Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

En medisindispenser. Doseringskamrene fylles av helsepersonell, og det er mulig med lyd- og lysvarsling. Den kan også sende SMS-varsling til telefonen.

Kan teknologi redde helse og omsorg? – Det er jo ikke som å kjøpe en ny Office-pakke, dette her

Skal teknologi skape endring, så må den bli brukt til å organisere arbeidet på nye måter. Det kan være med å berge helse- og omsorgsektoren.

Stadig flere av oss trenger tjenester innen helse og omsorg. Samtidig øker ikke antall helsearbeidere like fort som denne utviklingen. 

Teknologi kan spille en viktig rolle når det blir færre ansatte per pasient.

Det viser en rekke utredninger og rapporter. For eksempel Helsepersonellkommisjonens utredning fra 2023.  Tjenestene kan i verste fall kollapse om vi ikke gjør noe.  

Nye studier viser at evnen til endring og omorganisering er minst like avgjørende som valget av teknologiske løsninger. 

Nordiske forskere har samlet seg i et eget prosjektet for å fremme og forene nordisk forskningsbasert kunnskap om helse- og velferdsteknologi. Nederst i denne artikkelen kan du se konkrete råd til beslutningstagere.

Søgni Margrete Grøndal og Cecilie Campbell jobber for å få velferdsteknologi i bruk i kommunene. Foran dem ligger ulike løsninger. Robotselen kan for eksempel minske tegn på uro og depresjon hos eldre med demens.

Umoden teknologi i starten

I 2011 pekte stortingsmeldingen Innovasjon i omsorg på et stort, uutnyttet potensial for teknologi i omsorgstjenestene. 

– Fortellingen var at den ville gi så mange gevinster – både for kvaliteten i tjenestene, ressursbruken og økonomien. Dette var nok å selge skinnet før bjørnen var skutt, sier Cecilie Campbell. 

Hun jobber som nettverkskoordinator for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Møre og Romsdal.

– Teknologien var umoden. Folk skjønte ikke hvor stor organisasjonsendring som skulle til. Dessuten var det stort sett bare ildsjeler som jobbet med temaet. Stillingene manglet, forteller hun.

Ulike typer trygghetsalarmer og utstyr med GPS.

Går sakte 

Blant kommunene er det fremdeles noen som ikke har ansatt folk for å jobbe spesifikt med teknologi i helse og omsorg. 

Denne roboten kan være stedfortreder, for eksempel for elever som må være mye borte fra skolen.

– At man ikke setter av nok ressurser er en av de viktigste årsakene til at innføringen av velferdsteknologi går så sakte, sier Søgni Margrete Grøndal.

Velferdsteknologi er løsninger som gir personer med hjelpebehov større mulighet til å klare seg på egen hånd. For eksempel at de kan bo hjemme lenger. Teknologien skal også gi økt trygghet og livskvalitet. Det kan være alt fra medisindispensere til digitalt tilsyn gjennom sensorer, gps eller kamera.

Grøndal er konsulent i velferdteknologi i Sykkylven kommune. Hun er også prosjektleder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram for Midtre Sunnmøre som består av fem kommuner.

– Arbeidet er svært sammensatt og involverer mange ulike yrkesgrupper. Om de involverte ikke har god informasjon om teknologien og mulighetene, så fungerer det ikke, sier Grøndal.

Tre områder

Grøndal og Campbell jobber med tre hovedsatsingsområder: Det første er trygghet og mestring. Det handler om alt fra digitale trygghetsalarmer og fallsensorer til varsling og lokalisering med GPS eller medisindispensere og digitalt tilsyn.

Område nummer to er velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og personer med funksjonsnedsettelse. Dette kan for eksempel være en robot-stedfortreder i klasserommet for elever som ikke kan komme på skolen over lengre tid.

– Digitalisering av helse og omsorg ligger 10-20 år bak andre bransjer og sektorer, sier professor Etty Ragnhild Nilsen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tredje område er digital oppfølging hjemme. Der samarbeider kommunene med sykehusene om å følge opp pasienter med bestemte diagnoser mens de er hjemme.

