Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Østfold - les mer.

Mange skotter mener at Skottland er mer nordisk enn det er britisk, viser en studie.
Mange skotter mener at Skottland er mer nordisk enn det er britisk, viser en studie.

Norden inspirerer uavhengighets­kampen i Skottland

Skottene ser over Nordsjøen og mot Norden i den pågående kampen for et nasjonalt selvstyre og en løsrivelse fra Storbritannia.

At Norden på flere måter er et forbilde for skottene, kommer frem i en fersk studie av forsker Laila Berg ved Høgskolen i Østfold.

Hun har sett nærmere på hvilke forestillinger et utvalg av den skotske befolkningen har om Norden. Berg har intervjuet et utvalg skotter om deres forestillinger, assosiasjoner og vurderinger av Norden og dens rolle for Skottland.

Studien fant at de hyppige referansene som politikere, særlig representanter for Scottish National Party har gjort til Norden, har ført til at vanlige skotter nå har fått en større bevissthet om Norden.

– Norden har dermed gått fra en noe vag konstruksjon til en levende rollemodell, forteller Berg.

Hennes studie bidrar til å nyansere og utvide forståelsen av Nordens rolle i dagens Skottland ved å rette søkelyset mot hvordan skotter i det daglige snakker om og tenker rundt dette.

Mer nordisk enn britisk

18. september i 2014 var den foreløpige siste folkeavstemningen i Skottland som handlet om deres uavhengighet. Spørsmålet velgerne skulle ta stilling til, var om Skottland burde være et uavhengig land løsrevet fra Storbritannia.

Resultatet ble jevnt, men flertallet stemte for å forbli en del av Storbritannia.

I kjølvannet av den dramatiske avstemningen har spørsmålet om Skottland burde være en uavhengig nasjon, preget både politikere og vanlige skotter.

– I den forbindelse har referanser til nordiske land økt og Norden har blitt presentert som en rollemodell for et uavhengig Skottland, forteller forskeren.

Hun intervjuet vanlige skotter om deres holdninger og forestillinger om skotsk nasjonal identitet og rollen til Norden og England og resten av Storbritannia.

– Det kom tydelig fram at de fleste sammenlignet Skottland med Norden og hevdet at Skottland er mer nordisk enn det er britisk. Denne koblingen må sees i sammenheng med den pågående uavhengighetsbevegelsen i Skottland, forklarer Berg.

Et alternativt Skottland

At Norden er en rollemodell for Skottland, er ifølge Berg et relativt nytt fenomen.

– Men det har festet seg som en akseptert forestilling, sier hun.

Ifølge Berg fremstår Norden på flere måter som en alternativ visjon for Skottland, noe mange i det skotske samfunnet mener er mer ønskelig enn dagens situasjon.

– Hovedfunnet er at Norden er en positiv rollemodell for skotsk nasjonal identitet og at det er likheter og ikke forskjeller, mellom Norden og Skottland som fremheves, sier Berg.

Hun forteller at det som oftest assosieres og beundres ved Norden er egalitarisme, vellykkede velferdssamfunn og en progressiv og inkluderende politikk.

Ifølge forskeren bygger Skottlands eget selvbilde i stor grad på de samme assosiasjonene.

– Norden er dermed gjort familiært, men samtidig forblir det en kilde til inspirasjon. Denne todelte egenskapen er nettopp det som gjør ideen om Norden og det nordiske argumentet så overbevisende i Skottland. Norden utgjør på denne måten en «positive other» for Skottland, forteller hun.

Farget av den offentlige debatten

Funnene i Bergs studie viser hvor stor påvirkning den politiske, offentlige debatten har på vanlige folks forestillinger.

Et annet poeng som hun påpeker, er at mangel på vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, kan bidra til å skape et feilaktig bilde av ulikheter mellom grupper.

– Studier av nasjonal identitet og nasjonalisme er ofte ganske teoretiske. Resultatet kan dermed bli en teori som skiller sterkt mellom ulike grupper og som fokuserer på ulikhetene mellom dem.

Noen ganger kan det føre til at man overser likheter og nyanser i forholdet mellom ulike nasjonale grupper som skotter, briter, irer eller nordmenn.

Berg påpeker at ved å se på hvordan disse gruppene blir sett på som positive rollemodeller, så kan man utvide forståelsen av at nasjonale grupper er hverandres motsatser.

- Denne studien understreker at eksterne grupper kan sees på som en inspirasjonskilde og en rollemodell og dermed at de positive sidene ved eksterne grupper spiller en viktig rolle i identitetsdannelse, sier hun.

Referanse:

Laila Berg: If they can do it, why can't we?: Popular Perceptions of the Nordic Region in Scotland. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, 2022.

Powered by Labrador CMS