Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Nærbilde av hvete i åker.
Myten om at økologisk dyrking er mer utsatt for angrep av muggsopp er nå i stor grad tilbakevist, mener forskere.

Mindre muggsopp i økologisk dyrket korn

Det viser en internasjonal gjennomgang av forskningen på området. 

– Det har vært vanlig å anta at korn dyrket med økologiske metoder er mer forurenset av muggsopp enn korn dyrket på konvensjonelt vis. Kornet kan da være helseskadelig for mennesker, forteller professor Per Ole Iversen.

I en stor analyse av forskningen på området finner forskere nå det motsatte.

Iversen er en av to deltakere i studien fra Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I tillegg har professor i økologisk landbruk, Carlo Leifert både tatt initiativ og deltatt i studien. Leifert er for tiden gjesteprofessor ved avdelingen.

Professor ved Institutt for medisinske basalfag, Per Ole Iversen, er den eneste legen som har bidratt i metastudien om muggsopp i korn.
Professor Per Ole Iversen er den eneste legen som har bidratt i studien om muggsopp i korn.

Hentet fra 85 publiserte artikler

Den systematiske gjennomgangen bygger på data fra 85 publiserte vitenskapelige artikler. Hver av dem handlet om infeksjon av muggsopp i kornavlinger. 

Artiklene ble identifisert via systematiske søk i litteraturdatabaser med bruk av forhåndsbestemte kriterier. Tidsperioden for artiklene er 1992–2020. 

Over 90 prosent av disse studiene ble utført i europeiske land. Ved bruk av statistiske metoder ble resultatene fra de enkelte studiene vektet for korntype, klima, land og studiedesign.

– Hovedkonklusjonen var at det ikke var økt risiko for muggsoppangrep på kornavlinger som var økologisk dyrket sammenliknet med avlinger som ble dyrket på konvensjonelt vis, slår Iversen fast.

Flere gunstige sider ved økologisk dyrking

Iversen er representanten for humanmedisinen i forskergruppen. Han mener det er en stor styrke at studien er tverrfaglig.

– I denne studien framgår det at de som dyrker økologisk ikke opplever mer muggsopp på avlingene enn de som driver konvensjonelt. Til dels er det tvert imot. For to av typene muggsopp var det ingen forskjell, forteller han.

Studien har i tillegg avdekket flere gunstige sider ved økologisk dyrking.

– Det har i mange år blitt forsket på økologisk framstilt mat. Mange tror det er godt for både kua og bonden – og menneskers helse, men det siste vet vi ikke helt sikkert, sier Iversen. 

Han forteller at det nå ser ut som om økologisk dyrket frukt og grønnsaker har mer gunstig innhold av antioksidanter og mikronæringsstoffer enn konvensjonelt framstilte landbruksvarer. 

– Det kan være godt nytt for deg og meg.

Soppfunnene overasker

Han mener studien kan få store konsekvenser.

– Myten om at økologisk dyrking er mer utsatt for muggsoppangrep har vi nå i stor grad tilbakevist. Det bør i hvert fall ikke svekke budskapet om å anbefale økologisk matproduksjon, sier Iversen.

Han legger til at disse funnene er svært overraskende. De har tyngde fordi de baserer seg på en lang rekke godt dokumenterte funn fra ulike deler av verden.

Studenter og gravide er med i studien

Iversen og medarbeidere har tidligere utført en studie blant universitetsstudenter. Der fant de også at økologisk dyrket mat er gunstig sammenliknet med jordbruksprodukter dyrket på ordinær måte.

– For tiden er vi i gang med en ny studie der vi undersøker to grupper gravide kvinner: Den ene gruppen spiser økologisk, mens den andre spiser konvensjonelt framstilt mat under svangerskapet, forteller han.  

Eventuell påvirkning av mors økologiske matinntak både på mor selv og barn skal bli grundig undersøkt i to år etter at barnet er født. 

Per Ole Iversens rolle i den omfattende studien er todelt:

– Jeg har vært med på å vurdere utvalget av studier vi skulle ta med. Jeg bidro også med refleksjoner fra en leges ståsted om hva slags konsekvenser dette vil kunne ha for menneskers helse.

Spesifikke funn i studien

  • Konsentrasjonene av de viktigste giftstoffer produsert av muggsoppartene Fusarium, Aspergillus og Penicillium hentet fra økologisk framstilt korn, var lavere enn de maksimale forurensningsnivåene som er fastsatt av EU.
  • Konsentrasjonen av Fusarium-giftstoffene var markert høyere i konvensjonelle enn i økologiske kornprodukter.
  • Giftstoffer produsert av Fusarium-arter påvirkes av den agronomiske praksisen som brukes av bønder, fordi disse soppene kan infisere kornplanter under veksten i åkeren og dermed produsere giftstoffene i kornet før høsting.
  • En rekke agronomiske metoder brukt i konvensjonell kornproduksjon for å øke avlingen (for eksempel korte halmvarianter, høy tilførsel av nitrogenberiket gjødsel, minimal jordbearbeiding) har tidligere vist seg å øke risikoen for forurensing av kornet med gifstoffer produsert av Fusariumsopp.Konsentrasjoner av giftstoffer produsert av muggsoppartene Aspergillus og Penicillium var ikke signifikant forskjellige i økologiske og konvensjonelle kornprodukter.

Referanser:

Juan Wang, Per Ole Iversen mfl.: Mycotoxin contamination in organic and conventional cereal grain and products: A systematic literature review and meta-analysisComprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2024. Doi.org/10.1111/1541-4337.13363

Leonidas Rempelos, Per Ole Iversen mfl.: Diet and food type affect urinary pesticide residue excretion profiles in healthy individuals: results of a randomized controlled dietary intervention trialThe American Journal of Clinical Nutrition, 2022. Doi.org/10.1093/ajcn/nqab308

Powered by Labrador CMS