Rundt 700 000 personer bosatt i Norge har bakgrunn fra et annet land. Om lag 200 000 av disse har kommet som flyktninger. (Illustrasjonsfoto: DiversityStudio/Shutterstock/NTB scanpix)

Fire prosent av befolkningen har flyktningbakgrunn

Flest er kommet fra Somalia, Irak, Eritrea, Iran og Afghanistan.

Ny statistikk fra SSB viser at rundt 200 000 personer i Norge har kommet hit som flyktninger. 

I løpet av 2015 økte antallet bosatte innvandrere med flyktningbakgrunn med 11 300 personer. Syrere sto for den største økningen med 4200 personer.

Flest familieinnvandrere

Flertallet av innvandrerne til Norge har ikke kommet hit som flyktninger.

Siden 1990 har nesten 740 000 personer med innvandrerbakgrunn fra land utenfor Norden bosatt seg i Norge. Her er grunnen til at de kom til Norge:

  • Familieinnvandring:   36 %   
  • Arbeidsinnvandring:   34 %
  • Flyktning:                     19 %
  • Utdanning:                   10 %
  • Annet:                            1 %

I dag er 74 prosent av disse personene fortsatt bosatt i Norge. Blant flyktninger er 85 prosent fortsatt bosatt her.

Flere flyktninger i 2015

Om lag 18 000 personer kom til Norge som arbeidsinnvandrere i fjor. Det betyr at arbeidsinnvandringen sank med hele 16 prosent fra 2014 til 2015.

Flyktninginnvandringen økte samtidig med 31 prosent. Drøye 9000 personer kom hit som flyktninginnvandrere i fjor.

I 2015 var polakkene fremdeles den klart største gruppen blant arbeidsinnvandrerne. Syrere var den største flyktninggruppen, etterfulgt av eritreere.

Desidert flest med utdanningstillatelse kom det i 2015 fra Filippinene.

Familieinnvandring

De tre største gruppene familieinnvandrere i 2015 var fra Polen (2300), Somalia (1500) og Thailand (900).

I alt 16 600 personer registrerte seg som familieinnvandrere i 2015.

Av disse innvandret 3600 til en flyktning. Hele 38 prosent av de nyankomne familieinnvandrerne til en flyktning hadde somalisk statsborgerskap.

5000 med utdanningstillatelse

Nesten 5000 ikke-nordiske innvandrerne kom til Norge for å studere i 2015.

Hele 1200 av disse var fra Filippinene. Dette skyldes at aupair-opphold i statistikken regnes som en type utdanning.

Flyktningstrømmen til Europa

Fra juli 2015 til mai 2016 søkte flere enn en million flyktninger om asyl i Europa.

Flyktningstrømmen til Europa har preget mye av nyhetsbildet det siste året.

Den fordeler seg ikke jevnt ut over Europa.

Migrantstrømmen til Europa i 2015 fordelte seg svært ujevnt. Kartet viser endringen i innvandreres andel av befolkningen. Endring i prosentpoeng 2014-2015. (Foto: . (Data og kart fra Pew Research))

Mens land som Sverige, Østerrike og Norge har tatt imot mange nye flyktninger, så har land som Storbritannia og Frankrike ikke merket noe tilsvarende.

I de fire landene Sverige, Ungarn, Østerrike og Norge førte flykningstrømmen til at befolkningen økte med mellom 1,5 prosentpoeng (Sverige) og 1 prosentpoeng (Norge).

I Norge utgjør innvandrere og barn av innvandrere nå drøye 15 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for Sverige og Østerrike er 18 prosent.

Gjennomsnittet for alle europeiske land er en innvandrerandel på 11 prosent.

Få flyktninger til Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania

Flere europeiske land så lite til flyktningene som strømmen inn i Europa via Hellas og Italia i 2015.

Storbritannia og Frankrike – som begge allerede har en stor andel innvandrere i befolkningen – fikk bare en befolkningsøkning på 0,2 prosentpoeng i fjor, som et resultat av nye innvandrere til landene.

Tyskland mottok flest asylsøkere i 2015. Men på grunn av landets størrelse, bidro ikke innvandrerstrømmen til en befolkningsøkning på mer enn 0,7 prosent.

Land som Hellas, Italia, Polen, Tsjekkia og Kroatia fikk svært liten eller ingen befolkningsøkning som et resultat av flyktningstrømmen i 2015. I Spania gikk innvandrerandelen i befolkningen ned i 2015.

Selv etter den massive innvandringen av flyktninger til flere europeiske land, så er andelen utenlandsfødte klart lavere enn i land utenfor Europa som Canada (22 prosent) og Australia (28 prosent).

 

Kilder:

SSB-statistikk: «Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2016»

SSB-statistikk: «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2016»

Pew Research: «Immigrant share of population jumps in some European countries», juni 2016

 

Powered by Labrador CMS