Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Torsken spiser det aller meste. Favorittmaten er lodde, men når det er lite lodde å finne, spiser torsken mer av sine egne.

Torsken er en kannibal som spiser sine minste

Forekommer kannibalisme i innhegninger i sjøen med villfanget torsk? Dette spørsmålet har nå Mattilsynet fått svar på. Forskerne sier at torsken går etter sine egne når den får mindre av livretten sin. Heldigvis er det lett å unngå at torsk spiser torsk.

Siden 1984 har norske og russiske havforskere undersøkt mageinnholdet til om lag 10 000 barentshavtorsk hvert år.

– Torsken spiser alt, sier havforsker Bjarte Bogstad.

Også sine egne.

De første leveårene spiser torsken plankton. Det går mest i raudåte og andre typer dyreplankton.

– Når torsken bikker 20-30 centimeter i to-treårsalderen, blir den en fiskespiser, sier Bogstad.

Torsken er langt ifra den eneste fisken som er kannibal. Mange andre fisk, som sei og lysing og andre torskefisk, spiser også sine mindre artsbrødre.

– I Barentshavet er det en god del overlapp mellom hvor vi finner stor og liten torsk.

De små torskene er mer stedbundne, mens de store torskene vandrer over store avstander. Og noen ganger vandrer de dit hvor småtorsken holder til.


Nød lærer sulten torsk å spise sine egne

Forskere har lenge visst at torsk spiser torsk, men nå har de sett et mønster i kannibalismen i Barentshavet. Det bekreftes av en studie fra 2019.

– Vi har funnet ut at når det er lite lodde, torskens favorittmat, går kannibalismen opp, sier Bogstad.

Han mener kannibalismen er en selvregulerende mekanisme.

– Hver torsk legger flere millioner egg. Det er måte på hvor mange småtorsk det er mat til i havet.

62 centimeter stor torsk inni torskemagen

Få torsk blir eldre enn 15 år, ifølge Bogstad, men den eldste torsken som er registrert i Barentshavet var 24 år, 40 kilo og 169 centimeter lang. Den ble tatt i 1940.

Torsken er stor i kjeften. Denne karen ble tatt under økosystemtoktet i Barentshavet høsten 2018.

– I 2018 var det noen som fanget en torsk som var 20 år gammel og veide hele 55 kilo, hvorav 14 kilo var rogn, sier forskeren.

Inni torskemagene har forskere funnet ganske store torsk.

– Rekorden er da vi fant en torsk på 62 centimeter inni magen til en torsk på 107 centimeter. Det er ganske rått, sier Bogstad.

Vanligvis spiser torsken bare byttedyr opp til rundt halvparten av sin egen lengde.

– Så torsken har en stor kjeft og stor kapasitet.

Må holde store og små fra hverandre

Mattilsynet ba nylig om innspill til et regelverk om levendelagring av torsk. Da var kunnskapen til Havforskningsinstituttet om kannibalisme aktuell.

Regelverket skal sikre at de som driver lagring av levende torsk vil sikre helsen og velferden til torsken.

– Vi mener at problemet med kannibalisme vil være minimalt ved levendelagring, så lenge stor og liten torsk holdes fra hverandre, sier Bogstad.

Referanser:

Ikke et problem når torsken lagres

I konklusjonen i høringsuttalelsen skriver havforskerne: « Det lille som finnes av litteratur, samt uttalelser fra forskere og næringsutøvere tyder på at kannibalisme ikke representerer et dyrevelferdsmessig eller økonomisk problem under mellomlagring og oppfôring av villtorsk over minstemål. Det er likevel klart at torsk spiser mindre torsk og at kannibalisme teoretisk kan forekomme, men da mellom individer der kannibalen gjerne er mer enn dobbelt så lang som byttet. Størrelsessortering av fisken over og under 4 kg (ca 76 cm) vil etter all sannsynlighet fjerne teoretisk mulighet for kannibalisme.»

Fakta om torsk – nordøstarktisk (skrei)

Torsk er en bunntilknyttet rovfisk, men i Barentshavet kan den i deler av året oppholde seg mye i de frie vannmassene. Ungfisk (0–2 år) spiser mye dyreplankton, mens fisk og bunnorganismer er viktigst for den eldre torsken.

Kilde: Havforskningsinstituttet, temasider om torsk

Bestilling av risikovurdering. Kannibalisme hos villfanget torsk i fangenskap. Havforskningsistituttet, 2020.

Rebecca E. Holt mfl.: Barents Sea cod (Gadus morhua) diet composition: long-term interannual, seasonal, and ontogenetic patterns. ICES Journal of Marine Science, 2019. (Sammendrag) Doi.org/10.1093/icesjms/fsz082

Powered by Labrador CMS