Søvnløs? Heldigvis trenger det ikke påvirke risikoen for hjertesvikt. (Foto: Monkey Business Images, Shutterstock, NTB scanpix)
Søvnløs? Heldigvis trenger det ikke påvirke risikoen for hjertesvikt. (Foto: Monkey Business Images, Shutterstock, NTB scanpix)

Er dårlig søvnkvalitet skadelig for hjertet?

Alvorlige søvnproblemer forbindes med hjertesvikt, men det ser ikke ut til at søvnproblemene i seg selv svekker hjertet.

Personer som lider av søvnløshet (insomni) sliter med å sovne. De våkner flere ganger om natta og gjerne tidlig om morgenen uten å klare å sovne igjen.

Flere studier har koblet søvnløshet til økt risiko for å utvikle hjertesvikt.

Svekkelser i funksjonen til venstre hjertekammer er blant de tidligste tegnene på hjertesvikt. Men i en ny studie basert på ultralydundersøkelser fra Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) fant ikke forskerne noen sammenheng mellom funksjonen til venstre hjertekammer og symptomer på søvnløshet hos friske nordtrøndere.

– Våre funn støtter dermed ikke en årsakssammenheng mellom insomni og hjertesvikt, sier NTNU-forsker Linn Beate Strand.

Lik hjertefunksjon med og uten insomni

Studien baserer seg på ultralydundersøkelser og spørreskjemadata fra totalt 788 kvinner og menn.

Insomni ble definert som å ha minst ett av disse symptomene flere ganger i uka: innsovningsproblemer, stadige oppvåkninger, tidlig oppvåkning og dagtrøtthet. Deltakerne ble gradert ut fra hvor mange av symptomene de rapporterte.

De som hadde symptomer på insomni, var mindre fysisk aktive, hadde lavere utdanning og var oftere røykere eller eksrøykere sammenlignet med dem som ikke hadde søvnvansker. Funksjonen til venstre hjertekammer var imidlertid like god både før og etter at forskerne hadde justert analysene for disse forskjellene.

– Vi så ingen sammenheng mellom redusert hjertefunksjon og antall symptomer på insomni. Dessuten var ingen av enkeltsymptomene hver for seg koblet til hjertefunksjonen. Det samme gjaldt etter at vi fjernet deltakere som oppgav at de snorket eller hadde søvnrelaterte pusteproblemer, sier Strand.

De fem ultralydmålene som ble benyttet i studien, er svært godt egnet til å oppdage selv små svekkelser i hjertefunksjonen. Forskerne ekskluderte også personer med kjent hjerte- og karsykdom, diabetes, lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. Det er derfor lite sannsynlig at søvnproblemene er et resultat av at deltakerne hadde kronisk sykdom da de ble undersøkt.

Utelukker ikke framtidige svekkelser

Insomni handler om søvnkvalitet og sier ikke nødvendigvis noe om søvnlengde, som i en annen ny studie er forbundet med risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom. Forskerne understreker også at studien ikke sier noe om hvor lenge deltakerne hadde hatt symptomer på insomni. Dermed kan den ikke si noe sikkert om en eventuell effekt av langvarige søvnvansker.

– Det er ikke utenkelig at deltakerne med insomni kan utvikle svekkelser i funksjonen til venstre ventrikkel på et senere tidspunkt. Dette må undersøkes nærmere i framtidige studier, sier Strand.

Samtidig fant forskerne en sammenheng mellom to av målene på ventrikkelfunksjon og insomni da de utvidet definisjonen på insomni til også å omfatte deltakere som oppgav symptomer innimellom.

– Det er uklart hvilken av disse definisjonene på insomni det er best å bruke. Det kan tenkes at de med symptomer på insomni mange ganger i uken har svekket hjertefunksjon, men at denne sammenhengen ble skjult da vi sammenliknet med en annen gruppe med potensielt nedsatt hjertefunksjon, nemlig de med slike symptomer bare innimellom, sier Strand.

Referanse:

Strand, L. B. mfl. Insomnia and left ventricular function – an echocardiography study. Scandinavian Cardiovascular Journal 1-19, 2016. Sammendrag

Powered by Labrador CMS