svarene er analysert sammen med anonyme Fitbit-brukerdata fra Norge i perioden 24. februar til 29. august 2020, som registrerer søvn-, aktivitets- og stegmønstre.

Menn i denne aldersgruppen gikk i gjennomsnitt 9000 skritt daglig i uke 20 i 2019.

På samme tid i år, gikk de hele 14 300 skritt hver dag.

- Til tross for omveltningene ser det ut til at flere har klart å gjøre noen positive endringer i eget liv. Det er mange som har gått tur og drevet med utendørstrening, sier markedssjef Lina Kjällström i Fitbit.

Selektert gruppe - mer treningsfokusert enn andre

Hvorfor middelaldrende menn går langt mer enn i fjor, kan ha flere årsaker.

- For det første er nok gruppen som har treningsklokker en selektert gruppe, det vil si at de i utgangspunktet er mer opptatt av trening enn andre, sier Nilsen.

Eller at de har fått smartklokken av nære personer som synes de bør bevege seg mer, tilføyer han.

Koronapandemien kan ha gitt disse mennene mer mulighet til å trene mer.

- Hjemmekontor kan ha gitt denne gruppen mer tid til å legge inn en treningsøkt midt på dagen, eller før eller etter jobb. Tid som de før kanskje tilbrakte i bilen til og fra jobb, sier Nilsen.

Sover nesten en halvtime mer i koronatiden

Stordataene fra smartklokkene er sammenlignet med opplysninger fra en spørreundersøkelse gjort av Course5 Intelligence i august.

Her er det kvinner i aldersgruppen 25 til 34 år som i størst grad oppgir å ha fått sunnere vaner.

Ifølge undersøkelsen har mange av oss begynt å sove mer. Dette er en kjærkommen endring i koronatiden.

11 prosent oppgir at mer søvn er den mest positive forandringen de har opplevd i denne tiden.

Dette bekreftes av data fra Fitbits smartklokker. De viser at vi i perioden mellom februar og august har sovet i gjennomsnitt rundt 20-25 minutter mer i 2020 enn i 2019.

Nordmenn beveget seg mer enn folk i andre land

Det er ikke bare i Norge vi beveger oss mindre i 2020 enn i 2019. Dette bekreftes av tall fra andre land.

Men fortsatt er nordmenn mer i bevegelse enn i andre land med strengere koronarestriksjoner.

Fire av ti er mer stresset

Undersøkelsen viser også at mange opplever økt stress, og 41 prosent svarer at koronapandemien stresser dem. Dette gjelder særlig mennesker i aldersgruppen 18 til 44 år.

43 prosent av kvinnene oppgir at de våkner om natten som følge av stress. Nesten tre av ti svarte også at koronasituasjonen har påvirket dem direkte negativt mentalt og at dette går ut over livskvaliteten.

Fitbits smartklokker er designet for å gi brukerne oversikt over egen aktivitet, søvn og matvaner. Målet er å hjelpe brukerne med å forstå eget søvn- stress, og aktivitetsmønster, slik at man lettere kan forbedre seg og oppnå bedre hvile.

Powered by Labrador CMS