Veien til superinnsats

Å legge til rette for at ansatte uoppfordret tar i et ekstra tak og yter superinnsats, er faktisk mulig. Det viser ny BI-studie av ansattes opplevelser av kurs og opplæringstilbud i regi av egen arbeidsgiver.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten ni av ti norske bedrifter (86 prosent) tilbyr sine ansatte muligheten til å delta på ulike typer kurs, trenings- og opplæringstiltak.

For fire år siden ble det anslått at norske bedrifter brukte nærmere 18 milliarder kroner på ulike trenings- og opplæringstiltak for ansatte.

Og det brukes ikke mindre i dag.

Til tross for omfanget av denne satsningen, vet vi paradoksalt nok lite om hva bedriftene får igjen for denne formidable investeringen i kompetanseutvikling.

Ansattes opplevelser

Doktorgradsstudent Anders Dysvik og professor Bård Kuvaas ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en omfattende studie blant 343 kursdeltakere fra et bredt utvalg norske bedrifter og offentlige organisasjoner.

BI-forskerne ønsket å kartlegge de ansattes opplevelse av mulighetene til å delta på ulike trenings- og opplæringstiltak i regi av egen arbeidsgiver.

De var spesielt opptatt av finne ut om ansatte som hadde positivt inntrykk av bedriftens kurs- og opplæringstilbud, faktisk leverte bedre arbeidsprestasjoner, om de var mer villige til å yte en ekstra innsats for bedriften. Og; om det førte til at den ansatte i mindre grad tenkte på å skaffe seg ny jobb.

Positiv sammenheng

Anders Dysvik.

Studien viser at det bare er en svak, positiv sammenheng mellom opplevde muligheter for opplæring og de ansattes arbeidsprestasjoner og vilje til å ta i et ekstra tak (ekstrarolleatferd).

Forskerne har kontrollert for en rekke forhold, blant annet de ansattes utdanningsnivå, stillingserfaring, tidligere deltakelse på kurs og opplæring i regi av egen arbeidsgiver, og om deltakelsen er frivillig eller obligatorisk.

Gode opplevde muligheter til videreutdanning bidrar samtidig til å redusere den ansattes intensjon om å se seg om etter en ny arbeidsgiver (turnover-intensjon).

Etter å ha tatt hensyn til de ansattes indre motivasjon, er det en sterk positiv sammenheng mellom opplevde muligheter for opplæring og indre motivasjon.

Gode muligheter øker motivasjonen

Det er ikke lenger noen signifikant sammenheng mellom opplevde muligheter for opplæring og de ansattes arbeidsprestasjoner og ekstrarolleatferd. Sammenhengen mellom opplevde muligheter for opplæring og turnoverintensjon reduseres kraftig.

Resultatene av studien peker derfor i retning av at gode opplevde muligheter for opplæring kan føre til økt indre motivasjon blant ansatte.

Det er igjen sterkt positivt relatert til arbeidsprestasjoner og ekstrarolleatferd, og sterkt negativt relatert til turnoverintensjoner.

Indre motivasjon er avgjørende

Studien gir derfor ytterligere støtte til resultater fra tidligere forskning Kuvaas har gjort, som viser hvor viktig ansattes indre motivasjon kan være for forholdet mellom satsning på ulike HR-tiltak, og hva man kan forvente å få ut av slike satsninger.

Dysvik og Kuvaas er i sin studie opptatt å finne ut hva de ansattes motivasjon betyr for effekten av ulike trenings- og opplæringstiltak, og ser spesielt på ansatte som har en høy grad av indre motivasjon.

Et annet interessant funn i studien, er at ansatte som har både en positiv opplevelse av mulighetene for opplæring og som samtidig er høyt indre motiverte, viser økt grad av ekstrarolleatferd overfor sine kolleger.

Det betyr at de uoppfordret vil hjelpe sine kolleger, og i sterkere grad er villig til å ta i et ekstra tak for bedriften.

Ekstraordinære prestasjoner

- Det er ikke mulig å betale seg til slik ekstrarolleatferd.

- Denne studien viser imidlertid at det mulig å legge til rette for å få de ansatte til å yte ekstra gjennom en kombinasjon av gjennomtenkt jobbdesign og å tilby ansatte muligheter for opplæring som oppfattes som verdifulle og relevante, sier Dysvik og Kuvaas.

BI-studien viser at dersom bedriften tilbyr muligheter for opplæring som oppleves som relevante blant de ansatte, har det en positiv påvirkning på den ansattes indre motivasjon.

En rekke studier foretatt av Kuvaas blant over 11 000 arbeidstakere viser at indre motiverte ansatte leverer bedre arbeidsprestasjoner og er villige til å ta i et ekstra tak uten å bli oppfordret til det.

De vil i mindre grad gå rundt og se seg om etter ny jobb (har lavere turnover-intensjon). Og da er organisasjonen inne i en god, prestasjonsfremmende og lønnsom sirkel.

- Ansatte som opplever at organisasjonen har gjort noe godt for deg, vil gi noe tilbake. Det resulterer i ekstraordinære prestasjoner.

Kurs alene ikke nok

- Det er ikke tilstrekkelig å legge til rette for gode trenings- og opplæringstiltak for å få de ansatte til å prestere bedre. Bedriften må samtidig se hva den kan gjøre for å bidra til høy grad av indre motivasjon hos sine ansatte, fremholder Dysvik.

Ansatte som ikke er indre motiverte, kan også ha en positiv opplevelse av å delta på kurs- og opplæringstiltak.

Men det gir ikke nødvendigvis bedre arbeidsprestasjoner, og fører ikke til at den ansatte er villig til å yte noe ekstra.

Referanse:

Dysvik, Anders og Kuvaas, Bård (2008): The relationship between perceived training opportunities, work motivation and employee outcomes, (forthcoming i International Journal of Training and Development). Studien presenteres på den årlige Academy of Management-konferansen i Anaheim, California i august 2008.
 

Powered by Labrador CMS