- Helsetjenesten opptatt av diagnoser, ikke pasienter

Pasienter med flere diagnoser sendes ofte fra fagperson til fagperson, uten samordning i behandlingen. – Her må det inn mer forutsigbarhet og kontroll over egen fremtid, sier forsker.

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Fact: Click to add text

Det finnes ifølge undersøkelsen ingen felles forståelse av hvilken rolle pasienten skal spille i behandlingsløpet. Selv om det er en kjent sak at involvering i egen sykdom gir bedre helse. (Foto: Scanpix, Heiko Junge)

- Det mangler et system for å ta vare på pasientens behov over tid, på tvers av helsearbeider og organisasjon, sier lege og forsker Gro Berntsen ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Hun har ledet en undersøkelse som har gått i dybden på åtte sammensatte pasientforløp over tid. Målet for undersøkelsen har vært å finne ut av helsetjenestens utfordringer slik de oppleves av pasientene selv.

Blant pasientene var det både skrøpelig eldre med akutt sykdom, pasienter med diabetes, hjerte-kar/lunge-sykdom (kols), psykiske helseproblemer, kreft, barn med sammensatt sykdom og funksjonshemming, personer med en kombinasjon av rus og psykiske helseproblemer og postoperativt forløp.

Studien viser at behandlingsplaner på tvers av fag og instanser ikke følges opp. Ofte tar ingen ansvar for mangler i behandlingskjeden.

Gap mellom pasient og helsetjenesten

En helsearbeider kan gjerne ta fatt i et behov, men samme behov kan bli avvist eller bortforklart i neste ledd.

– Dette er inkonsekvent og uforutsigbart for pasienten, sier forskeren. Hun mener helsetjenesten er opptatt av diagnoser, ikke pasienter.

– Det ser ut til å være et stort gap mellom pasientens og helsetjenestens oppfatning av pasientens behov.

Pasienten skal leve med sine skavanker og vil ha hjelp til god egenmestring. Helsetjenesten på sin side ser diagnoser og er organisert for kortvarige, forbigående behov.

Involvering gir bedre helse

Ved langvarig sykdom er pasientens egeninnsats ofte viktig for å forebygge og forhindre forverring av sykdommen. Likevel tas ikke pasientens ressurser i bruk på en systematisk måte, viser undersøkelsen.

Helsetjenesten er opptatt av diagnoser, ikke pasienter, mener Gro Berntsen, forsker ved NST. (Foto: Jan Fredrik Frantzen)

– De fleste pasientene i vår undersøkelse opplevde at en konsekvent støtte til egen omsorg manglet. Det er uheldig. Vi vet at involvering i egen sykdom gir bedre helse, sier forskeren.

I undersøkelsen oppdaget forskerne at det ikke finnes en felles forståelse av hvilken rolle pasienten selv skal spille i behandlingsforløpet.

Slik mangel på kontinuitet kan være særlig vanskelig for dem som har langvarige og sammensatte behov for helsetjenester.

Skal prøve ut team

De spurte har møtt mange flinke helsearbeidere som gjør sitt beste. Kritikken går på selve systemet.

For å få mer samhandling og tverrfaglighet i helsetjenesten, må en endring til, mener forskeren.

– Pasientens behov for forutsigbarhet og kontroll over egen fremtid er viktig. Pasientsentrerte helsetjenesteteam som tar utgangspunkt i pasientens behov kan være en del av løsningen. Slike team skal prøves ut på Universitetssykehuset i Nord-Norge nå og skal bli spennende å følge. Kanskje er det slik helsetjenesten blir seende ut i fremtiden, sier Berntsen.

Referanse: 

Berntsen, Gro, m.fl.: Helsetjenesten sett fra pasientens ståsted - Pasientforløp ved langvarige og komplekse behov i Troms- og Ofoten, NST-Rapport 7-2014

Powered by Labrador CMS