Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sykehuset Innlandet HF - les mer.

En studie viser hvor sterkt helsepersonell opplever at demens påvirker pasientene. Demens er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen som fører til tap av intellektuelle evner og endret adferd.

– Personer med demens har lav livskvalitet

Helsepersonell ved sykehjem som jobber med personer med alvorlig demens mener at de syke har svært lav livskvalitet. De vurderer tilstanden som verre enn å være død.

Det kommer frem i en forskningsrapport utgitt av Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet. De har undersøkt spørsmålet: Hvordan opplever helsepersonell at demens påvirker de som rammes?

Hva er livskvalitet?

Livskvalitet er et begrep som kan romme mye forskjellig. Det kan handle om å være frisk og ved god helse. Det handler også om å oppleve glede, mening, velvære, vitalitet, tilfredshet, trygghet og tilhørighet.

Livskvalitet kan også handle om å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement.

(Kilde: Aldring og helse og Store norske leksikon)

Forskningsleder Sverre Bergh tror pleiernes vurdering mer er et uttrykk for en redsel for selv å få demens.

Fulgte sykehjemsbeboere i fem år

Forskningsprosjektet REDIC-Sykehjem er en del av prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens som ble initiert av Helsedirektoratet i 2015 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Initialene REDIC er fra den engelske prosjekttittelen Resourse use and disease course in dementia.

Målet var å kartlegge det kliniske forløpet på sykehjemmet, dødelighet og helserelatert livskvalitet.

I 2018 kom rapporten som så på de tre første årene av studieperioden, mens den rapporten som omtales her, dekker hele femårsperioden og ser på hva som kjennetegner beboere som lever i 60 måneder eller lengre etter innleggelse på sykehjem.

Dette er hovedfunnene:

  • Personer som bor lenge på sykehjemmet var yngre, oftere kvinner, og både kroppslig og kognitivt ( hjernebaserte ferdigheter) friskere ved innleggelse enn de som ikke gjør det.
  • Personer som lever lenge på sykehjem, har behov for mer en-til-en pleie ved innleggelse enn andre, men det jevnet seg ut etter det første året.
  • Om lag hver tredje sykehjemsbeboer dør i løpet av ett år.
  • Personer som lever lenge på sykehjem bruker ikke mer ressurser per år innlagt, men bruker mer ressurser totalt på grunn av lang innleggelse.
  • Helsepersonell vurderer at personer med alvorlig demens har svært lav helserelatert livskvalitet.

Data fra 969 pasienter ved 47 sykehjem

Forskningsprosjektet REDIC-Sykehjem er et samarbeid mellom Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest og avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus.

Forskerne og helsepersonell i prosjektet har fulgt en gruppe med 696 sykehjemsbeboere fra innleggelse på sykehjem over en periode på fem år. Data er samlet inn fra 47 sykehjem i fylkene, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Hordaland.

Referanse:

Corinna Vossius mfl: Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC). Sluttrapport. Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom Sykehuset Innlandet, 2020.

Powered by Labrador CMS