Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Akkordlønn, bonuser, kommisjoner og tips er mer vanlig i USA enn i Europa.

Akkordarbeidere i USA ruser seg mer enn andre

De drikker mer og har 35 prosent høyere risiko for å bruke harde narkotiske stoffer.

Forskere har sett på om folk som mottar akkordlønn har større risiko for å bruke alkohol og narkotiske stoffer enn de på fast lønn.

– Det er ikke vanskelig å argumentere for at akkordarbeid og prestasjonslønn kan øke produktiviteten og være til beste både for arbeidstaker og arbeidsgivere, men det har en pris, sier professor Colin Green ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU.

Akkordlønn, bonuser, kommisjoner og tips er mer vanlig i USA enn i Europa.

Green har sammen med kolleger ved University of Wisconsin prøvd å finne ut om arbeidstakere i det private næringsliv som mottar akkordlønn og andre former for prestasjonslønn, har større risiko for å bruke alkohol, marihuana og hardere narkotiske stoffer enn arbeidstakere på fast lønn.

Store samfunnskostnader

I USA regner man med at 88 000 dødsfall årlig har sammenheng med alkohol. Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) beregner at samfunnskostnaden for alkohol tilsvarer to dollar per drink.

Justisdepartementet anslår at 22 millioner amerikanere bruker illegale rusmidler og at det årlig fører til én million besøk på legevakten.

Tverrsnitt av befolkningen

Forskerne i studien har brukt data fra den store undersøkelsen National Longitudial Survey of Youth, NLSY 1997 som har fulgt et utvalg på knapt 9000 personer som var mellom 12 og 17 år i 1997.

Greens studie bygger på selvrapportering i et utvalg som er spredt over hele USA og var i alderen 18–32 år.

Forskerne kontrollerte for kjønn, alder, utdanning, region, etnisitet og sivilstatus. I tillegg tok man hensyn til den enkeltes risikovillighet, intelligens og personlighet.

Obs. på rusmisbruk

Professor Colin Green, NTNU.

21 prosent av deltakerne i studien hadde en eller annen form for prestasjonslønn – akkordarbeid, provisjon, bonus eller tips.

– Akkordarbeid oppmuntrer til hurtigere tempo, lengre arbeidsdag, kortere pauser, økt villighet til å ta risiko og mindre fritid. Som regel betyr akkord høyere lønn, men innebærer også mer usikkerhet fordi du ikke helt vet hvor mye du kommer til å tjene. Rusmiddelbruk kan sees som en mestringsstrategi for å takle stress, utrygghet og knapphet på tid, forklarer Green.

Mer, hyppigere og flere rusmidler med akkord

Studien tyder på at det er en sammenheng mellom akkordarbeid og økt bruk av alle typer rusmidler.

Både risikoen for å bruke rusmidler og hyppigheten av bruken går opp.

I gjennomsnitt er risikoen for marihuanabruk 29 prosent høyere blant dem som jobber akkord enn blant arbeidstakere med fast lønn, 35 høyere risiko for hardere narkotiske stoffer og 45 prosent høyere for alkohol.

Og sannsynligheten for å bruke flere rusmidler øker.

Ulikt mellom folkegrupper

Noen forskjeller trer frem hvis man bryter ned tallene på folkegrupper.

Gruppen ikke-hvite, det vil si svarte og latinamerikanske, menn i akkordarbeid skiller seg ut ved at de ikke har større risiko for marihuanabruk enn ikke-hvite menn på fastlønn.

– Bruk av hardere narkotiske stoffer gjelder langt færre, men de helsemessige og sosiale kostnadene med disse rusmidlene er store. Vi ser at risikoen øker noe for akkordarbeidende kvinner og hvite menn. Ikke-hvite menn har en klart lavere risikoøkning, sier Colin Green.

Det drikkes mer

Alkohol er langt mer utbredt enn de narkotiske stoffene, og menn drikker i utgangspunktet mer enn kvinner.

Men forskjellen på drikkevanene mellom hvite kvinner i akkordarbeid og fastlønnede er større enn mellom hvite menn i de to kategoriene. Risikoen for at hvite kvinner i akkordarbeid drikker alkohol, er 58 prosent høyere enn for hvite kvinner i vanlig arbeid.

Blant akkordarbeidende hvite menn er risikoen for alkoholbruk 34 prosent høyere enn for hvite menn som ikke jobber akkord.

