Store sykehusforskjeller

Et stort flertall av sykepleiere er fornøyd med jobben sin. Men når de beskriver organisasjonen de arbeider i og kvaliteten på utført arbeid, er det store forskjeller mellom sykehusene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Fakta om undersøkelsen

 • Surveyundersøkelse blant sykepleiere gjennomført høsten 2009 i tolv europeiske land
 • Tar opp arbeidsmiljø, arbeidstrivsel, slutteplaner, kvalitet og sikkerhet, beskrivelse av arbeidsmengde og aktiviteter på siste vakt, alder, kjønn, erfaring, inn- og utvandring
 • Informasjonen er samlet inn fra 35 norske sykehus.
 • 5455 sykepleiere i Norge besvarte spørreskjemaet.
 • Svarprosent: 57
 • Norsk Sykepleierforbund tok initiativet til norsk deltakelse og inviterte Kunnskapssenteret til å være ansvarlig for forskningsdelen av den norske undersøkelsen.

Det viser foreløpige norske tall etter en omfattende europeisk spørreundersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført i tolv europeiske land for å utvikle kunnskap om forvaltningen av personellressurser, som er den viktigste innsatsfaktoren i sykehusene. (Se faktaboks til høyre)

Knapphet

– Vi går inn i en framtid med knapphet på kvalifisert helsepersonell. Da handler det ikke bare om å bruke pengene best mulig, det handler også om å bruke menneskene på en best mulig måte, sier Ingeborg Strømseng Sjetne.

Hun leder prosjektet og er til daglig seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Sjetne har lenge interessert seg for sammenhengen mellom kvaliteten på leverte tjenester og betingelsene sykehusarbeidet utføres under. Det har vært begrenset forskning på dette feltet i Norden til nå.

– Denne undersøkelsen er en viktig beskrivelse av nå-situasjonen og kan danne utgangspunkt for å overvåke endringer i årene som kommer, sier Sjetne.

Store sykehusforskjeller

Det er samlet inn en stor mengde data. Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen:

 • I landet sett under ett beskriver 71 prosent av sykepleierne arbeidsmiljøet sitt generelt som bra eller utmerket. Blant sykehusene varierer dette fra 37 til 90 prosent.
   
 • I landet sett under ett svarer 25 prosent av sykepleierne at de kan tenke seg å slutte. Blant sykehusene varierer dette fra 21 til 65 prosent.
   
 • I landet sett under ett karakteriserer 88 prosent av sykepleierne kvaliteten på sykepleien ved postene som bra eller utmerket. Blant sykehusene varierer dette fra 61 til 96 prosent.
   
 • Pasientsikkerhet blir beskrevet mest positivt når spørsmålene gjelder helt lokale forhold og mer kritisk når det gjelder forhold lenger opp i sykehusorganisasjonen.
   
 • En rekke spørsmål som handler om ”din siste vakt” gir resultater som viser til dels stor variasjon med tanke på organisering av arbeidet og hvilke aktiviteter som blir utført.
   
 • Det er stor variasjon også mellom sengepostene innen de enkelte sykehusene.

De nasjonale tallene kommer godt ut av de foreløpige sammenlikningene med de øvrige landene.

Trengs videre analyser

Ingeborg Strømseng Sjetne.

– Det er grunn til å anta at variasjonen vi har observert blant sykehus og sengeposter har betydning for enhetenes evne til å levere gode og effektive tjenester med optimal utnytting av tildelte ressurser, sier Sjetne.

Hun ser ikke bort fra at resultatene fra denne undersøkelsen kan ha betydning for hva man vil gjøre for å beholde dyktig fagpersonell.

– Men det krever videre analyser og bør også omfatte flere yrkesgrupper og data fra andre kilder.

Kilde:

Sjetne: Hverdagsbeskrivelser fra norske sykehus. Resultater etter en landsomfattende undersøkelse blant sykepleiere i 2009,  Notat fra Kunnskapssenteret, 2011.

Powered by Labrador CMS