Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Det er ennå langt igjen til at forskernes funn kan føre til konkrete råd til gravide kvinner.

Paracetamol kan påvirke utviklingen av hjerneceller hos fosteret

For første gang har forskere utsatt stamceller under utvikling fra det tidligste fosterstadiet, for paracetamol. Resultatene viste at en rekke biologiske prosesser blir påvirket.

Oppmerksomheten rundt mulige sammenhenger mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og nevrologiske utviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme hos barnet har økt de siste årene.

I den siste tiden har det blitt gjennomført store studier verden rundt. De har på ulike måter sett på mors bruk av slike medisiner og hvordan dette påvirker den nevrologiske utviklingen av fosteret.

– Resultatene har vært ganske sammenfallende, sier forsker Kristina Gervin ved nevroklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS).

Mari Spildrejorde er forsker ved Oslo universitetssykehus.

I 2021 gikk en rekke forskere ut og advarte gravide mot å spise smertestillende tabletter som inneholdt paracetamol, om det ikke var medisinsk nødvendig. 

Nå har forskerne ved OUS og Universitetet i Oslo (UiO) for første gang studert hvordan paracetamol påvirker utviklingen av det de kaller nevronale celler. Det er celler som skal bli en del av kroppens nervesystem.

– Vi ønsker å forstå de underliggende mekanismene, som kan si noe om hva som kan være den direkte årsaken til slike utviklingsforstyrrelser, sier forsker Mari Spildrejorde.

Tilsatte paracet til cellekulturene

Tidligere har forskerne funnet forskjeller i navlestrengsblod hos barn som har vært utsatt for mye paracetamol. Nå ville de koble dette opp mot den tidlige nevroutviklingen hos barnet.

– Det vi har gjort, er å differensiere eller utvikle humane embryonale stamceller mot nevronale celler som en modell for nevroutvikling.

Embryonale stamceller er celler som dannes få dager etter befruktningen. Disse cellene har evnen til å utvikle seg til alle mulige celletyper for å danne de ulike organene kroppen skal bestå av. 

Celler som utvikler seg mot nevronale celler, vil etter hvert utgjøre barnets hjerne og nervesystem.

– Vi tilsetter disse stamcellene signalmolekyler. Det gjør at de får lyst til å bli til nerveceller, forklarer Spildrejorde.

Spildrejorde tilsatte så to ulike konsentrasjoner av paracetamol til cellekulturene. Det er tilsvarende de konsentrasjonene man finner i blodet når mor tar paracetamol. Cellene ble analysert etter syv dager og etter tjue dager. De ble sammenlignet med celler som ikke ble utsatt for paracetamol.

– Fordelen med dette oppsettet er at den eneste forskjellen mellom cellekulturene er tilsettingen av paracetamol. Alt annet er likt.

Forsinket differensiering

I cellene er det genene – DNAet i cellekjernene – som styrer alt som skjer. Forskerne så derfor på hvordan legemiddelet påvirket aktiviteten hos genene i stamcellene under utvikling, hos hver enkelt celle.

– Det vi fant, var at paracetamol påvirket gener involvert i biologiske prosesser som er viktige for hjernens utvikling. Genuttrykket ble endret. Videre så vi endringer i faktorer som er involvert i reguleringen av gener. Disse endringene sammenfalt med endringer i genuttrykk. Vi ser at det er en forsinkelse i celledifferensieringen når man tilsetter paracetamol, sier Spildrejorde.

Forskerne fant også sammenheng mellom de genene som ble påvirket i cellemodellen, med tilsvarende funn i forskning på navlestrengsblod fra nyfødte. 

Forsker Kristina Gervin understreker at funnene bare utgjør noen få brikker i det store puslespillet. Det er ennå langt igjen til at de kan føre til konkrete råd til gravide kvinner.

– Men nettopp derfor har vi i denne studien gått ganske bredt ut for å finne eksakt hvilke gener som blir skrudd av eller på. Det er kanskje ikke slik at alle endringene fører til noe som er farlig. Men vi ser at det påvirker mange gener, sier Gervin.

Maner til større bevissthet rundt medisinbruk

Mange av disse genene har kjente funksjoner.

– Vi kan derfor koble dette opp til funksjonene til disse genene. Det er funksjoner som er viktige for at cellene skal fungere slik de skal. Vi har gått grundig til verks, ettersom dette ikke har vært gjort før, sier Gervin.

Selv om funksjonene til genene som påvirkes, er kjent, er det fortsatt mye forskning som må gjøres før man kan si hvilke konkrete konsekvenser dette får for den videre nevrologiske utviklingen hos fosteret.

– Disse funnene er viktige for å kunne tolke andre studier, sier Gervin.

Hun har forståelse for at det er et informasjonsbehov hos gravide om virkningen av paracetamol. Samtidig kvier hun seg for å svare på om resultatene fra cellemodellen gir grunn til bekymring.

– Vi ønsker ikke å bidra til unødig frykt hos gravide. Det er viktig at de tar de medisinene de skal. Men jeg tenker at man godt kan ha et mer restriktivt forhold til paracetamol. Man bør i det hele tatt ha et bevisst forhold til medisinbruk. Og så er det viktig å finne ut om det er noen medisiner som er tryggere enn andre, sier Gervin.

Referanse:

Mari Spildrejorde mfl.: Multi-omics approach reveals dysregulated genes during hESCs neuronal differentiation exposure to paracetamoliScience, 2023. Doi.org/10.1016/j.isci.2023.107755

Powered by Labrador CMS