Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Hjort med kalv.
Hjortevilt er en fellesbenevnelse for elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort.

Det er sett mer sykdom hos ville dyr i Norge de siste årene enn tidligere

Vorter hos hjort og en ny parasitt hos elg er blant funnene i ny vilthelserapport.

Det er imidlertid vanskelig å fastslå om det faktisk er mer sykdom eller om det er handler mer om økt oppmerksomhet, bedre diagnostikk og kommunikasjon. 

Dette kommer fram i en ny rapport. Formålet med overvåkningen er å få fram systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske viltbestander. 

Hovedfokus har vært på hjortevilt og moskus. Hjortevilt er en fellesbenevnelse for elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort.

– Kanskje er sannheten at opplevelsen av mer sykdom skyldes en kombinasjon av flere faktorer sammen med en viss økning. Samtidig er det slik at noen faktorer som påvirker forekomsten av sykdom, har utviklet seg i «feil» retning, sier forsker i vilthelse ved Veterinærinstituttet, Jørn Våge.  

Han forteller at det virker sannsynlig at et varmere, fuktigere og mer uforutsigbart klima kan øke risikoen for sykdom hos norsk vilt. 

Det samme er tilfelle for tettere og mer oppdelte bestander med mindre mulighet for sesongmessige vandringer. Økt kontakt mellom tamdyr, mennesker og vilt, og økt kontakt over landegrensene kan også ha bidratt til mer sykdom. 

Ikke overraskende funn

Ifølge rapporten for 2023 øker forekomsten av vorter hos hjort. I januar 2023 ble det bekreftet at en elg felt i Stor-Elvdal kommune i november 2022 var smittet av hundens dvergbendelmark, Echinococcus canadensis G10

På et slakteri for vilt ble det påvist væskefylte parasittblærer i lungene på dyret. Deler av lungene ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse. De bekreftet infeksjon med parasitten. Påvisningen var den første hos elg i Norge.

– Dette er ikke overraskende siden det er kjent at parasitten sirkulerer mellom ulv og hjortedyr i nabolandene våre, forteller Malin R. Reiten. 

Hun er forsker i vilthelse ved Veterinærinstituttet. Reiten sier også at funnene understreker hvor viktig det er med riktig håndtering av slakteavfall fra jakt. 

Jegerne bør forhindre at hunder får tilgang til rått slakteavfall.

Helseovervåkingsprogrammet har over lang tid fått bekymringsmeldinger om elgbestanden fra ulike deler av de sørligste fylkene i Norge. Meldingene har gått ut på at man ser lite elg og at det blir observert få kalver. Videre sier de at slaktevektene er lave og at man finner mange døde dyr. 

I 2023 kom det tilsvarende meldinger også fra Østfold og fra Fosen i Trøndelag.

– Gjennom 2023 har Veterinærinstituttet gjort obduksjoner av kadavre av kalv. Årsaken til at kalvene har vært syke eller har blitt funnet døde, har variert. Fellesnevneren mellom dem er at de har vært helt avmagrede, sier forsker Bjørnar Ytrehus ved Veterinærinstituttet.

Kart over harepest

Høsten 2023 var det stort fokus på harepest etter flere tilfeller på Østlandet i løpet av kort tid på sensommeren. For å gjøre informasjon om harepest tilgjengelig ble det derfor utviklet en kartløsning på Veterinærinstituttets nettsider.

Referanse:

Malin Rokseth Reiten mfl.: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) i 2023 (PDF). Rapport fra Veterinærinstituttet, 2024.

Om prosjektet

Veterinærinstituttet leder arbeidet med prosjektet ViltHOP. Der samarbeider de blant annet med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og andre nasjonale og internasjonale vitenskapelige institusjoner som har spesialkompetanse på aktuelle problemstillinger. 

Andre viktige samarbeidspartnere er Mattilsynet, Statens naturoppsyn (SNO), privatpraktiserende veterinærer, regional og kommunal viltforvaltning, viltoppsyn, grunneiere og jegere. 

Programmet er finansiert av Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS