Tydelige krav til psykisk ledelse

For å bli bedre i sin lederfunksjon, trenger ledere i psykisk helsearbeid klare rolleforventninger, forskningsbasert praksis og å være en god kommunikator.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om studien

Målet med studien var å belyse hva lederen i psykisk helsearbeid trenger for å utvikle sin lederrolle. I analysen av de ti artiklene forskerne studerte, utkrystalliserte tre tema seg tydelig:

  • Klargjør rolleforventinger og utviklingsområder.
  • Anvende evidensbasert forskning i praksis for å implementere forbedringer og organisatoriske endringer innen psykisk helsevern
  • Er en god kommunikator som kan støtte, og myndiggjøre andre.

 

– Flere undersøkelser peker på betydningen av å være en tydelig leder også innenfor det psykiske helsevernet, sier førsteamanuensis Anne Lise Holm ved Høgskolen i Stord/Haugesund.

Hun har sammen med professor Elisabeth Severinsson ved Høgskolen i Vestfold, undersøkt hva forskningen sier om hva som kreves av en god leder innen det psykiske helsevernet.

– Ledere som betraktet seg selv som inspirerende hadde også de mest tilfredse pasientene, sier Holm.

Pasientene rapporterte om bedret livskvalitet der de ansatte beskrev sin leder som karismatisk, inspirerende og omtenksom.

Pseudoledelse

En annen undersøkelse viste at mange ledere brukte mye tid på det man kaller pseudoledelse, for eksempel ved å dekke opp for svikt hos de ansatte. Dette vil være med på å trekke krefter og oppmerksomhet bort fra det å være leder.

– Det er derfor viktig for en leder å sortere de oppgavene lederskapet innebærer, fortsetter professor Elisabeth Severinsson.

– Kanskje lederen skal konsentrere seg om de tre elementene som virkelig kan bidra til godt lederskap innen psykisk helsevern: forholdet til pasientene, teamarbeid og medarbeidernes ve og vel.

Personlig utvikling

Studier viser at det var av avgjørende betydning at lederen hadde fokus på pleiernes personlige utvikling for at organisasjonen skal nå sine mål.

En undersøkelse fra 2008 viser at de viktigste krav til en leder var å være lojal mot organisasjonens verdier og visjoner. En lojalitet der lederen aktivt engasjerer sine medarbeidere ved blant annet å fokuserer på konsekvenser og risiko.

– En annen undersøkelse viser dessuten at overgangen fra en klassisk institusjonsledelse til en modell der lege og sykepleier deler ansvaret kunne være en fordel, påpeker Holm videre.

– Dette selv om både leger og sykepleiere betraktet en lederstilling i en slik modell som bare passelig interessant. 

En antagelse var at overgang til en slik delt lederskapsmodell ville vekke motstand, men det var ikke tilfelle, ifølge forskerne.

En god kommunikator

Forbedret kommunikasjon, et team som er engasjert og sykepleieledelse ble i en undersøkelse oppfattet som deler av et klinisk ledelsesinitiativ.

– En annen undersøkelse viser at ledelse innen psykisk helsevern omfatter det å akseptere utfordringer som kan forbedre organisasjonen, lære av feil, engasjere medarbeidere i et arbeid mot felles mål, framelske samarbeid og bidra til myndiggjøring, opptre i samsvar med aksepterte mål og anerkjennelse av den enkelte og teamet om helhet, fortsetter Severinsson.

Studier viser at en leder innen psykisk helsevern må beherske en lang rekke områder for å kunne fylle rollen.

– De studiene vi har gjennomgått viser at der medarbeiderne oppfatter lederen sin som karismatisk og inspirerende, var pasientene mer tilfredse, forklarer Holm videre.

Dette har sammenheng med tenkningen omkring ”transformational leadership” som sier at ledelse er å inspirere, motivere, kommunisere og virkeliggjøre visjoner ved hjelp av andre.

Delt lederskap

Delt lederskap så ut til å fungere godt i alle undersøkelsene som forskerne studerte. Både leger og sykepleiere fant seg godt til rette, og kvaliteten på omsorgen så ut til å øke i slike avdelinger.

Et viktig element var å kunne utnytte forskning og erfaring innen lederskap i psykisk helsevern der lederen så det som sin oppgave å forbedre omsorgen for pasienten.

– Enkelte undersøkelser viser at et viktig aspekt var å øke samhandlingen mellom de ulike institusjoner innen psykisk helsevern, spesielt i en tid da mye av omsorg og behandling er blitt overført til kommunene, avslutter Severinsson.

– Her kreves at lederen er god til å samarbeide og kan forholde seg til et helt spekter av oppgaver, fra forbedret omsorg for pasientene til omsorg for de ansatte.

Referanse: 

Holm og Severinsson: The role of the mental health nursing leadership, Journal of Nursing Management, Volume 18 Issue 4 pages 463-471 May 2010, doi: 10.1111/j.1365-2834.2010.01089.x.

Powered by Labrador CMS