DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV STAMI - LES MER.

Å jobbe i åpne arbeidsområder øker risikoen for avbrudd og forstyrrelser.

Eget kontor gir økt kontroll over arbeidet

Ansatte på cellekontor rapporterer om bedre kontroll over arbeidssituasjonen enn med kolleger som arbeider i delte og åpne løsninger. 

Å flytte fra delt eller åpen løsning til cellekontor har sine fordeler.

Det viser resultatene av en undersøkelse der Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har fulgt opp 3415 norske arbeidstakere over fire år.

Forskerne har sett på hvordan ulike kontorløsninger – cellekontor sammenlignet med delt eller åpent landskap – er forbundet med opplevelse av kontroll over beslutninger og intensitet i arbeidet.  

De har også undersøkt om det å flytte fra én kontortype til en annen fører til endringer i opplevelse av kontroll.

– Resultatene viser at ansatte som arbeider på eget cellekontor, generelt sett rapporterer høyere nivåer av kontroll når det gjelder tidspress og beslutninger i arbeidet. Vi fant også ut at å flytte fra delt eller åpen løsning til cellekontor gir en tydelig og vedvarende økning i opplevelse av kontroll over arbeidsintensitet, forklarer Morten Birkeland Nielsen, professor i psykologi og forsker på STAMI.

Selvbestemmelse i jobben

Jobbkontroll handler om grad av autonomi, eller selvbestemmelse, i jobbsammenheng. 

Det kan for eksempel dreie seg om hvilke muligheter man har til å planlegge hvordan eller når jobben skal utføres. 

Tidligere forskning har vist at jobbkontroll er en viktig arbeidsmiljøfaktor som fremmer helse, trivsel og produktivitet blant arbeidstakerne.

– I tillegg til å ha direkte positive effekter på helse og velvære kan en opplevelse av kontroll fungere som en buffer mot negative virkninger av høye jobbkrav og kan bidra til høyere jobbtilfredshet og bedre arbeidsevne hos de ansatte, forklarer Nielsen.

Lav kontroll over arbeidet er negativt

Ansatte som opplever at de har kontroll over beslutninger om eget arbeid, har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. De som forsker på arbeidsliv, ser at lav kontroll øker risikoen for ryggsmerter, psykiske plager og sykefravær. 

Kilde: Stami

– På grunn av de gunstige effektene jobbkontroll har, vil kontorløsninger som øker de ansattes opplevelse av kontroll, være et viktig arbeidsmiljøtiltak, legger han til.

Å jobbe i åpne arbeidsområder øker risikoen for å oppleve avbrudd og forstyrrelser.

En forklaring på forskjellene i oppfattet kontroll mellom cellekontorer og delte eller åpne landskap kan ifølge forskeren være dette: Distraksjoner og støy kan redusere opplevelsen av kontroll over arbeidssituasjonen og dermed konsentrasjon og flyt i arbeidet.

Cellekontorene forsvinner

Mange arbeidsplasser bygger om arbeidsområdene sine og fjerner cellekontor til fordel for åpne og aktivitetsbaserte løsninger.

– Resultatene våre viser at det å ivareta ansattes opplevelse av kontroll over arbeidsintensiteten og beslutninger, er viktig med hensyn til å opprettholde helse, trivsel og produktivitet når de flytter fra et cellekontor og ut i åpent landskap, påpeker Morten Birkeland Nielsen.

Noen arbeidsgivere må innføre åpne kontorarbeidsplasser. Han mener det er viktig at disse identifiserer og iverksetter tiltak som kan bidra til å opprettholde følelsen av kontroll hos de ansatte i den nye kontorsituasjon.

Forskeren peker på bruk av skillevegger, skrivebordsdelere, støyreduserende hodetelefoner og anledning til å bruke stillerom som noen mulige tiltak. Om slike tiltak vil gi like god opplevelse av kontroll som det de opplever på cellekontor, er imidlertid usikkert.

– Noen arbeidstakere trives rett og slett ikke med åpne kontorløsninger. Da bør arbeidsgivere vurdere muligheten til å la dem bli på cellekontor eller legge til rette for bruk andre arbeidsplasser, for eksempel hjemmekontor, foreslår forskeren.

I tillegg viser forskningen at endringsorientert ledelse kan bidra til å redusere negative effekter i overganger til nye kontorløsninger.

Må tilpasses de ansatte og oppgavene deres

Studien viser at oppfatningen av kontroll varierer innenfor de ulike kontorkategoriene. Det kan tyde på at noen ansatte klarer seg bedre enn andre i samme type kontorløsning.

– Alle kontorløsninger kan gi både gevinster og utfordringer. I det store og hele handler tilrettelegging av kontorløsninger om å ivareta ansattes behov slik at de kan utføre arbeidsoppgavene på en best mulig måte. I og med at vi alle har ulike preferanser og behov, finnes det neppe én kontorløsning som passer for alle, sier Morten Birkeland Nielsen.

Han legger til at virksomhetene bør vurdere egenskapene til de ansatte, men også samtidig analysere arbeidet og oppgavene deres, når de skal bestemme utformingen av arbeidsplassen.

Referanse:

Morten Birkeland Nielsen mfl.:  The contribution of office design to the appraisal of job control: A longitudinal studyScandinavian Journal of Psychology, 2023.

Om kontorstudien

Hva betyr kontorløsning som en årsak til opplevd jobbkontroll? Studien viser forskjeller i opplevd kontroll mellom grupper. Forskerne tok utgangspunkt i teorier om jobbdesign og sammenlignet ansatte i cellekontorer med ansatte i delte/åpne kontorer. De målte dessuten effekter på opplevd jobbkontroll blant ansatte som flytter fra ett kontordesign til et annet. Studien gikk over 48 måneder og inkluderer 3415 norske kontoransatte.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!

Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS