Par i Norge er vesentlig mer uenige enn par i de fleste andre land. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Norske par er mest uenige

Norske par er på krangletoppen i Europa. Bare i Finland er det mer strid hjemme.

En gruppe forskere har studert ektefeller og samboere i 22 europeiske land.

Forskerne ville finne ut hvor mye uenighet det er blant par som bor under samme tak – og hva de er uenige om.

Tre felter i hverdagen ble undersøkt: husarbeid, økonomi og jobb.

Forskerne fant at par i Finland, Norge og Island er på topp i Europa når det kommer til uenighet.

81 prosent uenige om husarbeid

Hele 81 prosent av alle som bor i parforhold i Norge svarer at de er uenige med ektefellen eller samboeren om husarbeidet hjemme. I alt 526 ektefeller og samboere i Norge deltok i denne undersøkelsen.

Det var til sammenligning under 50 prosent som svarte det samme i land som Frankrike, Spania, Portugal og Hellas.

Når det kommer til økonomi, svarer 71 prosent i Norge at de er uenige med den de bor sammen med.

Gjennomsnittet i Europa er 55 prosent. Minst pengediskusjoner er det i land som Hellas og Portugal. Mest uenige om penger er par i Finland, Norge og Island.

Betalt jobb utenfor hjemmet er 49 prosent av alle i parforhold i Norge uenige med partneren om. Her ligger vi nærmere det europeiske gjennomsnittet. Igjen er islendinger og finner på topp, med over 60 prosent som er uenige om jobb.

Mange har nok sett for seg at i et land som Norge, hvor likestillingen mellom kjønnene er kommet langt, vil det være mindre konflikt mellom kjønnene i hjemmet enn det er i land hvor likestillingen har kommet kortere.

Men slik er det altså ikke.

Frode Thuen, professor og samlivsforsker ved Høgskolen i Bergen. (Foto: HiB)

Likestillingens bakside

– Umiddelbart tenker jeg at dette reflekterer nettopp likestilling. Dette er likestillingens bakside, sier Frode Thuen, professor og samlivsforsker ved Høgskolen i Bergen.

Når norske par er mer likestilt enn par i de fleste andre europeiske land, så er også rollene og forventningene til menn og kvinner likere. Det skaper mer uenighet og flere diskusjoner, tror Thuen.

Er arbeidsfordelingen mellom kjønnene klarere definert, slik vi ser i søreuropeiske land, blir det mindre rom for uenighet.

– Men uenighet behøver ikke i seg selv å være et problem, så lenge det ikke gir opphav til store konflikter. Vi ser også at likestilte par klarer seg bedre og er mer lykkelige enn andre par.

Mer å krangle om i Norge

Torkild Hovde Lyngstad, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, er heller ikke veldig overrasket over at mange par i Norge er uenige om husarbeid og økonomi. Også han peker på likestilling som forklaring: 

– I land som Spania og Portugal har man fortsatt en mer tradisjonell arbeidsdeling i hjemmet. Siden vi er mer likestilt enn dem, så blir det også mer rom for uenighet. Er det på forhånd gitt at det er hun som gjør husarbeid og passer barn, og han som tjener penger, så blir det mindre rom for uenighet. Da blir det mindre å krangle om.

Torkild Hovde Lyngstad er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. (Foto: SSB)

Når det kommer til økonomi i parforhold, sier Lyngstad:

– Dersom det bare er den ene parten som tjener penger til husholdningen, slik det fortsatt er i mange søreuropeiske land, så er det også mer fastlagt hvem som har råderetten over pengene. Eller for å si det sånn: Hadde nesten alle greske damer vært i arbeid utenfor hjemmet, kan det hende at de og mennene deres hadde kranglet like mye om husarbeid og økonomi som det norske par gjør.

Dovask og matlaging

Totalt sett er europeiske par mest uenige om husarbeid (64 prosent), viser undersøkelsen.

Men også økonomi (55 prosent) og jobb (42 prosent) er tema for mer eller mindre heftige diskusjoner hjemme.

Når det gjelder rekkefølgen på hva som oftest er temaet for krangel og diskusjoner, er altså vi nordmenn på linje med resten av Europa. 

Er samboskap eller ekteskap best?

Forskerne bak denne studien var framfor alt interessert i å studere samboskap og ekteskap, og hvilken av disse to samlivsformene som fører til mest uenighet.

Flere tidligere forskningsprosjekter i ulike land har konkludert med at ektefeller generelt har det bedre sammen enn samboere. Men forskerne har da målt hvor tilfredse folk svarer at de er med parforholdet sitt, eller de har undersøkt hvor stabile ulike forhold er.

Forskerne bak denne studien ønsket i stedet å finne ut hva samboere og ektefeller er uenige om.

De ville altså vite mer om det negative i parforhold.

Tanken bak var at mange som bor i parforhold nok kan svare at de er tilfredse med forholdet, samtidig som forholdet er preget av mye negativ konflikt. Gjennom å stille konkrete spørsmål om opplevd konflikt i forholdet, antok forskerne at de kunne nærme seg et svar på hva som faktisk fungerer best for par som vil bo sammen – samboskap eller ekteskap?

I alle europeiske land fant forskerne at samboere er mest uenige om husarbeid, mens gifte par er mest uenige om jobbene de har utenfor hjemmet. Samboere og ektefeller er omtrent like enige/uenige om økonomi.

Norske par er mest uenige om husarbeid. Men også penger og jobb skaper gnisninger i mange parforhold. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ikke kjønnsforskjeller

Forskerne hadde ventet å finne forskjeller mellom kvinner og menn i oppfatning av uenighet om husarbeid, økonomi og jobb, men fant nesten ikke slike forskjeller.

Resultatene var ikke bare upåvirket av kjønn, de var også upåvirket av alder og sosioøkonomisk status.

Men de var altså ikke upåvirket av hvilket land i Europa parene bor i.

Samboere forhandler om oppvasken

At samboere er mer uenige enn ektefeller om husarbeid, stemmer med tidligere studier.

Sosiologer har pekt på at dette må ses i sammenheng med at samboerskapet som institusjon er mer åpen for forhandlinger om kjønnsroller.

Ekteskapet er en institusjon med klarere forventninger til hvordan hun og han skal opptre hjemme.

Ektefeller uenige om betalt jobb

Når ektefeller er mest uenige om betalt arbeid, antyder forskerne at dette kan ha sammenheng med at gifte menn jobber mer og gifte kvinner jobber mindre, enn menn og kvinner i samboerforhold.

Slik fører tradisjonelle kjønnsroller knyttet til jobb, til mer konflikt i ekteskapet.

Dette er konflikter samboere i større grad unngår, fordi de opptrer mer utradisjonelt når det kommer til jobb og kjønnsroller knyttet til jobb.

Forskerne har i denne undersøkelsen sett på heteroseksuelle par i alderen 18 til 45 år.

Dataene som er fra 2004 omfatter drøyt 9600 personer. Deltagerne fikk valget mellom å svare at de var ”enige” eller ”uenige” med ektefellen/samboeren når det gjaldt husarbeid, økonomi og betalt jobb.

Forskerne bak denne første europeiske undersøkelsen av hva par rapporterer at de er uenige om, kan nå gjerne tenke seg å gå videre med å undersøke pars uenighet om barneoppdragelse, mat og ferie.

Referanse:

Tanja van der Lippe m.fl: Disagreements among cohabiting and married couples in 22 European countries, Demographic Research, juli 2014

Powered by Labrador CMS