Akkordarbeid påvirker altså drikkevanene til hvite kvinner sterkere. For ikke-hvite kvinner er tallene ikke tydelige.

Ikke-hvite menn har en økning på 18 prosent i risikoen, tydelig lavere enn blant hvite menn.

Akkordarbeid påvirker drikkevanene til hvite kvinner sterkere. For ikke-hvite kvinner er tallene ikke tydelige.

Narko ned – alkohol opp

En generell tendens for arbeidstakere er at marihuanabruken avtar med alder og etter at folk gifter seg, men at alkoholkonsumet går opp. Det siste har ikke undersøkelsen hatt som tema.

Mer utdanning og lengre arbeidsdager reduserer risikoen for konsum av marihuana, men øker alkoholbruken.

Arbeidstakere med helseforsikring drikker mer, men bruker mindre harde narkotikastoffer. Depresjon er mer utbredt blant dem som bruker rusmidler.

Tryggere med offentlig helsestell

– Amerikanerne er i høy grad avhengig av private helsetjenester. Hvordan tror du det påvirker rusmiddelbruken?

– Jeg antar at forbindelsen mellom akkordarbeid og rusmiddelbruk er sterkere i USA fordi bare halvparten av arbeidsplassene i det private har helseforsikring. Vi regner med at helseforsikring og gratis tilgang på helsetjenester, er assosiert med større trygghet og mindre bruk av alkohol og narkotika. Bare syv prosent av deltakerne var fagorganisert, det kan også påvirke trygghetsfølelsen negativt, sier Green.

Gevinsten kan spises opp

Amerikanske arbeidsgivere er ikke blinde for problemene og kostnadene ved rusmisbruk, ifølge professoren.

– Mange tester de ansatte for narkotika, straffer risikoadferd i helseforsikringene og støtter behandlingsprogrammer. Men det er ikke sikkert arbeidsgiverne ser disse problemene i sammenheng med avlønningsformen, sier han.

Green forteller videre at funnene tyder på at gevinsten av økt produktivitet kan spises opp av økt fravær og større helseforsikringskostnader på grunn av rusmidler.

– Den økte lønna kan bli en slags kompensasjon for stress og økt fare for rusmiddelbruk.

Overraskende uutforsket

Tidligere er det gjort mye forskning på helsekonsekvenser av akkordarbeid, men Colin Green og kolleger er de eneste som har undersøkt om akkordarbeid fører til økt bruk av rusmidler.

– For oss var det overraskende. Fra medisinsk forskning er det godt kjent at akkordarbeid forårsaker stress. Samtidig sier forskning at stress fører til økt forbruk av alkohol og narkotika. Og det er godt kjent hvor store samfunnskostnader det er med rusmidler.

Minus og pluss

Selv har ikke Colin Green sterke motforestillinger mot akkordarbeid.

– Vi vet at jobbtilfredsheten er høyere blant folk i akkordarbeid. Akkordarbeid kan være gunstig for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Vi ser også at moderat alkoholbruk ikke slår negativt ut. Men det er viktig å balansere gevinstene opp mot kostnadene, og at man kjenner til de mulige kostnadene – og ikke bare for individet. Rusmiddelbruk har enorme samfunnskostnader og utgjør en betydelig økning i risiko for skader og nedsatt helse, sier han.

Referanse:

Benjamin Artz, Colin P. Green og John S. Heywood: Does performance increase alcohol and drug use? Journal of Population Economics, 2020

Artikkelen er produsert og finansiert av NTNU NTNU er én av 77 eiere av forskning.no. Deres kommunikasjonsansatte leverer innhold til forskning.no. Vi merker dette innholdet for å tydelig skille formidling fra uavhengig redaksjonelt stoff. Her kan du lese mer om ordningen. Fikk du med deg disse sakene fra NTNU? Dette er de verste presidentene i USA. Trump har flere konkurrenter til førsteplassen Er Trump virkelig tidenes verste president? – Norsk hyttebygging bør ikke fortsette som før Oppvarming av kloden går raskere enn evolusjonen Når sukker, øl og vin blir billigere, vil det gå ut over folkehelsa, advarer professor Finnes det vikingskip på bunnen av Mjøsa? Les flere saker fra NTNU her.
Powered by Labrador CMS