Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Skjermbilde av mobiltelefon.
En trygghetssensor fanger opp varmestråling og sender bildet til tjenestetelefonene til de som er på vakt på den skjerma avdelingen.

Slik forandrer teknologi helsetjenestene: – Skjønner ikke hvordan de gjorde det før

Teknologien vil påvirke helsepersonell, pasienter og pårørende i økende grad i tiden som kommer, men fremdeles er det hull i kunnskapen.

– Jeg skjønner ikke hvordan de gjorde det før, for dette er så stor hjelp, sier Anders Grebstad. Han er helsefagarbeider ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter. 

Han peker på en trygghetssensor som henger helt oppunder taket i et hjørne på rommet til en av beboerne. Grebstad arbeider med eldre som har demens på lukket avdeling.

Sensoren fanger opp infrarødt lys, eller varmestråling. Den kan sende ut anonymiserte bilder av situasjonen i et rom. Slik kan den varsle helsepersonell dersom beboeren for eksempel har falt på gulvet, har vært urovekkende lenge på badet om natta eller ligger unormalt stille i senga. 

Portrett helsearbeider.
– Jeg har selv sett at teknologien kan være til veldig god hjelp, sier helsefagarbeider Anders Grebstad.

– Teknologien gjør at vi bruker mindre tid på å springe mellom rommene hele tiden for å sjekke. Da får vi større kapasitet og mulighet til å bruke mer tid på menneskelig kontakt, sier Grebstad.

Teknologi gir mer trygghet 

Mens han forklarer, får han tilfeldigvis inn en alarm på tjenestetelefonen sin. Det tar bare et par sekunder å sjekke. Det ser ikke ut til å være behov for å legge på sprang. 

Bildet han får opp, viser en veldig grov, rød kontur av en skikkelse i en stol. 

– Det er ikke mulig å se hvem dette er, og bildene lagres ikke i sensoren. Den bare står og ser etter mulige farlige situasjoner og sender ut varsler, sier Grebstad. 

Han understreker at dette først og fremst gir mer trygghet for pasientene. De som jobber på avdelingen, blir i stand til å reagere veldig raskt når noe skjer.

Mann med en sensor over seg i taket.
Sensoren som fanger opp varmestråling henger på veggen over helsefagarbeider Grebstad.

Nattestid fører det også til mindre uro. De ansatte slipper nemlig å risikere å vekke pasientene når de må inn for å se om alt er bra. Sensoren kan stilles inn så den sender ut varsler når pasienten selv går opp av senga.

På avdelingen har Grebstad blitt en ressursperson for teknologiske løsninger som skal settes opp eller prøves ut. 

– Jeg er teknisk interessert og selvlært, forteller han. 

Avdelingen har også hatt utprøving av matter under madrass. De registrerer når pasienten setter seg opp eller står opp. I tillegg registrerer de puls og pustefrekvens.

De eldre kan bo lenger hjemme

Hjemmetjenesten i kommunen bruker andre løsninger. De varsler tjenestetelefonene til de som er på vakt – og eventuelt pårørende. Både trygghetsalarm, gps, dørsensorer og dispensere for medisin er i bruk. 

– Døralarmer og gps er et veldig nyttig hjelpemiddel for de som kan finne på å gå ut, sier Linda Tryggestad Søvik. Hun er avdelingsleder ved Heimetenestene i Sykkylven. 

Da kan brukerne fortsette å gå på tur. De pårørende kan føle seg trygge på at de vet hvor de er. Samtidig slipper personalet å være til stede for å passe på.

Portrett
– Vi får positive tilbakemeldinger fra pårørende som opplever at teknologien gir demensomsorgen innpass i hjemmene, sier avdelingsleder Linda Tryggestad Søvik.

Skjønner at det må til 

Søvik forteller at det ikke har vært egne prosjekter for omstilling eller omorganisering i kommunen i kjølvannet av ny teknologi. 

– Det tar vi langsmed, sier hun. 

Videre forteller hun at teknologien blant annet har ført til at brukere av hjemmetjenesten ikke trenger like hyppige tilsyn, men kommunen har ikke statistikk over dette.

– Jeg erfarer at brukere kan bo lenger hjemme. Spesielt de demente. Det er en gevinst i seg selv. Både pasienter og pårørende er positive, sier Søvik. 

Hun opplever også at de som jobber i hjemmetjenesten, er positive. 

– Jeg tror de aller fleste syns dette er spennende. De skjønner at det må til. På den andre siden er dette nye ting vi må lære oss. Kanskje er det enda en app å følge med på. Det er ikke alltid like lett å se gevinsten langt frem i tid, sier Søvik. 

– Betyr alt

Uten varsling på dørene og gps-klokker kunne ekteparet ikke hatt det slik de har det nå, forteller en kvinne på 67 år i Sykkylven. 

– For vår del betyr dette alt.

Hun bor hjemme med en dement mann på 73 år. Han finner gjerne på å gå ut en tur om natta. Hun ønsker å være anonym av hensyn til mannens personvern. 

– Uten varsling kunne jeg ikke sovet. Han er veldig sprek og går fort. Uten teknologien måtte han nok ha vært på skjermet avdeling, sier kvinnen. 

Hjemme har de alarmer på alle ytterdører. Alarmsentralen er en liten dings hun kan ta med seg. Den varsler med lyd og informasjon om hvilken dør som blir åpnet. Da vet hun hvor hun må løpe. 

– At han kan bo lenger hjemme, er veldig fint for oss. Jeg vil at han bor hjemme så lenge vi begge klarer det. Det gir også en stor samfunnsmessig gevinst, sier den 67 år gamle kvinnen. 

Må forberede 

Sosiolog og professor Monika Knudsen Gullslett ved Nasjonalt senter for e-helseforskning understreker at vi må ha helse- og velferdsteknologi. Det innebærer at både helsepersonell, pasienter og pårørende må forberedes på dette. 

Portrett
– Før teknologien blir tatt i bruk, må livssituasjonen til hver enkelt bruker vurderes nøye, sier professor Monika Knudsen Gullslett.

– Dersom teknologien brukes riktig, vil den hjelpe oss med å få en bedre helse- og omsorgstjeneste. Da må vi tenke på behovene til både samfunnet, helsetjenesten og brukerne. 

– Teknologi kan i prinsippet brukes av alle mulige grupper med ett eller annet hjelpebehov. Her må man derfor gjøre gode valg. Beslutningstagere må bevisstgjøres og få kunnskap om hvordan bruken av teknologi påvirker samfunnet, sier hun. 

Felles forståelse 

Forvaltning, forskning og næringsliv må sammen med brukere sørge for en felles forståelse av når og hvordan teknologi bør tas i bruk, understreker hun. 

– Da er det viktig med god nok opplæring og gode vurderinger av behovene til hver enkelt bruker. Hvilke behov må dekkes for at helsehjelpen skal være forsvarlig? Hvilke andre behov kan eventuelt dekkes? spør Gullslett. 

Hun tror teknologien kommer til å føre til veldig store endringer innen helse og omsorg de neste fem til ti årene. 

I nettverksprosjektet PROTECT har nordiske forskere på feltet samlet seg for å fremme og forene nordisk forskningsbasert kunnskap om helse- og velferdsteknologi. 

Du kan lese noen av deres konkrete råd i de to faktaboksene i denne saken. 

Nøkkelprinsipper for beslutningstagere

I nettverksprosjektet PROTECT har nordiske forskere råd for innføring og bruk av teknologi i helse og omsorg. Blant annet dette knippet prinsipper: 

1) Omfavn kollektiv tilnærming.
Sørg for multi- og transdisiplinære partnerskap, brukermedvirkning og deltagende prosesser, samt politikk som utvikles nedenfra og opp. 

2) Gjennomfør orienterende aktiviteter.
Sørg for forståelse – ikke bare opplæring. Legg til rette for prosesser med rom for medskaping og kritiske holdninger.

3) Anerkjenn brukernes mangfold.
Husk at ingen brukere er like. Alle har ulike behov. 

4) Søk konsensus.
Rydd i begreper og skap felles forståelse av hva helse- og velferdsteknologi er, og hvordan den bør brukes.

Kunnskapshull

Eldrebølgen til tross: De eldre er langt fra den eneste gruppen som kan ha nytte av å bruke teknologi gjennom helse- og omsorgstjenesten. Det gjelder også en stadig voksende gruppe yngre brukere med behov for hjelp. 

Undine Knarvik er sosialantropolog og forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun forsker på velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

– Både i praksisfeltet og i forskningen er det et kunnskapshull ved betydningen velferdsteknologi kan ha for barna i hverdagslivet – for eksempel deres selvstendighet og sosiale deltagelse, sier Knarvik. 

Portrett
– For flere skoler er dette med velferdsteknologi fremdeles ganske nytt, og den overordnede forankringen mangler, sier stipendiat Undine Knarvik.

Hun forteller at funksjonsnedsettelser inkluderer både fysiske og kognitive funksjonshemninger. Det kan gi utfordringer på områder som kommunikasjon, mestring av daglige gjøremål, selvstendighet og sosial deltakelse. 

Knarvik har gjort deltagende observasjon og intervjuer hos to familier med barn med kognitive funksjonsnedsettelser. 

Kalender 

Familiene bruker apper på både mobiler og vegghengte skjermer. Der bidrar kalenderfunksjoner til mer oversikt og struktur i hverdagen. Her kan også skolene legge inn aktiviteter som er viktige for å gi barna en oversikt over skolehverdagen. 

Målet er blant annet at en slik oversikt skal være med å motarbeide indre uro. De teknologiske hjelpemidlene er avhengige av at personene rundt barnet både er interesserte i og kompetente til å bruke dem, ifølge Knarvik. 

– Mitt inntrykk var at barna ville kunne fått større nytte av hjelpemidlene dersom foreldrene og skolene skapte en kontinuitet for bruken av dem. Dette ville gitt barna større forutsigbarhet i hverdagen. Organisatoriske utfordringer er en fremtredende side ved saken. 

Hun sier det er viktig at skoleledelsen forplikter seg til å legge til rette for bruken av verktøyene. Ikke minst at de sørger for en klar fordeling av roller og ansvar. Ansvaret bør ikke overlates til enkeltpersoner, for eksempel lærerne. De kan oppleve at teknologien kommer på toppen av en travel hverdag. 

Sosialantropologen er også opptatt av at velferdsteknologien ikke kun skal handle om å spare samfunnsressurser.

– Vi må ikke bare snakke om kostnadseffektivitet. Vi må også snakke om livskvalitet og menneskerettigheter. Det handler om at hvert enkelt menneske skal ha et godt og verdig liv, sier hun.

Les også:

Kan teknologi redde helse og omsorg: – Det er jo ikke som å kjøpe en ny Office-pakke dette her 

Flere store teknologiprosjekter innen helse og omsorg har gått på en smell 

Råd på brukernivå

Dette er forskernes råd for helse- og velferdsteknologi på brukernivå:

1) Forebygg digital ekskludering.
– Husk at brukere har ulik kjennskap til og evne til å bruke og forstå teknologien.
– Gi brukerstøtte for å hindre og redusere digital ekskludering. Arbeid aktivt med digital inkludering.
– Finn måter å motivere ikke-brukere til å bli brukere på. 

2) Sørg for brukerinvolvering
– Eksisterende brukere bør være involvert i planlegging, introduksjon, bruk og vurdering av teknologien.
– Finn nye måter å utvikle og forbedre brukerinvolveringen på. 

3) Husk at implementering krever ressurser.
– Vellykket implementering krever stor innsats.
– Sørg for utvikling av god ledelsespraksis.
– Få på plass god opplæring og gode digitale ferdigheter hos helsepersonell.
– Arbeid for et felles språk mellom profesjonsgrupper, ledere, klienter/pasienter, deres uformelle omsorgspersoner og andre interessenter. 

4) Husk trygghet, sikkerhet og etiske tema.
– Få en dyp forståelse for hverdagslivet til brukerne.
– Tenk nøye gjennom forutsetningene for meningsfull bruk av teknologi. 

5) Involver forskningsmiljøene.
– Ta i bruk flere ulike forskningsmetoder.
– Bruk validerte instrumenter og store studier for å måle effektene.
– Sørg for at forskerne samarbeider på tvers av disipliner. 

 Referanser:

Monika Knudsen Gullslett mfl.: Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies - A policy (PDF). Rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2023. 

Powered by Labrador CMS