Stamcelleforskning verden rundt

Mange land er, tross intens debatt, i ferd med å liberalisere sine lover for å tillate bruke menneskelige embryo i stamcelleforskning. Forutsetningen er at forskerne utsettes for streng offentlig kontroll av arbeidet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Storbritannia er fortroppen når det gjelder europeisk stamcelleforskning. En lov fra 1990 gjør det tillatt for forskere å bruke, skape, og til og med klone embryoer til terapeutisk formål.

I Storbritannia var denne forskningen tidligere begrenset til arbeid for å forbedre teknikkene ved kunstig befruktning, men i slutten av 2000 utvidet britene dette til også å gjelde tilfeller hvor forskningen tilbyr betydelig håp for behandling av alvorlige sykdommer.

delta i debatten!

Hva mener du om forskning på stamceller? Klikk her for å delta i debatten.

Lager stamcellebank

Landets forskning på befruktede egg må godkjennes av Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), og det skal foreligge samtykke fra egg- og sæddonorene. Forskningen må skje innen 14 dager etter befruktningen har funnet sted, og det er ikke lov å tilbakeføre egget til kvinnen etter at det har vært forsket på det.

Det er ikke forbudt i Storbritannia å framstille befruktede egg til forskningsformål. Britene meldte i august i år at de hadde klart å skape sin første embryonale menneskelige cellelinje, og Europas første stamcellebank er på vei. Reproduktiv kloning er forbudt.

Få land regulerer embryoforskning

Lovgivningen i forskjellige europeiske land varierer mye når det gjelder embryoforskning. I Frankrike, hvor abortlovgivningen er liberal, og in vitro befruktning (IVF) er vanlig, er embryoforskning forbudt ved lov.

Selv om nesten alle europeiske land har abortlovgivning, har bare sju av 15 land i EU lover som regulerer embryoforskning.

Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin tar ikke standpunkt til forskning på befruktede egg.

Ikke terapeutisk kloning?

Konvensjonen inneholder derimot en bestemmelse om at når nasjonal lov tillater forskning på befruktede egg, skal den sikre tilstrekkelig beskyttelse av det befruktede egg. Artikkelen inneholder videre et forbud mot å fremstille befruktede egg kun for forskningsformål.

Dette har virket som en fornuftig begrensning fordi embryoforskning hovedsakelig har vært knyttet til teknologier innen reproduksjon, og forskere fikk eksperimentere med overtallige embryoer.

Men det virker ikke som dette forbudet er forenlig med forskning på embryonale stamceller som er laget ved hjelp av kjerneoverføring (terapeutisk kloning).

Hva med stamcellelinjer?

I EUs regulativ om lovbeskyttelsen av bioteknologiske oppfinnelser, blir bruken av embryoer til industrielle og kommersielle formål oppfattet som oppfinnelser det ikke skal være mulig å ta patent på.

Det stilles spørsmålstegn ved om dette forbudet er i takt med patenteringen av kultiverte stamcellelinjer.

European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), rådgivende komité for Europakommisjonen, Europaparlamentet og Ministerrådet i EU, anbefaler ikke et forbud mot å gi offentlige midler til embryoforskning.

Holdt på å blokkere 6. rammeprogram

Den europeiske debatten om embryoforskningen holdt på å blokkere lanseringen av EUs 6. rammeprogram i høst, fordi Irland, Italia, Tyskland og Østerrike ikke ville være med på å støtte finansieringen av forskning på embryonale stamceller med EUs penger.

Til slutt ble man enige om at EU skal subsidiere forskning som involverer humane stamcellelinjer, så lenge disse linjene allerede eksisterer. Det er ellers et moratorium på forskning som involverer nye stamcellelinjer. Denne situasjonen vil vare til slutten av 2003, og terapeutisk kloning vil ikke få støtte innenfor EUs 6. rammeprogram (2002-2006).

Tillatt i andre nordiske land

I Sverige, Danmark og Finland tillates forskning på befruktede egg, og ingen av landene har noen særskilt lovgivning på terapeutisk kloning.

Felles for lovgivningen i disse landene er at forskning på embryo må skje innen 14 dager etter at egget er befruktet, ikke medregnet den tida egget er frosset ned. Etter 14 dager skal egget ødelegges. Befruktede egg som har vært gjenstand for forskning kan ikke tilbakeføres til en kvinne.

Det kreves samtykke fra både egg- og sæddonor. I Danmark må en forskningsetisk komité godkjenne forskningen, mens sentrale myndigheter står for godkjenningen i Finland.

