DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV STAMI - LES MER.

Muligheter til utvikling og å det å få brukt egen kompetanse kan bidra til å forlenge tiden i arbeidslivet.
Muligheter til utvikling og å det å få brukt egen kompetanse kan bidra til å forlenge tiden i arbeidslivet.

Hva gjør at eldre velger å slutte eller bli i jobben?

– Avgjørelser om å slutte i jobben henger også sammen med hva dine kolleger synes om arbeidsmiljøet, sier forsker som har stilt en rekke spørsmål til over 12.000 arbeidstakere.

Ulike faktorer i arbeidsmiljøet er forbundet med tidlig avgang fra arbeid. Å få kunnskap om hva disse faktorene består av, er avgjørende for å forlenge arbeidslivet til eldre arbeidstakere.

Derfor har forskere ved STAMI gjennom flere studier og prosjekter studert hvilke faktorer som i størst grad påvirker tanker om å slutte i jobben blant eldre arbeidstakere. Folk i alderen 55−66 år utgjør om lag en femtedel av alle sysselsatte i Norge. 

Uønskede psykososiale og fysiske arbeidsmiljøfaktorer kan bidra til at ansatte faller ut av arbeidslivet. Positive arbeidsmiljøfaktorer, som muligheter til utvikling og å få utnyttet egen kompetanse, vil derimot bidra til å forlenge arbeidslivet.

Tanker om å slutte

Mange tenker kanskje at det først og fremst er lønn, karrieremuligheter og status som har innvirkning på tanker om å slutte. 

Men i en jobb du allerede har, vil også arbeidsmiljø og arbeidsinnhold bidra til hvordan du vurderer arbeidssituasjonen som helhet.

I en ny studie fra STAMI fikk 12.485 arbeidstakere i norske virksomheter en rekke spørsmål om arbeidsmiljø og arbeidsinnhold, og om tanker og planer om å slutte i sin nåværende jobb .

– Vi satte oss som mål å skaffe oversikt over egenskaper ved jobben og arbeidsmiljøet som er forbundet med tanker om å slutte, forteller forsker Jan Olav Christensen, som sammen med kollega Stein Knardahl har forfattet studien.

Tillit eller konflikter

Femten ulike faktorer for arbeidsmiljø ble undersøkt. De handlet om krav og forventninger i jobben, mulighet for medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidssituasjon og måter å jobbe på, forutsigbarhet, sosialt klima og ledelse.

De fleste faktorene viste seg å henge sammen med tanker om å bli eller slutte. 

Tanker om å bli var tydeligst forbundet med et sosialt klima preget av støtte og tillit. 

Tanker om å slutte var i stor grad knyttet til rollekonflikter, altså i hvilken grad du opplever at forskjellige forventninger og krav som stilles, ikke er i overensstemmelse med hverandre.

Kollegenes mening påvirker

Christensen peker på at det kanskje kan være fristende å tenke at de som allerede vurderer å slutte, enten tilhører en gruppe som er negativt innstilt til arbeidet sitt generelt, eller at de vurderer jobben sin på en negativ måte for å rettferdiggjøre beslutningen.

Forskerne målte forskerne imidlertid faktorene som et gjennomsnitt av vurderingene til kollegaene i hver arbeidsenhet. 

Hver enkelt arbeidstakers tanker om å slutte ble deretter sett i sammenheng med kollegaenes totale vurdering av hver enkelt arbeidsfaktor.

Studien viste at på arbeidsplasser der mange kollegaer rapporterer om høye nivåer av rollekonflikt, tenker ansatte oftere på å slutte.

– Vi har dermed fått en viktig bekreftelse på at det er nyttig å gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger på gruppenivå, ettersom det å slutte i jobben ikke bare skyldes individuelle faktorer. Avgjørelser om å slutte i jobben henger også sammen med hva dine kolleger synes om miljøet, sier Christensen.

Eldre liker å ha innflytelse 

Studien viste videre at enkelte faktorer ble viktigere med alderen. Et funn er at eldre arbeidstakere legger vekt på å ha høy grad av positive utfordringer og innflytelse på hvordan jobben skal utføres.

De setter i større grad enn sine yngre kollegaer pris på ledere som gir rom for dette og samtidig gir støtte og tar rettferdige beslutninger.

Krav til arbeidsmengde, forutsigbarhet, rollekonflikt og rolleklarhet hadde med alderen gradvis mindre betydning for tanker om å slutte.

– Vi kan ikke si noe sikkert om hva det skyldes, men enkelte teorier om aldringsprosessen tilsier at sosioemosjonelle faktorer blir viktigere med årene. Det kan også tenkes at eldre arbeidstakere gjennom erfaring har bygget kompetanse og ferdigheter som gir ekstra trygghet og evne til å håndtere tidspress eller komplekse utfordringer knyttet til for eksempel uklarhet og motstridende krav, sier forskeren.

Referanse:

Jan Olav  Christensen og Stein Knardahl: «I’m too old for this!»: A prospective, multilevel study of job characteristics, age, and turnover intentionFrontiers in Psychology, 2022. Doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1015313

Fakta om eldre arbeidstakere

  • Eldre sysselsatte i alderen 55−66 år utgjør om lag 20 prosent av de sysselsatte i Norge. Det tilsvarer om lag 520.000 personer.
  • Ifølge Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 jobber de fleste innenfor helse- og sosialtjenester, varehandel og undervisning.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!

Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS