Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Polarinstitutt - les mer.

De to siste ukene i april veide, telte og merket feltlaget kystreinen rundt Ny-Ålesund.

Hvorfor dør så mange reinsdyr på Svalbard i år?

Aldri før har reinsdyrforskerne registrert så lave kroppsvekter på reinsdyra rundt Ny-Ålesund som i år. Nå viser GPS-sendere at mange av dyra dør.

– Vi må trolig tilbake til ekstremvinteren og bestandskræsjet på Brøggerhalvøya i vinteren 1993/1994 for å se noe som minner om hva vi har opplevd i år.

Det forteller reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen i Norsk Polarinstitutt.

GPS-senderne på kalver og åringer gir et signal når dyret har ligget lenger i ro enn bare den tida de vanligvis drøvtygger. Det sendes da et signal som forteller forskerne at dyret er dødt.

Høyere dødelighet i år

For tiende året på rad har forskerne drevet forskningsfangst av levende reinsdyr på Brøggerhalvøya, Kaffiøyra og Sarsøyra i nærheten av Ny-Ålesund på Svalbard. 

I april håndterte, merket og veide feltlaget 105 reinsdyr på disse tre isolerte halvøyene. I tillegg rundt 50 ungdyr og voksne simler merket med GPS-sender.

– Gitt at simlene som ble merket med GPS er et tilfeldig utvalg av simler i bestanden, så er dødeligheten i år høyere enn det vi har observert i den tida som denne studien har pågått, sier Ønvik Pedersen.

Hun er tilbake på kontoret på Framsenteret i Tromsø. Derfra følger hun nå med på GPS-signalene fra simlene og kalvene de merket i felt i april. 

Flest døde på Kaffiøyra

De lave kroppsvektene gjør at dødeligheten i år er stor blant både voksne og kalver. GPS-senderne som er påmontert på de yngste dyra, sender et signal når dyret har ligget lenger i ro enn bare den tida de drøvtygger.

Forsker Ønvik Pedersen har registrert at dødeligheten har vært størst på den sørligste halvøya, Kaffiøyra. Der har trolig alle de fem simlene og fire av fem kalver merket med GPS-sender, dødd i løpet av våren. 

Dette vitner om en dårlig vinter og tøffe forhold for kystreinen på Vest-Spitsbergen.

Åshild Ønvik Pedersen i Norsk Polarinstitutt, leder feltarbeidet rundt Ny-Ålesund hver april. Prosjektet foregår i samarbeid med NINA, NTNU og NMBU.

Overraskende lave kroppsvekter

Under feltarbeidet blir reinsdyra veid fordi vekten gir viktig informasjon om dyras tilstand og kondisjon. Ønvik Pedersen har aldri registrert så lave kroppsvekter på reinsdyra i området som i år.

– Vi har ikke opplevd så lave tall siden vi begynte å veie reinsdyr i 2014. Vi fant også langt færre drektige simler fordi kroppsvektene var svært lave. Vi ble først overrasket fordi vi oppfattet vinteren som en ganske normal vinter for kystreinen, men værdata viser at nedbøren var opp mot det dobbelte av hva som er vanlig.

På Kaffiøyra var gjennomsnittsvekta på de voksne simlene 36,5 kilo. 

Til sammenlikning så har forskere på Nordenskiöld Land funnet ut at ei simle bør veie minst 50 kilo for å reprodusere og bære fram kalv, selv om vi vet med bakgrunn i dataene våre, at kystsimlene ofte er noe lettere.

– Det å la være å få kalv er en måte simla kompenserer for en dårlig vinter. De kan dermed hente seg inn for å kunne reprodusere neste år. Dette er en del av den naturlige dynamikken til reinsdyr der både variasjon i værforhold og antall reinsdyr i bestanden er med på å bestemme bestandsutviklinga.

En reinsdyrbukk inne i Ny-Ålesund mot slutten av april.

Ekstreme år må fanges opp

Norsk Polarinstitutt har overvåket svalbardrein på Brøggerhalvøya siden 1978. Det er 29 år siden tallene har vist så ekstremt lave kroppsvekter og dårlige kondisjonen på dyra i dette området. 

Årets vinter minner Ønvik Pedersen om vinteren 1993/1994. Regnvær i november skapte tykk bakkeis over dyras matfat og bestanden kræsjet (mosj.no).

Det er nettopp slike overraskende funn som viser hvor viktig det er å drive systematisk overvåkning hvert eneste år, mener reinsdyrforskeren.

– Hadde vi ikke gjort feltarbeid i år, ville vi ikke fanga opp hvor dårlig forfatning mange av dyra var i. Om vi bare teller, fanger og merker reinsdyr i noen år her og der, har vi ingen mulighet til å følge utviklingen i bestanden. 

Hun forklarer videre at 2023 er et godt eksempel på nødvendigheten av å være til stede og observere. Bare på denne måten oppdager vi ekstremene.

– I tillegg er et annet viktig poeng at om vi ikke overvåker alle år, kan plutselig et avvikende år får en sterkere representasjon enn det egentlig burde ha.

De siste 20 åra har havisen på Kongsfjorden blitt tynnere og havissesongen kortere. Det viser havisforskernes overvåkning. Når det ikke er havis som reinsdyra kan vandre ut over i dårlige vintre for å finne bedre beiter, blir de isolert i sine hjemmeområder. Bildet fra indre Kongsfjorden i slutten av april 2023.
Reinsdyrforskerne bruker snøforskernes snømålinger til å se hvor lett eller vanskelig det har vært for dyra å få tilgang til beite under snøen. Her graver de snøprofiler og tar snøprøver i reinsdyras leveområder på Brøggerhalvøya. Snø- og isforhold, sammen med antall reinsdyr i bestanden, spiller en avgjørende rolle for bestandens utvikling.

Forventer stor nedgang i bestanden

Snø- og isforhold spiller en avgjørende rolle for reinsdyrbestanden. Siden tidlig på 1970-tallet har gjennomsnittstemperaturen på Svalbard økt mellom 3 og 5 °C.

Klimaendringene med stadig mildere vintre med regnvær fører til mer is på bakken og ofte mer snø langs kysten. Det gjør at det er vanskelig for dyrene å finne mat. Vinterbeite er «flaskehalsen» for reinsdyra og bestemmer stort sett antall dyr i bestanden.

Store bestander av reinsdyr, slik det er nå på stedene som overvåkes, gjør at det blir større konkurranse om maten og dødeligheten øker. Det gjelder særlig gjennom tøffe vintre som i år. 

– På kysten har de varme somrene ikke ført til like stor positiv effekt på beitene som for eksempel på Sentral-Spitsbergen, sier forskeren.

Svalbard er blant de områder på jorda der klimaendringene går raskest. Overvåking er viktig for å oppdage endringer og overraskelser. Norsk Polarinstitutt overvåker svalbardrein fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen på flere nivå. Videre er den følsom for klimaendringer og fordi det drives jakt på den i enkelte områder sentralt på Spitsbergen.

Forsker Åshild Ønvik Pedersen og kollegaer skal tilbake til Ny-Ålesund forskningsstasjon i august. Først da vil de få den fulle oversikten over bestandsstørrelsen, kalveproduksjon og dødeligheten.

– Jeg forventer å finne store nedganger i bestandene og få kalver blant kystreinen her, sier reinsdyrforskeren Ønvik Pedersen.

På bildet ser vi vestover ut Kongsfjorden på Brøggerhalvøya der reinsdyrbestanden har vært talt siden 1978. Utgangspunktet for feltarbeidene til reinsdyrforskerne er Ny-Ålesund forskningsstasjon, der logistikk og ikke minst samarbeid på tvers av forskningsdisipliner foregår. Når forskerne er i aksjon, bor de på hytter i terrenget.Hvorfor overvåker vi svalbardrein?

Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) finnes kun på Svalbard og forvaltning av denne arten er derfor et særnorsk ansvar. Norsk Polarinstitutt overvåker svalbardrein fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen gjennom effekter på flere nivå i næringsnettet, er følsom for klimaendringer og fordi det drives jakt på den i enkelte områder sentralt på Spitsbergen.

Svalbardrein overvåkes i tre områder på Svalbard:

  • Adventdalen
  • Brøggerhalvøya og øyrene i Forlandsundet
  • Reindalen

Kunnskap til myndigheter

Forskningsresultatene gir myndigheter og beslutningstakere et bedre grunnlag for å forstå hvordan og hvorfor naturen endrer seg og ikke minst kunnskap om hvilke tiltak som må settes inn dersom bestanden utvikler seg negativt.


Jaktkvoter

Bestandstellingene i Adventdalen legges til grunn for beregning av jaktkvoter i de seks jaktområdene på Nordenskiöld Land.

Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen og COATOvervåkningen av reinsdyr inngår i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen). De samler miljøinformasjon som er strategisk viktig for politikere og forvaltning. Denne ble utvidet gjennom implementeringen av Climate-ecological Observatory Arctic Tundra (COAT) ledet av polarinstituttet.

COAT er rigget til å gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på sentrale deler av økosystemet på land. De har utvidet reinsdyrovervåkinga til også å dekke individbaserte studier og mange flere sentrale plante-beitedyrsinteraksjoner.


Miljøstatus

Bestandsovervåkningen av svalbardrein inngår også i Miljøstatus hos Miljødirektoratet. De måler utviklingen av Norges miljømål via en rekke miljøindikatorer. Miljøstatus inngår i et internasjonalt nettverk for miljørapportering.

Se artsfakta om svalbardrein.

Powered by Labrador CMS