Vil ikke sykle selv om sjefen tilbyr lønn for det

Arbeidsgiveres tiltak for å få flere ansatte til å sykle til jobb, har ingen effekt, men bedre veiforhold kan få ansatte opp på sykkelsetet. 

Tiltak fra arbeidsgiver for å få ansatte til å sykle til jobb, har liten motiverende effekt. (Foto: Colourbox)

Slik ble studien gjort:

De ansatte som deltok ble plukket ut fra fire store bedrifter i Oslo-området innen energi-, bil-, og konsulentbransjen. 752 ansatte deltok, og var et representativt utvalg blant 18 000 ansatte. 

De ble spurt om en rekke konkrete tiltak fra arbeidsgivers side ville motivere dem til å begynne å sykle til jobben. De ble også spurt om grunner for hvorfor de ikke sykler.

Undersøkelsen er gjort ved utfylling av spørreskjema. 

Studien er støttet av GreeNudge og BI senter for samfunnsansvar.

Det er bra både for folkehelsen og miljøet om flere sykler til jobb, fremfor å kjøre bil eller bruke kollektiv transport. Trening forebygger også sykefravær, som koster penger både for bedriftene og samfunnet.

Likevel har ansatte liten tro på at bedriften kan påvirke flere til å sykle til jobb, viser en ny studie utført av seniorforsker og siviløkonom Caroline D. Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp ved Handelshøyskolen BI. 

- Ansatte har ikke stor tro på at det er noe særlig arbeidsgiver kan gjøre for å motivere dem til sykling, i følge våre funn, sier Ditlev-Simonsen.

Studien er publisert i juniutgaven av økonomitidsskriftet Magma.

Forskerne målte de ansattes holdninger til tiltak som er anbefalt og anerkjent for å motivere til sykling. Resultatene er basert på svar fra 752 ansatte ved fire store bedrifter i Oslo.

Det ble undersøkt i hvilken grad ulike tiltak fra arbeidsgivers side ville motivere de ansatte til å sykle til jobben.

Hjelper det å installere dusj på jobben eller å la sykkeltiden inngå i arbeidstiden? Eller syklet de ansatte mer hvis ledelsen gikk foran som et godt eksempel og syklet eller hvis det gikk an å låne sykkel på arbeidsplassen?

Nei, de fleste ansatte som ble spurt svarte at de ikke synes slike tiltak var viktige.

Caroline Ditlev-Simonsen. (Foto: Kyrre Haug)

- Sånn sett kan det virke lite hensiktsmessig for arbeidsgivere å igangsette sykkelmotiverende tiltak uten å ha gjennomført en grundig analyse blant sine ansatte, påpeker Ditlev-Simonsen. 

Slike tiltak vil ha minst innvirkning på dem man ønsker å nå, nemlig de som synes det er ukomfortabelt å sykle, viser studien. 

- Mest overraskende er det at selv ikke tilbud om sykling i arbeidstiden eller kilometergodtgjørelse anses som interessant, sier Ditlev-Simonsen. 

De ansatte er rett og slett  ikke så interessert i å bli veiledet på denne måten til å ta miljøhensyn, viser funnene.

Dårlige veiforhold

Hovedgrunnene ansatte oppga for ikke å sykle til jobben, var at det var for langt, dårlige veiforhold og at det var upraktisk. 

- De to første begrunnelsene kan ikke arbeidsgivere gjøre noe med, men det er et viktige innspill til myndighetene, sier Ditlev-Simonsen. 

Bedre sykkelfasiliteter er det tiltaket som scoret høyest blant ansatte for å motivere til sykling. Å sikre gode sykkelfasiliteter, som garderobe, dusj eller sykkelparkering, er altså noe konkret som arbeidsgiver kan bidra med, og som kan gjøre det mer praktisk å sykle, til en viss grad.  

Yngre mer positive

Det er riktignok forskjell blant ansatte. Noen tiltak vil sannsynligvis virke på noen ansatte, men ikke på andre. 

- Det er verdt å legge merke til at yngre generelt er mer positive til tiltak fra arbeidsgivers side, sier Ditlev- Simonsen. 

De som oppga at de ikke syklet på grunn av henting av barn og handling på veien til og fra jobb, mente de ville sykle mer dersom de kunne få regnet denne syklingen som del av arbeidstiden. 

- Men innføring av et slikt initiativ kan muligens oppleves som urettferdig for andre i bedriften, påpeker Ditlev-Simonsen. 

Miljøgulrøtter høres bra og lovende ut, men har ikke alltid ønsket effekt.

- Dette er viktig å merke seg når man arbeider med klimautfordringen, sier hun.

Hun mener studien viser at myndighetene må mer på banen for å endre folks adferd. Men strengere regler er ikke er like besnærende, legger hun til.

Indre motivasjon ser totalt ut til å avgjøre i hvilken grad vi sykler til jobben.  

Studien var ment å være todelt. Første del undersøkte hva de ansatte ønsket at arbeidsgiver gjorde for å motivere til mer sykling. Trinn to skulle så vurdere hvor god effekt tiltakene hadde hatt. Men siden det var så liten interesse fra de ansatte for at arbeidsgiver tok initiativ, ønsket ikke bedriftene å delta i fase to. 

Studien måler derfor bare hva de ansatte trodde ville motivere dem, men det er ikke nødvendigvis svaret på hva som faktisk vil motivere dem til å sykle mer.  

- Vi vet fra tidligere studier at vi ikke alltid er bevisst på hvordan vi blir påvirket. En stor del av våre beslutninger blir styrt av underbevisstheten, poengterer Ditlev-Simonsen. 

Referanse:

Caroline D. Ditlev-Simonsen m.fl: Hva tror de ansatte skal til for motivere til å sykle til og fra jobb?, Magma, 3/2014

Powered by Labrador CMS