– Fremdeles trengs mer forståelse for hvorfor teknologien er viktig. Vi er heller ikke flinke nok til å ta ut gevinstene, sier Grøndal. 

Det er ikke selve teknologien som er redningen, men heller de gode organisasjonsendringene den legger til rette for, mener Grøndal. Hun etterlyser bedre planer for å få gevinstene.

– Dersom for eksempel bruken av digitalt tilsyn eller medisindispensere fører til spart tid for hjemmetjenesten, må avdelingslederen ha en plan for den sparte tida, ellers forsvinner den, sier Grøndal.

Andre måter å jobbe på 

Etty Ragnhild Nilsen er professor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge.

– Kommunene må ansette folk som forstår digital transformasjon, sier seniorrådgiver Thor Steffensen i Helsedirektoratet.
– Kommunalt ansatte koordinatorer har dratt lasset ganske alene så langt, og det er en vanskelig jobb, sier forsker Gunn Hilde Rotvold ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

– Det kan høres lett ut å bare installere en sensor eller kjøpe inn en medisindispenser, men det handler om å finne helt andre måter å jobbe på, sier hun. 

Nilsen mener dette har vært en feil i prosessen med implementering de siste 15 årene. 

– Det har vært for mye fokus på selve teknologien og ikke nok på de andre organisatoriske faktorene. Det er ikke teknologien som er barrieren her. Den teknologiske utviklingen går raskere enn vi klarer å henge med, sier hun. 

Derimot handler det veldig mye om endringsledelse. Kan digitalt tilsyn føre til at kommunen kan kutte en av nattevaktene? Eller kan det gi ansatte på omsorgssenteret mer kvalitetstid med de som bor der?

– Ledere i helse og omsorg har alt for mye å gjøre fra før. De får ikke tid til å finne ut av dette, sier Nilsen.

Transformasjon 

Thor Steffensen er seniorrådgiver i tidligere Direktoratet for e-helse, nå Helsedirektoratet. Han har jobbet med Nasjonalt velferdsteknologiprogram siden det startet. Han har vært leder for programmet i to år. 

– For å komme i gang, må kommunene investere. Det tar tid før gevinstene kommer. Kommunene må investere i både anskaffelser og i arbeidsinnsats for å finne nye måter å jobbe på, sier han. 

Steffensen tror mange har undervurdert de nødvendige endringsprosessene. De har ikke helt skjønt at det trengs et nytt prosesskart for helse og omsorg.

– Det er jo ikke som å kjøpe en ny Office-pakke, dette her. Om man setter i gang med anskaffelser og glemmer endringsledelsen som skal til, da blir ikke nye måter å jobbe på ordentlig implementert. Potensialet for gevinster blir ikke utnyttet, sier han. 

Han tror for eksempel at digitalt tilsyn, hvor ulike typer sensorer oppdager om det er noe unormalt, kan være med å redusere besøksplanen til hjemmetjenesten betraktelig. 

– Da kan man kanskje slippe å kjøre ut om natta og gå inn på rommet til og vekke sovende eldre bare for å se hvordan det går, sier Steffensen.

– Digital forståelse må bli obligatorisk for alle helseledere, sier prosjektleder Mike Görtz i Bjørnafjorden kommune.

Ledelsen må altså forstå helheten i den tjenesteinnovasjonen som ny teknologi gir muligheter til. De må forstå hva som skal til for å få innført teknologien ordentlig. 

– Digital transformasjon må inn i ledelsesutdanningene og virksomhetene. Det må også bli tydeligere hva statlig tilrettelegging kan bidra med – både juridisk, teknisk og med tanke på finansieringsmodeller, sier Steffensen.

Koordinatorer 

Gunn Hilde Rotvold er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun ser på kommunenes innføring av velferdsteknologi, også kalt trygghets- og mestringsteknologi. 

– Utviklingen skjer steg for steg, men veldig, veldig sakte, sier hun. 

Arbeidet hennes viser at kommunene sliter med å få teknologien integrert i hele tjenestene. Satsingene er fremdeles veldig sårbare fordi man har gjort seg avhengig av ildsjeler som presser på. 

– Jeg har sett spesielt på koordinatorene, forteller Rotvold.

 Koordinator for velferdsteknologi er gjerne den første stillingen kommuner setter av ressurser til på dette feltet. Ofte arbeider de med velferdsteknologi ved siden av andre helsetjenesteytende roller

– Jeg er opptatt av at vi får til systemer som er systemavhengige, ikke personavhenige, sier rådgiver Else Kristin Tobiassen i KS.

– De er ofte veldig nær tjenesten. Det kan for eksempel være en som er 50/50 hjemmesykepleier og koordinator. Da får de kanskje til noe bra der de jobber, men de er ikke godt rustet til å ha dette ansvaret for hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Rotvold. 

Hun forteller at koordinatorene ofte møter motstand. De blir dermed stående ganske alene som en slags selger av velferdsteknologi inn i kommuneorganisasjonen. Rotvold mener forståelsen av hvorfor teknologien skal innføres, må være bedre forankret enn dette. 

– Troen på at teknologien vil hjelpe oss og at den vil være bra for brukerne, er ikke en integrert del av utviklingen av helse- og omsorgstjenestene i dag – altså av fagutviklingen, sier Rotvold. 

Hun forteller om skepsis til hva slags effekt teknologien vil ha. Det er også mangel på studier som dokumenterer effekter.

– Jeg tror ledere må ta større eierskap til endringene som skal komme. Mange ledere internt i kommunene har ikke dette godt nok under huden, sier Rotvold.

Egen enhet 

Mike Görtz er prosjektleder for å etablere en egen enhet for e-helse og velferdsteknologi i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Tidligere har han jobbet som kommunalsjef for flere andre kommuner. 

– Det hjelper ikke å satse om vi ikke endrer holdninger, adferd og prosedyrer. Velferdsteknologi er ikke «plug & play», sier han. 

Görtz understreker at forankringen må gå oppover mot administrasjon og politisk ledelse, men og nedover i systemet. 

– Helsefagarbeidere må ha tillit til teknologien. De må tro på at den ivaretar pasienter og brukere. Jeg har selv sett at ting kan være godt forankret oppover, mens tilliten hos helsearbeidere ikke er tilstede. Så ender man opp med å jobbe som før, sier han.

På samme måte som Steffensen, viser han til eksemplet med sovende eldre som skal ha tilsyn hjemme. 

– Tenk deg at det kommer inn forskjellige folk hver natt i ditt private hjem, mens du er i en sårbar sovetilstand. Unngåtte kostnader og spart tid er viktig, men vi skal også huske økt kvalitet. Det er egentlig ikke en bra tjeneste når du blir vekket midt på natta bare fordi noen skal se om det går bra med deg, sier han.

 På samme måte som Nilsen, viser han til at enhetsledere og avdelingsledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste har altfor mye å gjøre. 

– Det er knapt med ressurser i kommunene. Når man innfører velferdsteknologi må man frigjøre ressurser til å lage en ordentlig prosjektplan. Man må sørge for at kompetansen på endringsledelse og digital forståelse er på plass, sier Görtz. 

Å hente ut gevinster er én ting, og å sørge for å dokumentere dette er en annen. Görtz etterlyser mer forskning som kan dokumentere hvilke gevinster som oppnås i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet. 

– Slik forskning utføres i altfor liten grad, sier han.

Handler om tjenesten

Else Kristin Tobiassen er rådgiver i Kommunenes sentralforbud (KS), avdeling for eHelse. Hun følger blant annet opp kommunenes ulike prosjekter med helse- og velferdsteknologi. 

– Det er veldig mye fokus på hva og hvorfor, men kommunene forteller at de trenger å jobbe mye mer med hvordan, sier hun. 

