Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Halvparten av alle elever på vg1 er yrkesfagelever. Det er forskjeller i hvordan fagene blir undervist på.
Halvparten av alle elever på vg1 er yrkesfagelever. Det er forskjeller i hvordan fagene blir undervist på.

Elever på yrkesfag bør lære engelsk som er tilpasset arbeidslivet

Hvordan det undervises på yrkesfag er mye snakket om, men lite studert. I hvert fall når det kommer til fagene alle skal ha felles. Hva synes elevene og lærerne egentlig om undervisningen i disse fagene?

I opplæringsloven står det at opplæring i fellesfag på videregående skole være tilpasset de ulike progammene for utdanning. Det gjelder blant annet engelskfaget.

– Yrkesretting er en undervisningsform som kobler fellesfagene til tematikk og metoder fra elevens yrkesutdannelse, sier Skarpaas.

For eksempel trenger en sveiser helt spesifikke begreper på engelsk som «tensile strength» (strekkfasthet). Dette er kunnskap som ikke kan være del av engelskundervisningen på andre linjer i videregående skole.

Det sier forsker Kaja Granum Skarpaas. Hun gikk fra å være engelsklærer på yrkesfag til å ta en doktorgrad om temaet.

Nå underviser hun kommende engelsklærere.

Yrkesretting ble brukt som en tilpasning til elevens nivå

– De fleste elevene mente at de allerede var flinke nok i vanlig engelsk. Derfor synes de yrkesretting var bra. Det ga en annen type kompetanse og en annen engelskundervisning enn de var vant til, sier Skarpaas.

Lærerne hun snakket med, mente derimot at elevene ikke hadde nok engelskkunnskaper, og at de slet på ungdomsskolen.

Yrkesretting ble derfor brukt som en tilpasning til elevenes faglige nivå, fortsetter forskeren.

Mindre opptatt av arbeidsrelatert engelsk

Lærerne fortalte at ved å undervise yrkesrettet kunne de ta utgangspunkt i elevenes mestring og yrkesfaglige kompetanse og bygge videre på det i sin engelskundervisning.

De var mindre opptatt av at elevene skulle tilegne seg arbeidsrelatert engelsk. De så yrkesrettingen som en form for tilpasset opplæring egnet til å undervise språkkompetanse mer generelt.

– Yrkesrettingen kan ses på som en slags bro mellom elevenes oppfatninger om seg selv og lærerens oppfatning av hva elevene trenger av basiskunnskaper i faget, forteller forskeren.

Mer enn bare ord

Både elevene og lærerne fortalte om viktigheten av å lære helt spesifikke ord som elevene ikke kunne fra før. Eksempler på dette kunne være «commode» og «dentures» fra helsefagarbeideryrket. Det betyr forøvrig «dostol» og «tannprotese».

Lærerne oppfattet riktignok yrkesretting som en metode for å lære bort generelle engelskferdigheter på en tilpasset måte. I åtte av ti klasserom la lærerne stor vekt på ordforråd når de underviste yrkesrettet.

Men det var langt fra alle som vektla bruken av faglig terminologi:

– Jeg så mye oversettelse av ord fra norsk til engelsk og lite fokus på det som kalles læringsstrategier. Altså hvordan en går frem for å finne ut av noe, sier Skarpaas.

En innvending mot å vektlegge ordforråd på denne måten, mener forskeren, er at det kanskje ikke er den mest effektive måten å gjøre elvene selvstendige på.

Elevene kan bli mer engasjerte i faget med yrkesretting

I avhandlingen sin fra forskningen skriver Skarpaas at yrkesretting kan bidra til å øke elevenes engasjement i engelskfaget. Metoden er egnet til å støtte elevenes læringsutbytte.

– Funnene mine støtter opp om at lærere bør fortsette med yrkesretting av engelskundervisningen.

Hun sier at denne metoden er hensiktsmessig for å få elevene til å jobbe med faget, men det krever riktignok mye planlegging. Ifølge lærerne hun har snakket med, ofte mer enn andre former for undervisning.

– Det er viktig å påpeke at elevenes oppfatning av hva som er relevant å lære, ikke alltid stemmer overens med læreplanen i engelsk. Heller eller med lærernes oppfatning av hva det er elevene trenger, sier Skarpaas.

Hun sier at yrkesretting kanskje er mest som et middel for å skape elevengasjement. Så blir det lærernes oppgave å kanalisere dette engasjementet inn mot verdifullt læringsarbeid.

Referanse:

Kaja Granum Skarpaas: Investigating the Vocational Orientation (VO) Approach. A Qualitative Study of VO as a Didactic Approach to Teaching and Learning English in Upper Secondary Vocational Education in Norway. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, 2023.

Powered by Labrador CMS