Det å se på bilder sammen med andre kan hjelpe deprimerte, demente eldre like godt som trening. Men det er ikke sikkert at det verken er de sosiale eller fysiske aktivitetene som gjør dem friskere. (Foto: Christoffer Relander/Maskot)

Demente eldre blir mindre deprimerte med gruppeaktiviteter

Eldre demente som fikk trene eller se på bilder sammen ble mindre deprimerte. Det kan være det sosiale samværet som hjelper, sier svenske forskere. Men bedringen kan også skyldes mye annet, mener norsk forsker.

Demente eldre er ofte deprimerte. Åtte av ti som bor på norske sykehjem har demens, ifølge Helsedirektoratet, og mange av dem har symptomer på depresjon.

Medisiner er ikke alltid løsningen. De kan gi høyere risiko for bivirkninger når du er gammel og syk, og demente eldre på lykkepiller faller oftere. Noen studier antyder også at antidepressiva ikke virker så godt på eldre med demens.

Hva annet kan man gjøre for denne gruppa?

Svenske forskere ville teste om trening virker, og kanskje enda bedre enn andre typer aktiviteter.

De delte 186 demente over 65 år som bodde på institusjon tilfeldig inn i to grupper og ga dem en fysisk intensiv eller stillesittende aktivitet i 45 minutter annenhver hverdag i fire måneder.

– Svak studie

Siren Eriksen ved Aldring og helse. (Foto: privat)

I begge gruppene fikk de deprimerte det bedre. De hadde færre depressive symptomer idet opplegget var ferdig, og selv tre måneder etter at det var slutt.

Men forskerne fant ingen forskjeller i effekt mellom gruppetrening og sosiale aktiviteter som å samtale, synge eller å bli lest høyt for.

Dermed kan det like gjerne være det å gjøre noe sammen med andre som hjelper på depresjonen, tror de. Det er mindre viktig hva du gjør.

– Tidligere studier har vist at personer med demenssykdom på institusjon kan ha få sosiale interaksjoner, noe som kan ha en negativ innvirkning på hvordan man har det. De positive effektene av aktivitetene kan derfor komme av det sosiale samværet, men det trengs flere studier for å bekrefte dette, sier forsker Gustaf Boström i en pressemelding.

Men det å si at både sosiale aktiviteter og fysisk aktivitet hjelper mot depresjon er nok en litt for kjapp konklusjon ut fra denne studien, mener Siren Eriksen ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Boström og kollegene har nemlig ikke sammenlignet med eldre demente som levde sine vanlige liv uten noen spesielle aktiviteter.

– Det er en stor svakhet ved studien, sier forskeren.

Hun skulle dessuten gjerne sett at forskerne oppga hvilke depressive symptomer som ble bedre med fysiske og sosiale aktiviteter. Depresjon hos demente kan skyldes både endringer i hjernen og de psykiske belastningene ved å få sykdommen. Diagnosen består av mange ulike symptomer. Noen kan bli mindre plagsomme med fysisk aktivitet, andre med sosiale aktiviteter.

Ensom og isolert

Eriksen tror likevel at sosiale aktiviteter kan hjelpe demente som har depressive symptomer. Sammen med kolleger har hun nylig gått gjennom studier der personer med demens er intervjuet. Mange sier at de opplever tap av kontroll og å miste det sosiale fellesskapet med menneskene rundt seg.

– De sliter med at de føler seg ensomme. De savner sosiale relasjoner, og de føler at de blir stengt ute. Mange sier at det er godt for dem å være sammen med andre personer med demens, noen som er i samme situasjon som dem, sier Eriksen.

Får eldre demente så lite oppfølging til vanlig at det hjelper bare å få en samtale med andre noen ganger i uka?

– Jeg tror det varierer veldig hva slags sosial stimulans personer med demens som bor på sykehjem får. Det er også avhengig av hva pårørende gjør. De er veldig flinke på mange institusjoner. Men jeg er redd for at mange personer med demens nok blir sittende veldig passive.

Trenger mye hjelp

Funnene til de svenske forskerne er i tråd med norsk forskning som tyder på at musikk kan hjelpe deprimerte demente, selv om heller ikke denne studien sammenligner med en gruppe uten musikkaktiviteter. De stemmer også overens med andre studier som ikke finner noen forskjeller mellom trening og andre typer aktiviteter.

Men for eldre uten demens virker trening, ifølge studier de svenske forskerne viser til. Kanskje fordi treningen bidrar til at de blant annet får et bedre funksjonsnivå, som å bli i bedre fysisk form og å bli mer selvstendige i daglige gjøremål. Det kan hende at de demente eldre ikke blir det.

I denne svenske studien hadde i hvert fall de deprimerte oftere problemer med balansen og måtte ha hjelp til å bli flyttet eller å kle på seg. Selv om de fikk øvelser som skulle etterligne hverdagslige utfordringer som det å reise seg fra en stol.

– Bør spørre pårørende

Hvordan fant forskerne ut hvem som var deprimerte? De eldre ble intervjuet ved hjelp av skjemaer som forskerne mener fungerer godt for å fange opp depresjon hos demente. I tillegg så de på pasientjournalen og medisinbruk. Dersom de eldre allerede gikk på antidepressiva da de ble med i studien, ble de regnet som deprimerte uansett. Depresjonen ble gradert som mild, moderat eller alvorlig.

Siren Eriksen mener forskerne burde supplert med informasjon fra pårørende eller andre som kjenner de eldre godt. Det kan være vanskelig å gjøre intervjuer med svært demente.

Hun synes dessuten det er underlig at spesialisten som skulle vurdere om de demente hadde en depresjon ikke selv snakket med pasientene, men bare så på informasjonen andre hadde samlet.

Ikke sikre svar

Det er en mulighet for at de eldre ville blitt mindre deprimerte over tid uansett. Deltakerne nærmer seg gjennomsnittet etter hvert. De som var minst deprimerte, ble nemlig mer deprimerte etter fire og sju måneder, mens de som hadde mange symptomer, altså fikk det bedre.

Depresjoner svinger over tid, og det kan ha skjedd mye annet i livene deres enn at de deltok på disse aktivitetene. Uansett må det flere studier til før forskerne kan slå fast hva som hjelper de eldre.

Referanse:

Gustaf Boström mfl: Effects of a high-intensity functional exercise program on depressive symptoms among people with dementia in residential care: a randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, online 7. desember 2015. DOI: 10.1002/gps.4401

Inngår i doktoravhandlingen til Gustav Boström: Depression hos äldre människor med och utan demenssjukdom: icke-farmakologiska interventioner och associationer mellan psykofarmaka och död. Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinska fakulteten, Umeå universitet 2016.

Powered by Labrador CMS