DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV STAMI - LES MER.

Forskere har undersøkt hvordan ulike kontorkonsepter påvirker helsa til dem som bruker kontoret.

Blir flere sykmeldte i kontorlandskap?

Mer enn 60 prosent av de som jobber på kontor i Norge, arbeider i åpent kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utformingen av kontoret kan påvirke risikoen for helseplager og sykefravær.

De aller fleste har meninger om hvordan man selv liker å arbeide. Og man kan diskutere sine kontorpreferanser i det uendelige.

Men samtidig har vi forskning som viser oss hvordan ulike kontorkonsepter kan påvirke arbeidsmiljøet og helsa til de ansatte, og deres risiko for sykefravær.

Forskere på STAMI har gjennom gjentatte prosjekt prøvd å forstå hvordan ulike kontorkonsepter påvirker helsa til dem som bruker kontoret.

Podcast: Kontorlandskap og sykefravær

I podcasten Arbeidsmiljørådet diskuterer fagfolk arbeidsmiljø og helse. Over 60 prosent av folk som jobbar på kontor i Norge, jobber i kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utforming av kontoret kan påvirke risiko for helseplager og sykefravær. Hva kan en gjøre med denne kunnskapen? Du finner episoden nederst i denne artikkelen.

Økt risiko

– Etter hvert er det mange studier på dette feltet som peker i samme retning om forskjellene mellom enekontor og åpent kontorlandskap. Men vi ser at mange virksomheter legger andre hensyn til grunn når de skal planlegge nye kontorlokaler, sier forsker Randi Hovden Borge ved STAMI.

Hun har undersøkt hvordan kontordesign og tilgang til hjemmekontor henger sammen med egenmeldt sykefravær. 

Her fant hun og hennes kollegaer høyere sannsynlighet for sykefravær blant arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser enn blant arbeidstakere i enekontor.

– Våre funn bekrefter tidligere studier som har funnet at åpne kontorløsninger kan gi økt risiko for sykefravær sammenlignet med enekontor. En viktig styrke ved vår studie er at den er gjennomført i et stort representativt utvalg av den yrkesaktive befolkningen, sier Hovden Borge.

Studien er basert på data fra SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

Uventa funn

Studien er også blant de første til å undersøke sammenhengen mellom tilgang til hjemmekontor og sykefravær. Forskerne fant at arbeidstakere med mulighet til å jobbe hjemmefra hadde lavere sannsynlighet for sykefravær enn de som ikke hadde denne muligheten.

På forhånd forventet forskerne at tilgang til hjemmekontor skulle redusere forskjellene i sykefraværsrisiko mellom kontorløsningene. Men de fant noe annet.

I motsetning til forventingene fant de større forskjeller mellom enekontor og kontorlandskap blant ansatte med mulighet til å jobbe på hjemmekontor.

Disse forskjellene skyldtes både at sannsynligheten for sykefravær var særlig lav blant ansatte på enekontor som samtidig hadde tilgang til hjemmekontor, men også at tilgang til hjemmekontor ikke hadde den samme effekten for ansatte i kontorlandskap.

– Dette funnet overrasket oss litt. Vi trodde at tilgang til hjemmekontor kunne fungere som en buffer for noen av de utfordringene mange opplever i kontorlandskap. Men det fant vi ikke støtte for, i hvert fall ikke for sykefravær. De negative aspektene ved åpne løsninger bør derfor adresseres uansett, uavhengig av om ansatte kan jobbe hjemmefra eller ikke, sier Randi Hovden Borge.

Arbeidsmiljø bør med i vurderinger

Om lag 900.000 personer i Norge jobber på kontor det meste av arbeidstiden, og kontorarbeid er vanlig i mange næringer. Det finnes mange ulike kontorkonsepter, fra enekontor til helt åpne arbeidsområder.

Hvordan kontorene er utformet, hvordan man bruker kontorene og hvor man jobber, endrer seg hele tiden. Utviklingen har i første rekke vært teknologidrevet og fikk fart under koronapandemien. Samtidig har mulige konsekvenser for ansattes helse, trivsel og produktivitet fått mindre oppmerksomhet.

Forskningsbasert kunnskap om faktorer som har betydning for sykefravær blant kontoransatte, viser seg å være viktig, spesielt i en tid hvor mange virksomheter innfører nye kontorløsninger.

– Funnene våre tyder på at kontorlandskap kan være en mulig risikofaktor for sykefravær. Dette bør man ta med i beregningen når man vurderer ulike kontorløsninger opp mot hverandre, sier Hovden Borge.

Dette kan du høre mer om i denne episoden:

Powered by Labrador CMS