Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Selskapet Rekefjord Stone i Sokndal kommune Rogaland har rundt 600 skipsanløp årlig.
Selskapet Rekefjord Stone i Sokndal kommune Rogaland har rundt 600 skipsanløp årlig.

Flere folk og behov for klima­tilpasning vil gi et enda større behov for grus og pukk

Norge eksporterte i 2022 nesten 30 millioner tonn pukk til en verdi av to milliarder kroner. Det utgjorde 30 prosent av fjorårets norske pukkproduksjon.

De største mottakerlandene er Tyskland, Danmark, Storbritannia og Nederland viser tall som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sammenstilt fra Statistisk sentralbyrå og produsenter.

All infrastruktur

– Sand, grus og pukk er landets mest omsatte mineralressurser. Byggeråstoffer er naturlig nok svært viktige for utbygging og vedlikehold av byer, veger, jernbane, vannkraftanlegg og annen infrastruktur, men også til flom- og kystsikring, havvindanlegg og til olje- og gassinstallasjoner.

Det forteller forskerne Peer-Richard Neeb og Mark Uwe Simoni ved NGU.

Bergarten anortositt er typisk for Rogaland.
Bergarten anortositt er typisk for Rogaland.

Norge har betydelige mengder med stein av god mekanisk kvalitet. De viktigste bergartene som brukes til byggeråstoff er gneis, anortositt, mylonitt, gabbro, dioritt og noe eklogitt, samt utvalgte sandsteiner.

Kystnære anlegg

I flere av de store vekstområdene i Europa er ikke disse ressursene så lett tilgjengelig. 

Norges lange kyst med gode forhold for utskiping, et høyt teknologisk nivå og sterke forsknings- og utviklingsmiljøer er viktige fortrinn. 

– Det gir muligheter for fortsatt vekst for produksjonen av byggeråstoff i Norge, mener Simoni.

Rekefjord Stone i Rogaland forsyner Europa med kvalitetsstein til bygninger og infrastruktur.
Rekefjord Stone i Rogaland forsyner Europa med kvalitetsstein til bygninger og infrastruktur.

Økende befolkningsvekst og behovet for klimatilpasning vil føre til et enda større behov for grus og pukk, både i Norge og internasjonalt. 

– Særlig i land med store og befolkningsrike kystnære områder. De blir mest rammet av økning i havnivået, sier forskeren.

Langsiktig plan

Ressursknapphet og nye restriksjoner på uttak i enkelte områder i Europa bidrar i tillegg til at øynene rettes mot steder der konsekvensene for miljøet og arealkonflikter er mindre. 

– I dette bildet framstår norske ressurser som svært interessante, påpeker Simoni.

Mineralnæringen i Norge er i landsmålestokk lite arealkrevende. Sammenlignbare tall fra Sverige tyder på at næringen ikke bruker mer enn cirka 0,5 promille av landarealet. 

– Men det er svært viktig å ha en langsiktig plan for uttak av ressursene. Videre at forekomster av nasjonal og regional betydning blir tatt hensyn i kommuneplanens arealdel, understreker forsker Mark Uwe Simoni.

Referanser:

Peer Richard Neeb og Mark U. Simoni: Eksport av byggeråstoffer og mineralske råstoffer fra Norge til Europa i 2022 (PDF). Rapport fra NGU, 2023. 

Mer om mineralnæringen: Harde fakta om mineralnæringen. Direktoratet for mineralforvaltning, 2022. 

Powered by Labrador CMS