Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

I 2022 fikk Sivilombudet en klage: En person fikk avkortet uføretrygden sin uten mulighet til å opponere mot opplysningene vedtaket var basert på. Opplysningene var automatisk innhentet.

Er det greit at Nav kutter trygden din automatisk uten at du får snakke med et menneske?

En privatperson fikk automatisk redusert uføretrygden sin uten å bli varslet. – God forvaltning betyr ikke at du skal være prisgitt systemet, sier forsker Julia Köhler-Olsen.

Sivilombudet fikk i oktober 2022 en forespørsel fra en advokat: En privatperson hadde fått redusert uføretrygden sin fordi vedkommende tjente for mye. 

Data om inntekten hadde blitt automatisk hentet inn. Personen fikk ikke noe varsel før systemet vedtok at trygden skulle reduseres.

– Vedtaket var basert på tall fra registerdata. Men det er ikke alltid tall fra registerdata er korrekte, heller, sier jurist og forsker Julia Köhler-Olsen.

Köhler-Olsen forsker på digitalisering av saksbehandlingsprosesser i Nav. Hun leder et forskningsprosjekt som ser på hvordan pålitelig forvaltning blir ivaretatt når Nav utvikler nye digitale løsninger.

Raskere saksbehandling, men er det god forvaltning?

Hun sier det kan være utfordringer med vedtak som fattes helautomatisk i digitale kanaler, uten at andre mennesker enn brukeren er inne.

– Loven blir virkelig gjennom å ta den i bruk. En viktig del av lovanvendelse er ofte menneskemøter. Særlig innenfor velferdsrett. Ellers er den bare tekst på papir, sier hun. – Det er vanskelig å fatte beslutninger i saksbehandling i velferdsstaten uten å høre din historie.

Samtidig ser hun at digitalisering av saksbehandlingen betyr raskere svar og at Nav sparer ressurser.

Personen som fikk avkortet uføretrygden sin, hadde ikke mulighet til å opponere mot opplysningene vedtaket var basert på.

Vedtaket ble gjort uten manuell behandling av noen i Nav. Sivilombudet omtalte saken på nettsidene sine: 

«... Arbeids- og velferdsdirektoratet erkjenner at Nav mangler rettslig grunnlag for å unnlate forhåndsvarsling. Av hensyn til en effektiv ressursutnyttelse ønsker direktoratet å fortsette å bruke den helautomatiserte løsningen. De har derfor opplyst at de vil igangsette et regelverksarbeid for å skaffe seg rettslig grunnlag for å unnlate varsling».

Om forskningen

Julia Köhler-Olsen forsker på digitalisering av saksbehandling i Nav.
  • I forskningsprosjektet Pålitelig digital velferdsforvaltning (PÅDIGVEL) ser forskerne på hvordan hensynet til pålitelig forvaltning blir ivaretatt når Nav utvikler nye digitale løsninger.
  • Prosjektet ledes av Julia Köhler-Olsen og er finansiert av Nav.
  • Les mer på nettsiden til prosjektet (oslomet.no)

– Sivilombudet så på saken og ga privatpersonen medhold i at det var dårlig forvaltningsskikk, sier Köhler-Olsen.

– En flink borger

Det er ikke slik at du må kjenne loven for å kunne nekte når trygden blir redusert, sier Julia Köhler-Olsen.

Bakgrunnen i saka (henta fra Sivilombudet.no)

Ombudet fikk i oktober 2022 en forespørsel fra en advokat om at Nav gjorde automatiserte vedtak om reduksjon av uføretrygd etter innhenting av opplysninger om inntekt. Vedtakene ble gjort uten at de uføretrygdede ble forhåndsvarslet. Advokaten henvendte seg til ombudet og viste til at manglende forhåndsvarsling kunne utfordre de uføretrygdedes rettssikkerhet.

Den automatiserte prosessen innebar at Nav jevnlig innhentet opplysninger om inntekt fra A-ordningen. Ordningen er en løsning der arbeidsgivere rapporterer opplysninger om inntekt og tilsette til Nav, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Dersom inntektsopplysningene viste at den uføretrygdede hadde overskredet grensen for hva man kunne tjene ved sida av uføretrygden, ble det automatisk gjort et vedtak om reduksjon av ytelsen for de resterende månedene av kalenderåret.

