Personlighetsforstyrrelser syvdobler risikoen for uføretrygd, viser en norsk undersøkelse. Angst og depresjoner øker til sammenligning risikoen 3,5 ganger. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Utrygge personer blir uføretrygdet

Usikre og utrygge mennesker blir uføretrygdet. Uærlige og manipulerende mennesker blir i arbeidslivet, viser ny norsk undersøkelse. 

Personlighetsforstyrrelser

Mellom 10 og 15 prosent av befolkningen har så avvikende personlighetstrekk at det er snakk om en personlighetsforstyrrelse, mener eksperter på området.

Er du for eksempel en svært innesluttet og usikker person kan du diagnostiseres med en «avhengig personlighetsforstyrrelse».

Årsaken til personlighetsforstyrrelser er dels genetiske og dels psykologiske eller sosiale (miljø).

Personlighetstrekkene må avvike klart fra det som er vanlig. Personen vil som oftest selv oppleve problemer i sosiale sammenhenger. Ofte opplever personen også subjektiv lidelse.

Personlighetsforstyrrelser kan også være en betydelig belastning for pårørende, venner og arbeidskolleger.

Det er vanlig å skille mellom ti ulike personlighetsforstyrrelser. Du finner mer om disse hos Wikipedia og i Store norske leksikon.

Klassifiseringen av personlighetsforstyrrelser er endret internasjonalt. Det som tidligere ble betegnet som psykopati, kalles nå antisosial personlighetsforstyrrelse.

Noen personlighetsforstyrrelser kan ligne andre psykiske lidelser. For eksempel ligner schizotyp forstyrrelse på den psykiske lidelsen schizofreni.

En person kan ha flere personlighetsforstyrrelser samtidig.

Selv om de fleste forstyrrelser er varige, er det vanlig at de blir mindre markerte eller dramatiske når personen blir eldre.

Særlig de lettere typene som unnvikende, avhengighetspreget og tvangspreget personlighetsforstyrrelse lar seg behandle. Behandling kan blant annet være å lære mestrings- og problemløsningsstrategier. Noen har nytte av legemidler.

Ved alvorlige personlighetsforstyrrelser kan det være nødvendig med behandling i institusjon.

(Kilder: Folkehelseinstituttet, SNL, Wikipedia)

Vi har alle ulike personligheter og personlighetstrekk.

Når et personlighetstrekk er så sterkt avvikende at det skaper vanskeligheter for personen det gjelder eller for omgivelsene, snakker psykologer og leger om at vedkommende har en personlighetsforstyrrelse. Personlighetsforstyrrelser kan føre til store sosiale, psykiske og økonomiske problemer.

En undersøkelse av unge voksne nordmenn viser at personer med en personlighet som gjør dem usikre og innesluttede, eller gjør at de har ustabile følelser, har langt høyere risiko for å bli uføretrygdet enn andre.

På den annen side har personer med uærlige og manipulerende personlighetstrekk, bare halvparten så høy risiko for å bli uføretrygdet som gjennomsnittet i befolkningen.

Undersøkelsen er basert på diagnostiske intervjuer med 2770 nordmenn i alderen 19 til 36 år. Disse intervjuene ble gjort i 1999 til 2004. De påfølgende ti årene registrerte forskerne nye tilfeller av uføretrygdede. 

Overraskende sterk sammenheng

– Veldig få i Norge uføretrygdes med en personlighetsforstyrrelse som begrunnelse, forteller lege Kristian Østby.

– Likevel er det overraskende sterk sammenheng mellom nettopp personlighetstrekk og uføretrygd.

Kristian Østby er også en av forskerne bak denne undersøkelsen, som er utført for Folkehelseinstituttet i Oslo.

Ti ulike personlighetsforstyrrelser

Når et personlighetstrekk er så sterkt avvikende at det blir et problem for den som har det eller for mennesker i omgivelsene, så kaller leger og psykologer det en personlighetsforstyrrelse.

Helsemyndighetene har delt personlighetsforstyrrelsene inn i 10 ulike typer.

Denne norske undersøkelsen viser at personlighetstrekkene som særlig øker risikoen for uføretrygd, er emosjonelt ustabile (også kalt borderline), schizoide (sterkt tilbaketrukne personer) og avhengige personlighetstrekk (viljesvake personer).

– Det vi fant, var at særlig personer med et svingende følelsesliv, personer med ustabile relasjoner til andre, og personer som er svært innesluttede og sosialt usikre, har økt risiko for uføretrygd, forteller Østby.

Syvdoblet risiko

Har du et så sterkt personlighetsavvik at det er snakk om en personlighetsforstyrrelse, så er risikoen for at du også er uføretrygdet hele syv ganger så høy som i befolkningen ellers.

– Vi ble overrasket over denne sterke sammenhengen mellom personlighetstrekk og risiko for uføretrygd, sier Østby.

Risikoen for uføretrygd ved personlighetsforstyrrelser er faktisk dobbelt så høy som den er for mennesker med angstlidelser og depressive lidelser, har forskerne funnet.

Personer med manipulerende og uærlige personlighetstrekk har bare halvparten så høy risiko for å bli uføretrygdet som resten av befolkningen, fant forskerne i denne undersøkelsen av nesten 3000 nordmenn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Antisosiale personer

– Men vi fant også noe annet som overrasket oss, forteller Østby.

– At personer med manipulerende og uærlige personlighetstrekk har lavere risiko for å bli uføretrygdet enn befolkningen for øvrig, hadde vi ikke trodd på forhånd.

Kristian Østby sier til forskning.no at han som allmennpraktiserende lege ellers drar godt kjensel på disse undersøkelsesresultatene fra praksisen sin:

– Mange som blir uføretrygdet, er ensomme mennesker med lav selvtillit eller dårlige mestringsstrategier.

– Det antydes ofte at trygdesvindel er svært utbredt, og at mange uføretrygdede lurer til seg trygd. Men våre funn stemmer ikke overens med en slik virkelighetsbeskrivelse. Tvert i mot ser det ut til at de uføretrygdede som gruppe er mindre uærlige og manipulerende enn andre.

Legen mener dette er viktig å ta med seg i den politiske debatten om uføretrygd.

Kunnskap for leger og for Nav

Når fastleger i dag søker om uføretrygd sammen med en pasient, er det ofte på grunnlag av mer eller mindre uklare diagnoser knyttet til muskel- og skjelettlidelser, eller på grunnlag av angst og depresjonslidelser.

Nesten ingen får uføretrygd med utgangspunkt i en personlighetsforstyrrelse.

– Når vi nå har påvist hvor sterk sammenheng det er mellom visse personlighetstrekk og uførhet, så bør det få både oss leger, Nav og politikere til å bli mer oppmerksomme på nettopp denne sammenhengen. Ofte blir ikke personlighetsforstyrrelser diagnostisert i dag. Det er også viktig å huske på, sier Kristian Østby.

 

Referanse:

K.A. Østby (red.): Personality disorders are important risk factors for disability pensioning, PubMed 2014

Powered by Labrador CMS