Idrett hjelper mobbeofre

Gutter som mobbes, unngår lettere varige psykiske plager hvis de driver idrett, viser en stor nordisk undersøkelse.

Idretten hjelper gutter å takle mobbing. (Foto: Microstock)

Mobbing kan gi store psykiske skader, men noen mobbeofre rammes hardere enn andre. Nå har et forskerteam fra Göteborgs universitet funnet at idrettsutøvelse hjelper med å redusere helsepåkjenningen fra mobbing – i hvert fall for gutter.

– De fleste studier om mobbing har fokusert på risikofaktorene, men det er like viktig å undersøke faktorer som kan beskytte barn fra problemer, skriver forskerne i rapporten.

– Forskning på beskyttende faktorer kan hjelpe til å utvikle behandlingsprogrammer og øke forståelse av hvordan mobbing påvirker mentale helseproblemer hos barn.

Undersøkte 6214 barn

Forskerne brukte data fra spørreundersøkelsen NordChild survey 2011, der spørreskjemaer ble sendt ut til foreldrene til 6214 barn i alderen 4–16 år over hele Norden – inkludert 1298 norske barn.

Svarene viste at det ikke var store forskjeller mellom de nordiske landene i forhold til hvordan mobbing påvirket barnas mentale helse.

Totalt 15 prosent av guttene og 13 prosent av jentene i undersøkelsen ble mobbet, ifølge foreldrenes svar.

– Alle typer mobbing er skadelig for barn. Men vår undersøkelse viser at det ikke er alle mobbete barn som utvikler symptomer på alvorlig psykiske men,  sier Ylva Bjereld, doktorand ved Göteborgs universitet.

– I vår studie er det i første rekke idrett og gode venner som viser seg å ha stor betydning for å minske helserisikoen fra mobbing.

Bedre rustet med trening

Flere gutter enn jenter viste tegn på psykiske problemer fra mobbing – 44 prosent av gutttene, mot 36 prosent av jentene. Men idrett gjorde dem bedre rustet til å takle mobbingen.

– De mobbede guttene som trente minst en gang i uka hadde mindre forekomst av dårlig mental helse, med 1,7 ganger høyere odds for god helse sammenlignet med de som ikke trente, forteller Bjereld.

Spesielt lagidrett hjelper til å få mer selvtillit og færre depressive symptomer. (Foto: Microstock)

Det er påvist at idrett hjelper til å få mer selvtillit og færre depressive symptomer, og spesielt lagidrett er blitt knyttet til god helseeffekt sammenlignet med individuell trening.

Ingen idrettseffekt for jenter

Men selv om dette gir uttelling for gutter, har ikke idrett samme effekten for jenter.

– For jenter som ble mobbet, var ikke idrettsaktivitet noen beskyttende faktor, påpeker Bjereld. Undersøkelsen gir ikke noen forklaring på denne kjønnsforskjellen, men hun har en teori.

– Gutter og jenter driver ulike typer idrett, og en del av forklaringen kan finnes her. Grovt sett vet vi fra før at lagidrett plasserer personer i et sosialt miljø, som er helsemessig bedre enn individuelle idretter.

Mye støtte fra gode venner

Undersøkelsen viste også at gode venner var til stor hjelp. Å ha minst tre nære venner var en beskyttende faktor for både jenter og gutter som ble mobbet.

– Vi vet at venneforhold er viktig under oppveksten. Barn «speiler» seg i sine venner og utvikler på denne måten sin egen identitet, forklarer Ylva Bjereld.

Referanse:

Bjereld, Daneback, Gunnarsdóttir, Petzold: Mental health problems and social resource factors among bullied children in the Nordic countries: A population based cross-sectional study, Child Psychiatry Hum Dev., mai 2014

Powered by Labrador CMS