Det ble ikke sendt ut forhåndsvarsel om at ytelsen ville bli redusert. Den uføretrygdede fikk derfor ikke anledning til å imøtegå grunnlaget for reduksjonen, før etter at vedtaket var gjort, gjennom en klage. I det konkrete tilfellet som advokaten viste til, var uføretrygden redusert selv om den aktuelle inntekten ikke skulle ha ført til en reduksjon. Den uføretrygdedes klage over vedtaket ble behandlet etter tre dager, og reduksjonen ble reversert.

Sivilombudet fant grunn til å ta saken opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet på generelt grunnlag.

– God forvaltningsskikk betyr at du ikke er prisgitt forvaltningssystemet, sier Köhler-Olsen.

Det er ikke slik at du må kjenne til forvaltningsloven eller Sivilombudet for å kunne nekte for at uføretrygden din blir kortet ned.

– Her har vi hatt med en oppmerksom borger å gjøre. Men det er ikke sånn det skal være, sier hun.

Digitalisering og automatisering av saksbehandling er likevel noe du i dag må regne med, ifølge Köhler-Olsen.

– Masseforvaltningen er et faktum allerede. Det er på denne måten en kan behandla mange saker raskt. Selv i den ikke-digitale forvaltningen i Nav er det veldig mange brukere i dag. SINTEF kom i 2016 fram til at det fattes rundt fire millioner vedtak om økonomiske ytelser årlig, sier hun.

Må se menneskers liv og loven i sammenheng

Saksbehandlere i Nav jobber for å vite nok om bakgrunnen til brukeren, slik at en lovtekst og livet til brukeren kan sees i sammenheng.

– Som saksbehandler skal jeg hele tiden gi deg mulighet til å supplere eller kommentere når det er noe nytt å tilføre. Saksbehandleren må legge fram for deg nye opplysninger som kan gi et nytt bilde av saken, altså hvordan virkeligheten skal forstås, seier Köhler-Olsen.

– Men er vi allerede der at vi kan få automatiske vedtak fra Nav uten å få snakke med et menneske?

– Ja. På de områdene der Nav mener at informasjonen som finnes om oss er god nok, sier hun.

Digitalisering gir raskere saksbehandling

Köhler-Olsen har selv erfaring med et typisk eksempel på automatisk saksbehandling i NAV.

– Jeg har selv to barn, og jeg får barnetrygd. Det fungerer ganske fint. Det er fint å få svar og utbetaling såpass raskt, sier Köhler-Olsen.

At vedtaket blir gjennomført heldigitalt, uten at det må behandles av en «analog» saksbehandler, gjør også at vedtaket kan fattes raskere. Pengene blir raskere utbetalt enn på gamlemåten.

– På den andre siden har vi eksempler fra Nav-systemet der avgjørelser blir gjort automatisk på bakgrunn av den digitale informasjonen brukeren har lagt inn. Men så har informasjonen vært mangelfull eller ukorrekt, sier hun.

– Kan støtte opp om likebehandling

– Automatisering handler ofte om å finne en god balanse mellom likebehandling og individuelle tilpasninger, seier Ida Bring Løberg.

Løberg er forsker i Arbeids- og velferdsdirektoratet og forsker på digitalisering og førstelinjearbeid i Nav.

– Automatisering kan støtte opp om likebehandling, men også utfordre individuelle tilpasninger. Det er en risiko for at automatisering skaper en rigid og absolutt saksbehandling. Der eventuelle svakheter og feil blir reprodusert i et stort omfang, sier hun.

– Det er en risiko for at automatisering skaper en rigid og absolutt saksbehandling, sier Ida Bring Løberg.

Løberg understreker også at automatiseringa sparer ressurser for Nav og arbeid for enkeltindivider.

– Et eksempel på dette i Nav er barnetrygd, der individene får penger de har krav på automatisk. Da slipper de å søke om penger, seier Bring Løberg.

 

Powered by Labrador CMS