Vold utjevner seg mellom by og land

Oslo ligger fremdeles over landsgjennomsnittet i registrert vold, men forskjellen mellom by og land minker. Mange kommuner har flere registrerte voldsutøvere per innbygger enn Oslo.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer fram i rapporten “Vold i Oslo 2003”.

Rapporten omfatter bare anmeldte tilfeller, og vi vet at langt de færreste voldstilfeller anmeldes. På landsbasis anslår man at omtrent 16 prosent av voldsforbrytelsene anmeldes. I Oslo er tallet enda lavere, uvisst av hvilke årsaker.

- Derfor kan det hende at volden er langt mer omfattende enn vi kjenner til, sier seniorrådgiver Marianne Sætre ved Oslo-politiet til Dagsavisen.

Det ble anmeldt omtrent 2 500 tilfeller av vold eller trusler i Oslo i 2003. Dette tallet har vært relativt stabilt de senere årene, og er noe lavere enn i 2002.

Ukjent voldsutøver utenfor hjemmet

70 prosent av tilfellene fant sted utenfor hjemmet. 30 prosent fant sted på åpen gate, og 15 prosent på restaurant. Halvparten av de kjente gjerningsmennene var norske.

Fordelingen på de ulike typer vold har også vært ganske stabil de siste årene, selv om legemsbeskadigelse med kniv har gått ned igjen etter en topp i 2000/2001.

I over halvparten av voldstilfellene kjente ikke offer og gjerningsperson hverandre fra tidligere, og for menn er andelen enda høyere. I ytterligere nesten fjerdeparten av tilfellene var tilknytningen kun fjernere bekjentskap.

For kvinnelige ofre er voldsutøveren oftest kjent

For kvinner var det omvendt, og over halvparten av volden mot kvinner var utøvet av familie, partner eller ekspartner.

For kvinner med bakgrunn fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia gjaldt dette 73 prosent av tilfellene, mens det for norske kvinner gjaldt 43 prosent. For kvinner fra Øst-Europa gjaldt dette 70 prosent.

Både offer og gjerningsperson oftest en mann

I 63 prosent av tilfellene var voldsofrene menn. 90 prosent av anmeldte voldsutøvere var menn.

Andelen som var ruspåvirket, både blant ofre og gjerningspersoner, er fremdeles høyt, men det har falt markert de siste fem årene.

Dette er i følge rapporten stikk i strid med selvrapporteringsstudier som er foretatt i levekårsundersøkelsene. Her har man funnet et økt innslag av rus.

Etniske grupper overrepresentert

Etniske grupper er i forskjellig grad overrepresentert både som ofre og som voldsutøvere. En slik gruppe i rapporten omfatter personer med bakgrunn fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia.

Denne gruppen utgjør 14,8 prosent av innbyggerne i Oslo, men 30,2 prosent av ofrene. For denne gruppen ofre er andelen vold utøvet av venner/bekjente og familie høyere, og andel med ukjent gjerningsperson tilsvarende lavere.

40,1 prosent av alle anmeldte voldsutøvere i Oslo kommer fra denne gruppen.

For gruppen fra Øst-Europa er datagrunnlaget tynnere, ettersom de bare utgjør 2,1 prosent av innbyggerne i Oslo. De utgjør 3,8 prosent av ofrene og 5,1 prosent av voldsutøverne.

Unge og unge voksne mest utsatt

Anmeldelseshyppigheten stiger når volden blir alvorligere.

Det mest typiske voldsoffer er en mann mellom 20 og 29 år. I forhold til befolkningen er aldersgruppene mellom 16 og 39 år kraftig overrepresentert.

Andelen vold utført på åpen gate i sentrum har falt noe, men andelen vold på åpen gate utenfor sentrum har økt enda mer. Til sammen er i overkant av 30 prosent av de anmeldte voldstilfellene utført på åpen gate.

Rapporten omfatter ikke all vold

Rapporten omfatter anmeldte tilfeller av vold. Vi vet at de færreste anmelder den volden de er utsatt for, og det er således et stort sprik mellom antall anmeldelser og antall voldshandlinger.

Den type vold rapporten omfatter er i hovedsak legemsfornærmelser, legemsbeskadigelser, drap og drapsforsøk.

Det betyr at forskjellige typer ran er holdt utenfor. Heller ikke seksuelle forbrytelser som voldtekt er med i rapporten.

Like farlig på landet?

Selv om voldsnivået i Oslo fremdeles ligger over landsgjennomsnittet er ikke forskjellen lenger så stor, heter det i rapporten.

Man viser til at det i 2001 fantes 72 av landets totalt 434 kommuner som hadde flere registrerte voldsutøvere enn Oslo i forhold til folketallet.

Det blir ikke vist til noen tilsvarende statistikk over antall anmeldte voldstilfeller per innbygger.

Referanse:

Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal:Vold i Oslo 2003: Hva anmeldes ?

Lenker:

SSB:Kriminalstatistikk. Tabeller

Levekårsundersøkelsene 1983-2001:Vold og trusler i 20 år

Volden øker i utkanten av sentrum

Powered by Labrador CMS