Sverige utreder terapeutisk kloning

Sverige har ingen særskilt lovregulering av terapeutisk kloning, og det svenske Vetenskapsrådet mener dette kan være etisk forsvarlig dersom det er underlagt regler om statlig kontroll, og et klart forbud mot reproduktiv kloning.

En komité er nedsatt blant annet for å utrede om omstendighetene rundt somatisk kjerneoverføring kan utformes slik at de blir etisk akseptable. Komitéen skal komme med lovforslag.

I Danmark er forskning på befruktede egg tillatt for å utvikle ulike metoder for kunstig befruktning og preimplantasjonsdiagnostikk. Reproduktiv kloning er ikke tillatt. Det er lov å importere embryonale stamceller for å forske på terapeutiske muligheter.

Tyskland sier nei

I Tyskland sa forbundsdagen nei til terapeutisk kloning sommeren 2000. I dag er landet et av de mest tilbakeholdne i Europa med å tillate forskning på humane embryoer, men i sommer sa landet likevel ja til å tillate import av embryonale stamcellelinjer.

Andre land med forbud er Østerrike, Tyskland, Irland og Norge. I Frankrike og Belgia er forskning på embryo forbudt, men nye lovforslag som tillater forskning på embryonale stamceller er under utarbeidelse.

Mange land mangler lover

I Europa er det bare Danmark og Storbritannia som tillater at man lager embryoer kun til forskningsformål.

I Danmark, Finland, Ungarn, Spania, Sverige og Storbritannia er forskningen på menneskelige embryo lovregulert.

Nederland og Portugal har lovgivning under forberedelse, mens land som Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Hellas, Italia, Polen; Slovenia, Sveits og Tyrkia ikke har noen lovgivning.

Private forskere gjør som de vil i USA

I USA er offentlig finansierte forskere under streng kontroll, mens privat finansierte forskere kan gjøre mer eller mindre som de vil.

Det finnes ikke et felles føderalt regelverk som forbyr terapeutisk kloning eller forskning på embryonale stamceller, men det finnes noen reguleringer av hvilke formål som kan støttes av offentlige føderale midler.

Bush-admininstrasjonen bestemte i fjor at føderale midler bare skal kunne brukes til forskning på embryonale stamcellelinjer som oppfyller visse kriterier.

Tillater gamle stamcellelinjer

For det første må stamcellene ha vært isolert fra det befruktede egget før 9. august 2001, og de må være hentet fra befruktede egg som var overtallige etter behandling med kunstig befruktning.

Videre kreves det informert samtykke til donasjonen av egget, og at donasjonen ikke gir donor noen økonomiske fordeler. National Institutes of Health (NIH) har laget en oversikt over stamcellelinjene som fyller disse kriteriene. Disse kan du lese mer om her.

I Canada får forskerne lov til å avlede nye linjer av stamceller fra embryo som er til overs etter fruktbarhetsbehandling, eller fra vev fra aborterte fostere. Landet forbyr terapeutisk kloning.

Debatt i Australia

I Australia er det lov å forske på forskning på importerte stamcellelinjer. Det var også forventet at det skulle bli grønt lys for forskning på overtallige menneskelige embryo i forrige uke.

Underhuset godkjente i September - etter het og hissig debatt - en lov som ville tillate at rundt 70 000 overtallige embryo laget for in vitro befruktning blir brukt i stamcelleforskning. Lovforslaget gikk så til overhuset, hvor debatten har vært like intens, og avgjørelsen er nå utsatt til Desember.

Israel, Kina og Japan

I Israel er det tillatt å avlede menneskelige embryonale stamceller fra overtallige embryoer fra kunstig befruktning. Israelske forskere har for eksempel klart å dyrke hjerteceller fra embryonale stamceller. I 1999 ble det vedtatt en lov som forbyr terapeutisk kloning i fem år.

I Kina pøser man forskningsmidler inn i regenerativ medisin - stamcelleforskning og terapeutisk kloning inkludert, selv om det offisielle standpunktet er at forskning på embryonale vev er forbudt. Kinesiske institusjoner er svært aggressive på mange områder av genetisk forskning, og lovreguleringen er noe avslappet.

I Japan tillater man forskning på embryonale stamceller som er avledet fra overtallige egg fra prøverørsbefruktning. Forskning på terapeutisk kloning er forbudt på religiøst grunnlag.

Lenker:

EU: Oversikt over gjeldende og planlagt regelverk om forskning på humane embryonale stamceller
Rådgivende organ i EU European Group on Ethics in Science and New Technologies
Britisk godkjenningsinstans:Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA)
Europakommisjonen: Stamceller
USAs National Institutes of Health:Stem Cells

Powered by Labrador CMS