Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

– Våre funn bekrefter at det en sterk sammenheng mellom reintall og slaktevekter, sier Torkild Tveraa i NINA.
– Våre funn bekrefter at det en sterk sammenheng mellom reintall og slaktevekter, sier Torkild Tveraa i NINA.

Tidligere studie sådde tvil om sammenhengen mellom antall rein og vekten på dyra. Nå er den motbevist

Den nye studien bekrefter at mange rein i et område fører til at dyra blir mindre.

Bakgrunnen for den nye studien er at en forskergruppe ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020 gikk ut med at sammenhengen mellom slaktevekt og antall rein i et område er ubetydelig.

De sådde samtidig tvil om slaktevekt er et egnet mål på om reinen har tilgang på nok næring og dermed om forvaltningens regulering av reintallet i Finnmark har vært fornuftig.

Lav slaktevekt har nemlig vært et sentralt argument for å redusere antall rein i Finnmark.

Budskapet til NMBU-forskerne ble presentert i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Pastoralism.

Den nye studien som nylig ble publisert av forskere fra UiT Norges arktiske universitet og Norsk institutt for naturforskning (NINA), bekrefter imidlertid at slaktevekt og antall rein i et område henger nøye sammen.

Mange rein gir lav vekt på dyra.

Fremstilte egne analyser mangelfullt

– Vi ønsket å forstå hvorfor de kom til en annen konklusjon enn hva som har vært vist tidligere. Våre funn viser at NMBU-forskerne har gjennomført og fremstilt sine egne analyser så de framstår feil og mangelfulle, sier seniorforsker Torkild Tveraa i NINA.

NMBU-forskerne skriver at de har brukt det samme datasettet som Reindriftsforvaltningen, nå Landbruksdirektoratet, opprinnelig brukte da de vurderte sammenhengen mellom antall rein og vekten på slaktet.

Dette omfattet reinbeitedistrikter, siida/sijte, fra både Øst- og Vest-Finnmark.

I tillegg utvidet de datamaterialet fra kun å inkludere årene 1998–2000 til å omfatte alle år til og med 2012.

Utelot data fra Øst-Finnmark

– Det viser seg imidlertid at de har utelatt data fra Øst-Finnmark reinbeiteområde, sier Tveraa.

I den nye studien har forskerne fulgt den opprinnelige protokollen for inkludering av data, som omfatter reinbeitedistrikter, siida/sijte, både fra Øst- og Vest-Finnmark.

– Våre funn bekrefter at det er en sterk sammenheng mellom reintall og slaktevekter.

Fordreier fakta

Vitenskapelige artikler kan selvfølgelig også inneholde feil. Det som er spesielt med denne artikkelen, er at det var så mange feil og feiltolkinger.

Blant annet gir NMBU-forskerne også et inntrykk av at det som publiseres om rein i vitenskapelige journaler innen økologi, primært ser på effekter av reintetthet, mens klimaeffekter blir oversett.

– Faktisk er effekter av klima et av de feltene det forskes mest på når det gjelder rein, avslutter Tveraa.

Resultatene fra NMBU-forskerne inngikk i faggrunnlaget til i Stortingsmelding 32 (2016–2017) Reindrift Lang tradisjon – unike muligheter.

Referanse:

Audun Stien mfl.: Unfounded claims about productivity beyond density for reindeer pastoralism systems. Pastoralism, 2021. Doi.org/10.1186/s13570-021-00209-1

Andrei Marin mfl.: Productivity beyond density: A critique of management models for reindeer pastoralism in Norway. Pastoralism, 2020.

Powered by Labrador CMS