Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Kjønnssjukdommar er like utbreidd i den seksuelt aktive eldre befolkninga som i den yngre befolkninga.
Kjønnssjukdommar er like utbreidd i den seksuelt aktive eldre befolkninga som i den yngre befolkninga.

Også eldre kan få kjønnssjukdommar

Førekomsten av kjønnssjukdommar blant vaksne i alderen 60 til 89 år har auka litt i Noreg sidan 1990. Førebyggjande tiltak bør også rettast mot denne aldersgruppa, ifølgje forskarar.

Menneske over heile verda lever lenger enn nokon gong før. Talet på personar over 60 år vil nesten doblast innan 2050, ifølgje WHO.

I Noreg er den forventa levealderen høg sett i eit globalt perspektiv. 84,4 år for kvinner og 80,9 år for menn, ifølgje tal frå 2022 som FHI viser til.

Mottakelege for infeksjonar

Likevel blir helsa til dei fleste dårlegare når vi blir eldre. Immunforsvaret vårt blir svekt, og vi blir meir mottakelege for infeksjonar. Dette inkluderer også hiv og andre seksuelt overførbare infeksjonar, som syfilis, klamydia, gonoré og genital herpes.

– Hiv og andre kjønnssjukdommar er like utbreidd i den seksuelt aktive eldre befolkninga som i den yngre befolkninga, seier Evandro Fei Fang, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

– Vi må vere merksame på kjønnssjukdommar blant den eldre befolkninga, held han fram.

Fang og kollegaene har analysert dei globale trendane i førekomsten, prevalensen, dødelegheita og levealderstap justert for funksjonshemma leveår (DALY) av hiv og andre kjønnssjukdommar. Dei har sett på tal for eldre vaksne i alderen 60 til 89 år for perioden 1990 til 2019.

DALY (Disability-adjusted life year) er ein metode for å vurdere den samla byrda av sjukdom og helseproblem i ei befolkning.

Studien inkluderte data frå 204 land. Han vart nyleg publisert i tidsskriftet Lancet Healthy Longevity.

Auke nokre stader

Globalt sett har talet på eldre vaksne med hiv og kjønnssjukdommar minka dei siste tiåra. Likevel indikerer tala for nye tilfelle at kjønnssjukdommar hos eldre vaksne framleis er ei utfordring for folkehelsa.

På globalt nivå var det over 77.000 nye tilfelle av hiv og nesten 26,5 millionar nye tilfelle av andre kjønnssjukdommar hos eldre vaksne i 2019.

Vidare har talet på personar som blir smitta, auka i nokre regionar.

– Trass global nedgang i aldersjustert førekomst av hiv og andre kjønnssjukdommar hos eldre vaksne frå 1990 til 2019, viste mange regionar ein auke, forklarer Fang. – Dette er ein bekymringsfull trend.

Liten auke blant eldre vaksne i Noreg

Studien analyserte data for ulike land og regionar separat. 

Forskarane har sett på ein database som heiter Global Burden of Disease. Tala der fortel at den antatte førekomsten av andre kjønnssjukdommar i Noreg har auka frå 1642 tilfelle per 100.000 personar i 1990 til 1738 tilfelle i 2019. Da er det tale om aldersgruppa 60 til 89 år.

– Dette er ein tidleg alarm til den generelle eldre befolkninga og norske helsemyndigheiter, seier Fang.

Eldre vaksne er meir mottakelege

Seksuelt aktive eldre vaksne er ofte meir mottakelege for hiv og andre kjønnssjukdommar enn yngre menneske.

Fleire helseplager, særleg eit svekt immunsystem hos eldre vaksne, kan forklare dette.

Likevel er biletet meir komplekst. Fleire biologiske, psykologiske, kulturelle og samfunnsmessige faktorar bidrar til den høgre sensibiliteten.

Ikkje i førebyggjande program

Sidan vi lever lenger og fleire av oss blir skilde, får eldre vaksne oftare nye partnarar enn tidlegare. 

Likevel bruker færre i denne aldersgruppa beskyttande tiltak som kondom, og dei er mindre tilbøyelege til å teste seg for kjønnssjukdommar.

– Generelt sett blir det lagt mykje merksemd på førebygging av hiv og andre kjønnssjukdommar hos yngre befolkningar. Eldre enkeltpersonar blir ofte ekskluderte frå førebyggingsprogramma, forklarer Fang.

Ikkje bevisste på seksualitet hos eldre vaksne

I tillegg er ikkje helsepersonell alltid så bevisste på seksualitet og seksuell aktivitet hos eldre vaksne.

Dette kan føre til mangelfull kommunikasjon til eldre om seksuell helse og risikoen for hiv og andre kjønnssjukdommar.

På den andre sida bidrar framsteg i behandlinga av hiv og kjønnssjukdommar truleg også til høgare førekomst i nokre delar av verda, sidan menneske med desse tilstandane no lever lenger enn før.

Smitta på utanlandsreise

Dei siste tiåra har utanlandsreiser blitt meir tilgjengelege.

Forskarane beskriv at den utbreidde bruken av ereksjonsmedisinar og tilgjengelege sexindustriar i enkelte land og regionar bidrar til spreiinga av hiv og andre kjønnssjukdommar blant eldre vaksne.

Alt i alt viser studien at Noreg gjer ein god jobb med å kontrollere hiv og kjønnssjukdommar.

Fang har nokre tilrådingar til norske helsemyndigheiter.

– Dei viktigaste tiltaka er dei som fokuserer på utdanning og bevisstgjering blant både helsepersonell og eldre om problemet. Å adressere stigma og misoppfatningar er òg sentralt, seier han.

– Helsepersonell kan òg samarbeide med eldresentera og relevante organisasjonar for å ta tak i problemet, legg Fang til.

Referanse:

Leiwen Fu mfl.: Global, regional, and national burden of HIV and other sexually transmitted infections in older adults aged 60–89 years from 1990 to 2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Healthy Longevity, 2024. Doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00214-3.

Powered by Labrador CMS