Disse mennene taper på samlivsmarkedet

Jo tidligere i livet menn havner på kjøret, blir blakke eller syke, jo større er sjansen for at de som voksne forblir alene, uten partner eller barn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et stabilt parforhold virker positivt på livskvaliteten og helsa. Menn som tidlig faller utenfor, blir oftere enslige. (Foto: Colourbox)

− Den helt klare tendensen er at menn som faller utenfor økonomisk og helsemessig tidlig i voksenlivet, i større grad ender opp uten barn og samlivserfaring, sier Kenneth Aarskaug Wiik.

Han er sosiolog og forsker ved Statistisk sentralbyrå, og har gjennomført en analyse av hvordan lav sosioøkonomisk status, sykdom og narkotikabruk påvirker menns status på samlivsmarkedet.

− Det er forsket ganske lite på menn og familie. Hadde noen spurt hvilke menn som ender opp uten samboer og barn for bare noen år siden, hadde vi ikke kunnet si noe særlig, sier Wiik.

Havner utenfor

Han har analysert data fra spørreundersøkelsen Arbeid, livsstil og helse, som følger et utvalg unge voksne som var mellom 17 og 20 år i 1985, til de var godt over 40 i 2010.

– De av mennene som var uten barn og samlivserfaring i midten av 40-årene, hadde dårligere økonomi og helse samt høyere rusbruk enn de som hadde barn og samlivserfaring, forteller Wiik.

De som havnet utenfor tidlig i voksenlivet, hadde større risiko for å ende opp uten partner og barn.

– Det ser altså ut til å være noe som forfølger deg og som er vanskelig å bryte ut av, sier forskeren.

Mennene som led av angst eller depresjon hadde aller høyest sannsynlighet for å være uten noen som helst samlivserfaring når de var i midten av 40-årene.

De som hadde størst tilbøyelighet til å være barnløse, var menn med lav utdanning eller som misbrukte narkotika.

Ond sirkel

Kenneth Wiik. (Foto: Marte Mesna)

Funn fra tidligere studier har vist tydelige sammenhenger mellom å havne utenfor og familieetablering. Undersøkelser viser at menn sjeldnere begår lovbrudd og lever kriminelle liv når de får partner eller barn.

– Det er en ond sirkel, mener Wiik. – Utenforskap øker risikoen for fravær av samliv og barn, mens samliv og barn reduserer risikoen for utenforskap.

Flere studier har pekt på at parforhold og barn påvirker livskvaliteten positivt. Både norske og internasjonale studier viser at et stabilt parforhold har positive innvirkninger på helse, livskvalitet og livslengde for både kvinner og menn.

For menn er det å ha en partner særlig viktig for om de er lykkelige.

– For kvinner er både partner og barn viktig for lykkefølelsen, men i størst grad barn. I flere studier kommer partner ut som viktigere for menn enn for kvinner, sier han.

Familie har vært et kvinnespørsmål

Forskning på menn som familieindivider er relativt nytt, forteller Wiik.

– Det meste av familieforskningen som er gjort, har fokusert på kvinner. Familie har tradisjonelt blitt behandlet som et kvinnespørsmål, og dette var en tendens helt opp til 1990-årene, sier han.

– Det vi har forsket på tidligere når det gjelder menn og familieetablering, har nesten bare dreid seg om inntekt og utdannelse. Samlet sett vet vi fortsatt ganske lite om hva som er avgjørende for menns familieadferd, mener Wiik.

Av samme grunn vet forskerne lite om konkrete forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder faktorer som spiller inn på familieadferd og familieetablering.

− Men noen ting kan vi fastslå, sier Wiik.

– Tidligere norske studier viser at det for kvinnenes del er størst sannsynlighet for å bli barnløs dersom de har veldig høy utdannelse, men også større om utdannelsen er veldig lav, forteller han.

− For menn slår ikke høy utdannelse ut på samme måte, men lav utdannelse øker sjansen for barnløshet også for menn.

Vet lite om årsaker

Et overraskende funn i Wiiks undersøkelse handlet om nettopp utdanningsnivå.

– Det ser ut til at lav utdannelse faktisk økte sjansen for å ha samlivserfaring, forteller han.

– Til tross for at denne gruppen risikerer barnløshet mer enn andre. Dette var stikk motsatt av hva jeg forventet, sier forskeren.

− En mulig årsak kan være at disse mennene er tidligere ute med å gifte seg eller etablere sitt første samboerskap enn menn som tar høyere utdannelse.

Årsakene til disse tendensene er det forsket lite på, forteller Wiik.

– Det er stort rom for videre studier på dette området, og årsakssammenhenger vet vi lite om. Det kunne også vært interessant med studier som undersøker om disse mønstrene endres over tid. For eksempel er det mye som tyder på at sammenhengen mellom utdanning og samlivsinngåelse endres etter hvert som flere tar høyere utdanning, avslutter Wiik.

Referanse:

Kenneth Aarskaug Wiik: Får de kone og barn? Om marginaliserte menn og familieetablering, i antologien Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv, Gyldendal Akademisk, august 2013. Sammendrag

Powered by Labrador CMS