Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Nyutdannede lærere er mer fornøyde med profesjonen sin og har færre tanker om å slutte enn sine mer erfarne kollegaer.
Nyutdannede lærere er mer fornøyde med profesjonen sin og har færre tanker om å slutte enn sine mer erfarne kollegaer.

Nyutdannede ungdomsskolelærere trives, mens erfarne lærere vil slutte

– Overaskende funn, sier professor. Lærere som er nye i jobben, trives til tross for «praksissjokk» og vanskelige oppgaver.

Hva gjør at nyutdannede lærere opplever jobbtilfredshet eller stress og tanker om å slutte i jobben?

Professorene Christian Brandmo ved Institutt for spesialpedagogikk og Dijana Tiplic ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo var nysgjerrige på dette.

Mens Tiplic har faginteresse for organisasjonsteori og ledelse, har Brandmo sin faginteresse i motivasjon og læringsprosesser. Sammen har dette vist seg å være en bra kombinasjon. Forskerne har nylig skrevet et vitenskapelig bokkapittel om studien av nyutdannede lærere.

Studien er basert på data fra 600 nyutdannede ungdomsskolelærere som deltok i TALIS 2018, som er en internasjonal undersøkelse om hvordan lærere opplever egen arbeidshverdag.

Kvinnelige lærere mer tilfreds

Resultatene viste at kvinnelige lærere er mer tilfredse enn sine mannlige kollegaer, til tross for at de opplever mer stress.

Når forskerne sammenlignet de nyutdannede lærerne med de erfarne, så de noen interessante funn.

– Nyutdannede ungdomsskolelærere ser ut å trives mer enn de erfarne. Dette til tross for at de opplevde samme stressnivå, sier Brandmo.

– Nyutdannede ungdomsskolelærere ser ut å trives mer enn de erfarne, sier professor Christian Brandmo.
– Nyutdannede ungdomsskolelærere ser ut å trives mer enn de erfarne, sier professor Christian Brandmo.

Bør forske mer på stress

Siden begge grupper rapporterte om høyt stressnivå i yrket, er det viktig å forske med på hvorfor de er stressede.

– For å kunne gjøre noe med lærernes situasjon, er det viktig å forske på årsakene bak stressopplevelsen, påpeker Brandmo.

Det kan godt være at årsakene til opplevelsen av stress hos de nyutdannede lærerne er helt andre enn hos de erfarne. Derfor anbefaler forskerne videre dybdestudier på dette.

God klasseledelse, mindre stress

Forskerne så også på hva som lå bak lærernes opplevelse av tilfredshet i yrket. De undersøkte deres såkalte mestringsforventninger.

– Mestringsforventninger er lærernes oppfatninger av egen kompetanse, forklarer Tiplic.

De så på lærernes opplevde mestring når det gjaldt å:

  • opprettholde orden og disiplin i klasserommet
  • skape engasjement hos elevene
  • støtte og motivere elevene i sin læring
  • håndtere utfordringer i flerkulturelle klasserom

Forskningsfunnene viser at lærernes mestring av å opprettholde orden og disiplin i klasserommet, slår tydeligst ut på hvor tilfredse de er i yrket.

De lærerne som mener de er gode på klasseledelse, opplever mindre stress.

– At mestring av klasseledelse er en avgjørende faktor for å trives i yrket, viser at lærerne tar lederrollen på stort alvor. Dette er et klart signal til de som utdanner morgendagens lærere, sier Brandmo.

Tillit til rektor gir bedre tilfredshet

De lærerne som opplever tilknytning til organisasjonen, trives bedre i yrket.

Når forskerne så nærmere på dette, viste det seg at samarbeid ikke var årsaken til jobbtilfredshet. Men derimot tillit til rektor.

– Nyutdannede lærere som opplever støtte fra organisasjonen, rapporterer også større trivsel, forteller Brandmo.

Forskerne mener at det er en viktig beskjed til skoleledere. Det at de nyutdannede lærerne føler seg som en del av organisasjonen, ser ut til å være en viktig faktor for at de blir i skolen.

– Vår studie viser at nyutdannede er mer fornøyde med profesjonen sin og har færre tanker om å slutte enn sine mer erfarne kolleger. Kanskje bør fokuset også dreies over på å ivareta og beholde de lærerne som har vært lenge i skolen? spør Brandmo.

– Vi må fortsatt forske på lærernes opplevelser, sier professor Dijana Tiplic.
– Vi må fortsatt forske på lærernes opplevelser, sier professor Dijana Tiplic.

Hvordan hadde svarene ha vært i en pandemi?

Forskerne så også at lærernes motivasjon for å bidra til samfunnet, var den viktigste årsaken til tilfredshet med yrket.

Under pandemien har læreryrket blitt definert som samfunnskritisk.

– Mediebildet i dag har fokus på lærernes sårbare situasjon i en pandemi. Det er viktig at vi fortsetter å forske på lærernes opplevelser, særlig når betingelsene endres så dramatisk, sier Dijana Tiplic.

Kort om studien

  • Rundt 600 nyutdannede lærere på ungdomsskoler i hele Norge var med i studien.
  • Nyutdannede lærere er definert som de som har fra 0 til 3 års erfaring.
  • I noen analyser ble denne gruppen sammenlignet med mer erfarne lærere, henholdsvis «middels erfarne», som hadde fra 4 til 6 års erfaring, og «erfarne», som hadde 7 års erfaring eller mer.
  • Spørsmålene var om de opplevde tilfredshet med skolen, tilfredshet med yrket, opplevelse av stress og tanker om å slutte som lærer.
  • Studien er en del av "Lærernes PISA undersøkelse" drevet av OECD og der Utdanningsdirektoratet (UDIR) har det overordnede ansvaret for den norske undersøkelsen. Christian Brandmo og Dijana Tiplic har vært del av det norske TALIS-teamet, som har jobbet på vegne av UDIR.
  • Det er utgitt en bok og en kortrapport.Referanser:

Christian Brandmo og Dijana Tiplic: Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket. I J. K. Björnsson (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring (Kap. 6, s. 107–122). Cappelen Damm Akademisk, 2021. (Forlaget om boken)

TALIS 2018: Norske lærere har gode relasjoner til elevene og høy trivsel. Utdanningsdirektoratet, 2018. Rapporten TALIS (Teaching and Learning International Survey) er OECDs internasjonale studie av lærere. Undersøkelsen gir innsikt i viktige områder som kjennetegner læreres arbeidsforhold.

Powered by Labrador CMS