Kartet viser forekomsten av kreft mellom fylkene. De mørkeste fargene viser størst forekomst av nye diagnoser de siste fem årene for alle krefttyper, de lyseste minst forekomst. Menn i Vestfold har flest diagnoser, mens kvinner i Vestfold, samt Østfold, Rogaland og Agderfylkene har mest. Diagnosene er justert for alder. (Skjermdump fra Kreftregisterets rapport)

Store forskjeller i kreftrisiko mellom fylkene

Det er en svak økning i antall kreft i Norge. Flere overlever enn før blant begge kjønn. Men forekomsten varierer sterkt mellom fylkene. Menn og kvinner i Vestfold er totalt mest utsatt for kreft. I tillegg er kvinner i Østfold, Agderfylkene og Rogaland mer utsatt enn i andre fylker. 

I 2016 ble det registrert 32 827 nye krefttilfeller i Norge. Av disse var 17 763 tilfeller blant menn og 15 064 kvinner. For all kreft samlet ligger andelen på omlag samme nivå som i 2015, med en økning på 1,2 prosent.

Det viser nye tall fra Kreftregisteret som ble lagt frem i dag.

Sjansen for å overleve fortsetter å øke. Av ti kvinner som rammes av kreft, vil åtte overleve, for alle krefttyper sett under ett. Blant menn vil om lag syv overleve.

Lungekreft og tykktarmskreft vanligst

De vanligste kreftformene blant menn er prostatakreft, lungekreft, tykktarmskreft og kreft i blære og urinveiene, når menn i alle aldre sees under ett.

For kvinner er de vanligste kreftformene brystkreft, tykktarmskreft, lungekreft og føflekkreft.

Derfor er Vestfold utsatt

Hvorfor er det slik at Vestfold fylke ligger dårligst an når det gjelder nye diagnoser av kreft?

– Det er flere årsaker til det. De har høy forekomst når det gjelder flere krefttyper som det er høy forekomst av, dermed trekkes snittet opp for dette fylket. Vestfold ligger høyt både når det gjelder lungekreft og føflekkreft hos begge kjønn. I tillegg ligger de høyt på prostatakreft, forklarer direktør Giske Ursin i Kreftregisteret til forskning.no. 

Økning i blærekreft hos kvinner

– For en del kreftformer ser vi markante endringer, og fortsatt er føflekkreft en av kreftformene med størst prosentvis økning i denne femårsperioden sammenlignet med den forrige, sier Ursin.

Blærekreft hos kvinner en annen kreftform som øker mye.

– Tradisjonelt har menn blitt rammet i langt større grad enn kvinner, og selv om det er en økning for begge kjønn, er økningen kraftigst for kvinner, sier Ursin.

I 2016 fikk 1271 menn og 488 kvinner blærekreft.

En kjent risikofaktor for blærekreft er røyking, og røykevaner blant kvinner kan være en av forklaringene for økningen i blærekreft.

Her er kreftrisikoen minst

Mens menn i Vestfold er mest utsatt for å få kreft, er menn som bor i Finnmark, Nordland, Hedmark og Oppland minst utsatt. 

Også kvinner i Finnmark, Nordland og Hedmark er minst utsatt for å få kreft, sammen med kvinner i Møre og Romsdal. Kvinner i Vestfold er sammen med kvinner i Østfold, Agderfylkene og Rogaland mer utsatt enn i andre fylker. 

Ni av ti overlever brystkreft

Overlevelsen varierer sterkt mellom de ulike kreftformene.

Ni av ti kvinner overlever brystkreft, og over ni av ti menn overlever prostatakreft. Det står i stor kontrast til lungekreft, hvor bare to av ti kvinner som rammes, overlever. For menn er overlevelsen av lungekreft enda lavere.

Tre ganger økt hudkreftrisiko i sør

Føflekkreft er en av de kreftformene som har økt mest den siste tiårsperioden. Det er også den kreftformen som har størst geografisk forskjell i forekomst. Høyest forekomst er det i de sørligste fylkene, og lavest i de nordligste.

Kvinner og menn i Vestfold har høyest forekomst i forhold til folketallet. De har henholdsvis tre og fire ganger høyere forekomst i forhold til folketallet enn Finnmark som har lavest forekomst.

Median alder ved diagnose er 65 år.

Tykktarmskreft øker mest blant kvinner

Tykktarmskreft er den tredje hyppigste kreftformen blant menn, og den nest hyppigste kreftformen blant kvinner.

– Norge ligger høyt på tarmkreft i verdenssammenheng, og vi antar at det skyldes en blanding av uflaks, genetikk og livsstil, sier Giske Ursin. 

Forekomsten av tykktarmskreft varierer kraftig mellom fylkene. Kvinner på Vestlandet er langt mer utsatt, og har 50 prosent større risiko for å få tarmkreft enn kvinner i Finnmark og i Hedmark.

– Denne forskjellen i forekomst har vi ingen god forklaring på årsakene til, sier direktør Ursin til forskning.no.

– Vi vet for eksempel ikke hvorfor vi ligger høyere i tarmkreftforekomst enn for eksempel Danmark. 

Forskerne antar at det kan skyldes en uheldig samvirkning mellom livsstil og genetikk, men foreløpig er det ingen som har en god forklaring. Ursin forteller at forskning som kan gi svar på dette, er krevende og kostbar. De har søkt om å få bruke materiale som er innhentet for å ta del i internasjonal forskning, men har fått avslag fra REK. 

Kartet viser hvor det er minst og mest forekomst av tarmkreft. Kvinner på Vestlandet er mest utsatt, mens kvinner i Finnmark og Hedmark er minst utsatt. Menn i Nordland, Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vestfold og Østfold har flest nye tarmkreftdiagnoser. Tallene er justert for alder. (Skjermdump fra Kreftregisterets rapport)

Også blant menn er det geografiske forskjeller i tarmkreftforekomst. Menn langs kysten fra Nord-Norge til Møre og Romsdal, samt Hordaland, Østfold og Vestfold rammes mest, sett i forhold til folketallet. Menn i Finnmark er minst utsatt.

I 2016 ble tilsammen 3003 nye tilfeller av tykktarmskreft registret i Kreftregisteret. I den siste tiårsperioden har det vært en svak økning i forekomst av tykktarmskreft hos menn, og en noe større økning hos kvinner.

Kvinner har høyere sjanse for å overleve tarmkreft enn menn. 67 prosent av kvinnene overlevde i fem år etter diagnosen i 2016, mot 62 prosent av mennene med samme diagnose.

Lungekreft øker blant kvinner

– Røyking ser ut til å være forklaringen på at blærekreft og lungekreft øker blant kvinner, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret. (Foto: Kreftregisteret)

Lungekreft er den tredje største kreftformen både blant kvinner og menn med 3080 nye tilfeller i 2016.

De siste fem årene har vi sett en svak nedgang i forekomst for menn. For kvinner derimot, øker forekomsten fortsatt.

– Røykevaner, og det at det blir stadig flere eldre kvinner med lang og tung røykehistorikk, er en sannsynlig forklaring på at lungekreftratene for kvinner fortsetter å stige, mens toppen for menn ser ut til å være nådd, og ratene er på vei nedover, sier Ursin.

Også her er det geografiske forskjeller. Kvinner i Finnmark, Østfold og Vest-Agder er mest utsatt, mens kvinner i Troms, Nord-Trøndelag, Møre og Sogn og Fjordane er minst utsatt.

Også menn i Finnmark er mest utsatt, sammen med menn i Agderfylkene og Rogaland. Minst utsatt er menn i Sør-Trøndelag, Oppland, Hedmark, Buskerud og Oslo.

Median alder ved diagnose er 70 år. Det vil si at hvis man setter alle som rammes bortover en alderslinje, vil den midterste personen være 70 år.

Tykk- og endetarmskreft er riktignok hyppigere når disse kreftformene sees på under ett.

Fortsatt flere menn som får kreft

2700 flere menn enn kvinner fikk en kreftdiagnose i fjor. Menn utgjør 54 prosent av alle som får nye kreftdiagnoser. Kvinner utgjør 46 prosent av nye diagnoser.

Menn i Møre og Romsdal og Østfold har størst forekomst av prostatakreft. Menn i Nordland har minst risiko.

Risikoen for å rammes av en eller annen kreft form øker med alderen. I alt vil 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner få diagnosen kreftsykdom innen fylte 75 år.

Median alder ved diagnose er 73 år.

Referanse:

Inger Kristin Larsen mf: Kreft i Norge 2016, Kreftregisteret, 23. oktober 2017.

Powered by Labrador CMS