Altså: Hvordan jobbe og få hjelp til å jobbe på nye måter. 

– Noen ganger er vi for fokuserte på teknologien. Vi glemmer at det er tjenestene det handler om. Ingen teknologi passer for alle. Det viktige spørsmålet er hvilke tjenester innbyggeren trenger, sier Tobiassen. Her trekker hun frem Lillestrøm kommune som et godt eksempel.

– Der tenker de ikke teknologi først, men har fokus på tjenestene. Det bør bli like naturlig å velge teknologi som alt annet når man tildeler en tjeneste. Da blir brukermedvirkning og det beste for brukeren viktigere enn selve teknologien, sier Tobiassen.

Hun tror begreper som velferdsteknologi er på vei ut. 

– Flere kommuner snakker bare om teknologi nå og gjerne ressursbesparende teknologi. Det er viktig å rydde i noen av begrepene som bidrar til forvirring på feltet, sier Tobiassen.

Les også:

Slik forandrer teknologi helsetjenestene: – Skjønner ikke hvordan de gjorde det før

Flere store teknologiprosjekter innen helse og omsorg har gått på en smell 

Om forskningen

Proaktiv helse- og velferdsteknologi for nordiske brukere og samfunn (PROTECT).  Et av målene for forskerne er å forene og fremme nordisk forskningsbasert kunnskap om slik teknologi.

Råd til beslutningstagere

Nordiske forskere har disse rådene for innføring og bruk av teknologi i helse og omsorg:

1) Omfavn kollektiv tilnærming. Sørg for multi- og transdisiplinære partnerskap, brukermedvirkning og deltagende prosesser, samt politikk som utvikles nedenfra og opp.  Transdisiplinært samarbeid handler om helhetlig blikk på utfordringer. Her samarbeider alt fra sivilsamfunn til politikere, næringsliv og forskere med et klart mål om å finne ny kunnskap og løse utfordringer.

2) Gjennomfør orienterende aktiviteter. Sørg for forståelse og ikke bare opplæring. Legg til rette for prosesser med rom for medskaping og kritiske holdninger.

3) Anerkjenn brukernes mangfold. Husk at ingen brukere er like, og at alle har ulike behov.

4) Søk konsensus. Rydd i begreper og skap felles forståelse av hva helse- og velferdsteknologi er, og hvordan den bør brukes.

Kilde: Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies - A policy brief 

Råd om implementering

Forskernes råd for å ta i bruk helse- og velferdsteknologi:

1) Utfør endringsledelse.

 • Teknologien endrer tjenester, prosesser, arbeidsmiljø og selve omsorgen. Endringsledelse trengs på alle nivå og stadier. 
 • Mindre piloter og tester kan vise vei og bygge kunnskap om kortsiktige effekter. 
 • Få på plass større intervensjons- og effektstudier. 
 • 2) Sørg for god implementering.

  • Det er svært viktig at teknologien er godt forankret på ulike nivå i organisasjonene. 
  • Kjenn forutsetningene for god implementering – for eksempel tid, penger, kunnskap og infrastruktur.
  • 3) Pass på at teknologien gir mening.

   • Øk forståelsen av hvorfor teknologi er, kan være eller bør være i bruk – både hos arbeidsgivere og helsepersonell.
   •  4) Sørg for nok kunnskap. 

    • Gi innsikt, utdannelse, opplæring og kompetanse 
    • Kunnskapen gjør det enklere å sørge for tilgjengelighet, egnethet og nytte for et mangfold av brukere. 
    • Viktige spørsmål er: Hva slags teknologi skal brukes og når? Hva er tilgjengelig, essensielt og nyttig og for hvem? Hva slags utdanning, opplæring eller kompetansebygging trengs?

5) Få til studier av effekt og kost-nytte. 

 • For å samle den kunnskapen som trengs, er det viktig å få til forskning med ulike metoder på både effekt og kost-nytte.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk?
TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS